Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Ansys trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Được đăng lên bởi nguyendung10303-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3379 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 2: 192-201

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Sö DôNG ANSYS TRONG M¤I TR¦êNG INVENTOR
§Ó TÝNH TO¸N THIÕT KÕ CHI TIÕT M¸Y
Using ANSYS in autodesk Inventor for design details machine
Đỗ Hữu Quyết
Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

SUMMARY
Inventor software - a product of Autodesk company that can build 3D objects conveniently,
visually and intelligently, has been broadly used in mechanical designing as well as in other technical
fields. Among product lines of ANSYS Technology, ANSYS/Design Space is one neat tool that allows to
fast calculate in some design drawing environments using computer. ANSYS in Inventor environment
combines advantages of Inventor and DesignSpace to create a highly convenient tool for designing
parts of machines. Beside designing ability for general parts of machine using solved programs,
ANSYS in Inventor environment can also design the parts with any shapes. This article introduces
some computing results for durability, hardness and determination of free vibration specifications for
machine parts with any shapes using ANSYS/DesignSpace software in Autodesk Inventor Professional
11 environment.
Key words: ANSYS, deformation, inventor, modal analysis, stress.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phương pháp phần tử hữu hạn đã được biết
đến từ lâu, nhưng chỉ trong những năm gần đây,
từ khi máy vi tính được được sử dụng phổ biến,
thì phương pháp này mới thực sự được ứng dụng
rộng rãi.
Dựa trên thuật toán của phương pháp phần
tử hữu hạn, nhiều phần mềm mô phỏng số đã ra
đời, cho phép giải quyết hầu hết các bài toán
thường gặp trong các ngành kỹ thuật. ANSYS,
sản phẩm của hãng ANSYS Technology là một
ví dụ điển hình về những phần mềm như vậy.
Ngoài sản phẩm tổng quát nhất là
ANSYS/Multiphysics được sử dụng rất rộng rãi
trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật, còn có nhiều
dòng sản phẩm chuyên dùng cho các lĩnh vực
khác nhau (Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng
Giảng, 2003).
ANSYS/Mechanical cho phép độc lập giải
quyết trọn vẹn các bài toán trong lĩnh vực kết cấu
và nhiệt với độ chính xác tùy ý, nhưng việc sử
dụng nó trong một số trường hợp khá phức tạp,
ngoài ra thao tác xây dựng các vật thể và khả
năng mô phỏng chuyển động không được ưu tiên
nên các chức năng này của ANSYS không mạnh.
Dòng sản phẩm ANSYS/DesignSpace là một
192

công cụ gọn, nhẹ cho phép tính toán nhanh trong
nhiều môi trường thiết kế có sự trợ giúp của máy
vi tính (CAD).
Phần mềm Inventor là một sản phẩm của
hãng Autodesk, có khả năng xây dựng các...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2008: Tp VI, S 2: 192-201 ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
Sö DôNG ANSYS TRONG M¤I TR¦êNG INVENTOR
§Ó TÝNH TO¸N THIÕT KÕ CHI TIÕT M¸Y
Using ANSYS in autodesk Inventor for design details machine
Đỗ Hu Quyết
Khoa Cơ Đin, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
SUMMARY
Inventor software - a product of Autodesk company that can build 3D objects conveniently,
visually and intelligently, has been broadly used in mechanical designing as well as in other technical
fields. Among product lines of ANSYS Technology, ANSYS/Design Space is one neat tool that allows to
fast calculate in some design drawing environments using computer. ANSYS in Inventor environment
combines advantages of Inventor and DesignSpace to create a highly convenient tool for designing
parts of machines. Beside designing ability for general parts of machine using solved programs,
ANSYS in Inventor environment can also design the parts with any shapes. This article introduces
some computing results for durability, hardness and determination of free vibration specifications for
machine parts with any shapes using ANSYS/DesignSpace software in Autodesk Inventor Professional
11 environment.
Key words: ANSYS, deformation, inventor, modal analysis, stress.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Phương pháp phn t hu hn đã được biết
đến t lâu, nhưng ch trong nhng năm gn đây,
t khi máy vi tính được được s dng ph biến,
thì phương pháp này mi thc s được ng dng
rng rãi.
Da trên thut toán ca phương pháp phn
t hu hn, nhiu phn mm mô phng s đã ra
đời, cho phép gii quyết hu hết các bài toán
thường gp trong các ngành k thut. ANSYS,
sn phm ca hãng ANSYS Technology là mt
ví d đin hình v nhng phn mm như vy.
Ngoài sn phm tng quát nht là
ANSYS/Multiphysics được s dng rt rng rãi
trong hu hết các lĩnh vc k thut, còn có nhiu
dòng sn phm chuyên dùng cho các lĩnh vc
khác nhau (Nguyn Vit Hùng, Nguyn Trng
Ging, 2003).
ANSYS/Mechanical cho phép độc lp gii
quyết trn vn các bài toán trong lĩnh vc kết cu
và nhit vi độ chính xác tùy ý, nhưng vic s
dng nó trong mt s trường hp khá phc tp,
ngoài ra thao tác xây dng các vt th và kh
năng mô phng chuyn động không được ưu tiên
nên các chc năng này ca ANSYS không mnh.
Dòng sn phm ANSYS/DesignSpace là mt
công c gn, nh cho phép tính toán nhanh trong
nhiu môi trường thiết kế có s tr giúp ca máy
vi tính (CAD).
Phn mm Inventor là mt sn phm ca
hãng Autodesk, có kh năng xây dng các vt
th 3D tin li, trc quan và thông minh, được s
dng rng rãi trong thiết kế cơ khí và các lĩnh
vc k thut khác (Phan Đình Hun, Tôn Tht
Tài, 2002).
S tích hp ANSYS/DesignSpace trong môi
trường Inventor khai thác được các thế mnh ca
Inventor và ANSYS đã to cho người thiết kế
mt công c rt thun tin trong tính toán thiết kế
các chi tiết máy. Bên cnh kh năng tính toán
thiết kế các chi tiết máy có công dng chung
dưới dng các chương trình gii sn (An Hip,
Trn Vĩnh Hưng, Nguyn Văn Thip, 2006;
Autodesk Inventor Professional 11- Engineers
Handbook), ANSYS trong môi trường Inventor
còn có kh năng tính toán thiết kế các chi tiết
máy có hình dng bt k.
Bài báo này gii thiu mt s kết qu tính
toán ng sut, biến dng và xác định các đặc
trưng dao động t do ca các chi tiết máy có hình
dng phc tp trên cơ s khai thác các tính năng
ca phn mm ANSYS/DesignSpace trong môi
trường Autodesk Inventor Professional 11.
192
Sử dụng Ansys trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Ansys trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy - Người đăng: nguyendung10303-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sử dụng Ansys trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy 9 10 263