Ktl-icon-tai-lieu

sử dụng bộ đếm tốc độ cao plc

Được đăng lên bởi 21071990gi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng HSC
để đọc xung tốc độ cao
BS. Nguyễn Hữu Tân
Automatic Control Department-HCMUT
Automatic Control Module – DCSE lab
Tel: 0935129689
Email: nhtan@hcmut.edu.vn

Tổng quan về HSC




HSC cung cấp một khối đếm xung cho
encoder.
Một encoder cung cấp một số lượng xung nhất
định đối với mỗi vòng quay của trục và 1 xung
reset. Các xung này là ngõ vào cho HSC

Tổng quan về HSC





HSC được cung cấp các giá trị đặt.
Ngõ ra được kích hoạt trong khoảng thời gian
giá trị đếm<giá trị đặt
Counter có khả năng cung cấp ngắt khi giá trị
đếm bằng giá trị đặt hay khi xảy ra điều kiện
reset

Tổng quan về HSC


Có 4 loại HSC:

Counter 1 pha với bit điều khiển hướng đếm bên
trong CPU
 Counter 1 pha với bit điều khiển hướng đếm bên
ngoài
 Counter với 2 pha A/B
 Counter với A/B nhân 4
 Có thể sử dụng kết hợp thêm các chế độ:
Không Reset và Start, có reset và không Start hoặc cả 2


Các lệnh lad cho HSC


Lệnh HDEF




Lựa chọn mode hoạt động, nguồn xung clock,
hướng, chiều đếm, start và hàm reset cho HSC
Gọi lần đầu bằng SM0.1

Các lệnh Lad cho HSC



Lệnh HSC







Cấu hình và điều khiển High Speed Counter dựa
trên trạng thái của các bit HSC.
Thông số N cho biết tên của HSC

CPU 222, 221 có 4 HSC: 0, 3,4,5
CPU 224, 224XP và 226 có 6 HSC: 0, 1, 2, 3,
4,5

Lập trình cho HSC dùng HSC Wizard


Cần định nghĩa các thông tin sau cho 1 HSC







Chọn counter và mode hoạt động
Cấu hình byte điều khiển
Cấu hình giá trị hiện tại (current value)
Cấu hình giá trị đặt (preset value)
Gán và cho phép chương trình phục vụ ngắt
Kích hoạt HSC.

Các HSC và Input

Ví dụ về hoạt động của HSC


Mode 0, 1, 2: 1 pha, hướng xác định bởi bit
nội

Ví dụ về hoạt động của HSC


Mode 3, 4, 5: 1 pha, hướng xác định bởi bit
ngoài

Ví dụ về hoạt động của HSC


Mode 6,7,8: 2 xung đếm lên/xuống

Ví dụ về hoạt động của HSC


Mode 9, 10, 11

Ví dụ về hoạt động của HSC


Mode 12: mode nhân 4 cho xung

Hoạt động của Start và Reset

Các bit cấu hình trạng thái Reset


Cấu hình Start, Reset và 1x/4x



Ví dụ cấu hình cho HSC1 ở mode 11

Cấu hình byte điều khiển


Mỗi counter có một byte điều khiển thực hiện
các chức năng






Cho phép hay tắt counter
Điều khiển hướng đếm (mode 0,1,2) hay khởi
động hướng đếm
Cho phép cập nhật current value
Cho phép cập nhật preset value

Cấu hình byte điều khiển

Đặt giá trị current value và preset value




Mỗi counter có 1 cặp thanh ghi 32 bit (có dấu)
cho new current value và new preset value
Để nạp các giá...
Hướng dẫn sử dụng HSC
Hướng dẫn sử dụng HSC
để đọc xung tốc độ cao
để đọc xung tốc độ cao
BS. Nguyễn Hữu Tân
BS. Nguyễn Hữu Tân
Automatic Control Department-HCMUT
Automatic Control Department-HCMUT
Automatic Control Module – DCSE lab
Automatic Control Module – DCSE lab
Tel: 0935129689
Tel: 0935129689
Email: nhtan@hcmut.edu.vn
Email: nhtan@hcmut.edu.vn
sử dụng bộ đếm tốc độ cao plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sử dụng bộ đếm tốc độ cao plc - Người đăng: 21071990gi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
sử dụng bộ đếm tốc độ cao plc 9 10 216