Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng chỉ số WQI bước đầu đánh giá chất lượng nước một số sông tại Tuyên Quang

Được đăng lên bởi nguyentientrinh68
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001 : 2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

Người hướng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phương
Sinh viên
: Vũ Thị Hà

HẢI PHÕNG - 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------

SỬ DỤNG CHỈ SỐ WQI BƢỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƢỢNG NƢỚC MỘT SỐ SÔNG TẠI TUYÊN QUANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

Người hướng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phương
Sinh viên
: Vũ Thị Hà

HẢI PHÕNG - 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên:Vũ Thị Hà

Mã số:120759

Lớp: MT1201

Ngành: Kỹ thuật Môi trường

Tên đề tài: Sử dụng chỉ số WQI bước đầu đánh giá chất lượng nước
một số sông tại Tuyên Quang

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Tìm hiểu về chỉ số WQI và tình hình điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
tại tỉnh Tuyên Quang.
Thu thập các thông tin tài liệu: kế thừa các kết quả có sẵn, thu thập,
phân tích qua các báo cáo, đề tài nghiên cứu, các báo cáo đánh giá tác
động môi trường.
Xử lý số liệu thô và thông qua chỉ số WQI tính toán, đánh giá chất
lượng nước cho từng con sông tại tỉnh Tuyên Quang trên từng năm.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Các số liệu về các chỉ số quan trắc môi trường nước các con sông
trong năm năm trở lại đây.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang.

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Khoa Môi trường – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:........................................................................................................
Học hàm, học vị:.............................................................................................
Cơ quan công tác:...........................................................................................
Nội dung hướng dẫn:......................................................................................
…………………………………….…………………….................………..
…………………………………………………………….................….......
…………………………………….....………………….................………..
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày …… tháng …… nă...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC DÂN LP HI PHÒNG
-------------------------------
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: K THUẬT MÔI TRƢỜNG
Người hướng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phương
Sinh viên : Vũ Thị
HẢI PHÕNG - 2012
Sử dụng chỉ số WQI bước đầu đánh giá chất lượng nước một số sông tại Tuyên Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng chỉ số WQI bước đầu đánh giá chất lượng nước một số sông tại Tuyên Quang - Người đăng: nguyentientrinh68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Sử dụng chỉ số WQI bước đầu đánh giá chất lượng nước một số sông tại Tuyên Quang 9 10 651