Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng FC105 để xử lý tín hiệu tín hiệu module Analog

Được đăng lên bởi David Thân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sử dụng FC105 để xử lý tín hiệu tín hiệu module Analog
Hàm Scale FC105 có chức năng đọc giá trị nguyên ( IN) và chuyển đổi nó sang
dạng giá trị thực nằm trong khoảng giữa giá trị giới hạn dưới và giá trị dưới hạn
trên ( LO_LIM và HI_LIM). Kết quả được viết vào đầu ra OUT. Hàm Scale sử
dụng công thức sau:
OUT = [ ( (FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM) ] + LO_LIM
Hằng số K1 và K2 được thiết lập dựa trên giá trị đầu vào là giá trị lưỡng cực
(BIPOLAR) hay đơn cưc (UNBIPOLAR)
BIPOLAR: Giá trị số nguyên đầu vào nằm trong khoảng từ -27648 đến 27658,
như vậy K1=-27648, K2=27648
UNBIPOLAR: Giá trị số nguyên đầu vào nằm trong khoảng từ 0 đến 27648, như
vậy K1=0; K2=27648
Nếu giá trị nguyên đầu vào lớn hơn K2, đầu ra OUT sẽ được gán bằng HI_LIM và
sẽ báo lại lỗi. Nếu số nguyên đầu vào nhỏ hơn K1 thì đầu ra sẽ được gắn bằng
LO_LIM và sẽ báo lại lỗi
Tham số hàm FC105:

Trường hợp báo lỗi
Nếu số nguyên đầu vào có giá trị lớn hơn K2 , đầu ra (OUT) sẽ được gán bằng
HI_LIM, Nếu giá trị đầu vào nhỏ hơn K1 thì đầu ra được gán bằng LO_LIM. Cả 2
trường hợp trên đều trả về Lỗi. ENO sẽ có logic “0” và RET_VAL có giá trị bằng
W#16#0008
VÍ DỤ:
- Một cân tĩnh sử dụng Loadcell có tải trọng nằm trong khoảng [0-100kg], với tín
hiệu đầu ra của Loadcell là [0-20mV],
- Tín hiệu loadcell qua bộ khuếch đại điện áp thành tín hiệu [0-10V],
- Sau đó tín hiệu đã được khuếch đại được đưa tới module AI của PLC S7-300.

Trong Ví dụ ta sử dung module AI tích hợp cùng CPU313C gồm 5 kênh vào
Analog, độ phân giải 12 bit. Địa chỉ là 752...761

Ta nối tín hiệu cảm biến được đấu nối tới kênh 1, giá trị chuyển đổi của module AI
sẽ được lưu vào thanh ghi có địa chỉ PIW752, Nếu nối tới kênh 2 thì sẽ có địa chỉ
PIW756. Trong ví dụ này ta sử dụng kênh 1, PIW752
Giá trị của PIW752 là giá trị nguyên không dấu (do tín hiệu đo là 0..10V) nằm
trong dải từ 0-27648.
Lưu ý:: Tất cả các module AI độ phân giải từ 12bit đến 16bit đều lưu giá trị
chuyển đổi vào 1 địa chỉ PIW, có độ dài 1 từ. Cùng có giá trị trong khoảng (
-27648 đến 27648) . Giá trị năm ngoài khoảng trên được quy định là tràn.
Ta sẽ lập trình trong OB1 để sử dụng FC105 như sau:

Bước 1: Gọi FC105 theo đường dẫn: Libraries\Standard Library\TI_S7 Converting
Block\ FC105 SCALE
Bước 2: Khai bảo các tham số:

- IN: PIW752
- Tín hiệu cảm biến là tín hiệu không dấu nên BIPOLAR =0 => M0.0 =0
- HI_LIM =100.0 ( kg)
- LO_LIM= 0 (kg)
- OUT: MD20 ( giá trị cân thực tế )
- RETVAL: MW10
Bước 3: Save, Download OB1 và FC105 xuống CPU. Chạy thử nghiệm hàm t...
Sử dụng FC105 để xử lý tín hiệu tín hiệu module Analog
Hàm Scale FC105 có chức năng đọc giá trị nguyên ( IN) và chuyển đổi nó sang
dạng giá trị thực nằm trong khoảng giữa giá trị giới hạn dưới và giá trị dưới hạn
trên ( LO_LIM và HI_LIM). Kết quả được viết vào đầu ra OUT. Hàm Scale sử
dụng công thức sau:
OUT = [ ( (FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM) ] + LO_LIM
Hằng số K1 và K2 được thiết lập dựa trên giá trị đầu vào là giá trị lưỡng cực
(BIPOLAR) hay đơn cưc (UNBIPOLAR)
BIPOLAR: Giá trị số nguyên đầu vào nằm trong khoảng từ -27648 đến 27658,
như vậy K1=-27648, K2=27648
UNBIPOLAR: Giá trị số nguyên đầu vào nằm trong khoảng từ 0 đến 27648, như
vậy K1=0; K2=27648
Nếu giá trị nguyên đầu vào lớn hơn K2, đầu ra OUT sẽ được gán bằng HI_LIM và
sẽ báo lại lỗi. Nếu số nguyên đầu vào nhỏ hơn K1 thì đầu ra sẽ được gắn bằng
LO_LIM và sẽ báo lại lỗi
Tham số hàm FC105:
Sử dụng FC105 để xử lý tín hiệu tín hiệu module Analog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng FC105 để xử lý tín hiệu tín hiệu module Analog - Người đăng: David Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sử dụng FC105 để xử lý tín hiệu tín hiệu module Analog 9 10 759