Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng mạng nơron nhân tạo và kNN trong phát hiện và nhận dạng bàn tay

Được đăng lên bởi Ceo Tran Dang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc áp dụng kỹ thuật mạng nơ-ron nhân tạo kết hợp với 
giải thuật k-láng giềng gần nhất cho bài toán nhận dạng bàn tay cùng một số  kỹ  thuật tiền xử  lý 
như phân tách màu da kết hợp khoanh vùng chuyển động, ước đoán vị  trí bàn tay, và sử  dụng kỹ
thuật trích chọn thành phần chính
S dng mng nơron nhân to và k-NN trong phát hin và nhn dng bàn tay
Hand detection and recognition using artificial neural network and k-nearest
neighbour
Keywords: skin extraction, hand detection with ann & knn, ann in hand recognition
Bùi Duy Hùng, Lê Văn Hinh, Bùi Văn Nam,
Nguyn Hữu Trường, Nguyn Mnh Vit, Phm Vit
Đại hc Công nghip Hà Ni
Email: duyhunghd6@gmail.com
TÓM TT
Trong bài báo này, chúng tôi đề xut vic áp dng k thut mạng nơ-ron nhân to kết hp vi
gii thut k-láng ging gn nht cho bài toán nhn dng bàn tay cùng mt s k thut tin x
như phân tách màu da kết hp khoanh vùng chuyển động, ước đoán v trí bàn tay, và s dng k
thut trích chn thành phn chính.
ABSTRACT
In this paper, we propose applying artificial neural network technique combines with k-
nearest neighbour algorithm for hand detection & gesture recognition problem with several pre-
process techniques such as skin extraction with motion detection, hand position estimation and
using principal component analyst.
I. GII THIU:
Ngày nay, các phương thức tương tác người-máy truyn thống đang được từng bước thay thế bởi các phương
pháp mi giúp nâng cao hiu suất lao đng, giúp cho lĩnh vực gii trí mt góc thú v n. K thut phát hin
nhn dng bàn tay được ng dụng trong lĩnh vực tương tác người-máy là mt phn trong s các phương pháp tương
tác mới đó, nổi lên như Toshiba trong IFA 2008 đã gii thiu k thut nhn dng c ch bàn tay (2 c ch bản: di
chuyn nm tay hung lòng bàn tay 5 ngón v phía camera đ ra hiu lnh dừng) điều khin Tivi - s dng
camera 2D. m 2009, Hitachi cũng gii thiệu TV điều khin theo c ch - s dng cm biến 3D. Tiếp theo đó
Kinect ca Microsoft, hay hàng lot thế h TV thông minh sau đó. Ưu điểm ca vic s dng cm biến 3D t l
chính xác rt cao, hiu sut h thng rất cao (Kinect SDK đạt 3ms/frame - tương đương với vic x lý đuợc 333fps),
và không ph thuc vào môi trung s dng (ánh sáng, màu sắc, …) có th hoạt động trong c bóng ti.
Tuy nhiên, mc giá ca các cm biến chiu sâu 3D không h thp (Kinect 189$, Xtion Pro 200$ - tham kho
amazone.com). T đó, chi phí cho c thiết b s dng k thuật này cũng đều rt đáng kể. vậy, hướng nghiên
cu th hai trin khai nhn dng c ch thể s dng camera 2D giá r vẫn thu hút đuợc rt nhiu nghiên cu
trong những năm gần đây. Nổi lên R. Okada, B. Stenger -Trans - y dng k thut phát hin chuyển động cơ th
t Camera 2D [1], Vincent Spruyt s dng lọc Particle đ theo dõi bàn tay chuyển động [2], Zdenek Kalal s dng
gii thut LTD (Learn, Track, Detect) [3]. Tuy nhiên, các k thut này vn còn rt nhiu hn chế cn nhiu
nghiên cứu hơn nữa đểth có nhng ng dng thc tế như việc s dng cm biến 3D.
Các k thut [1], [2], [3] nêu trên, và mt s k thut khác nghiên cu v nhn dng c ch n tay rt phong
phú v việc phân tích các đặc trưng thể, bàn tay từ đó áp dụng các k thut x nh sau đó nhn dng các
hình trạng thể và nhn dng các c ch t cơ sở đó. Trong các kỹ thut nói trên, k thut phân lp s dng mng
-ron nhân to và k-láng ging gn nht ít đưc áp dụng và đánh giá tính hiệu qu, cùng vi vic áp dng k thut
phân tách màu da cũng như thut toán tối ưu kỹ thut này, hay k thuật ước đoán vị trí bàn tay cũng ít đưc áp
dng.Vì vy chúng tôi đề xut áp dng các k thut nêu trên cho bài toán phát hin và nhn dng bàn tay.
Phn tiếp theo của bài toán được trình bày như sau:
Sử dụng mạng nơron nhân tạo và kNN trong phát hiện và nhận dạng bàn tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng mạng nơron nhân tạo và kNN trong phát hiện và nhận dạng bàn tay - Người đăng: Ceo Tran Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sử dụng mạng nơron nhân tạo và kNN trong phát hiện và nhận dạng bàn tay 9 10 960