Ktl-icon-tai-lieu

SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO.

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5: SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO.
I. Yêu cầu. 
- Quan sát, nhận diện sự biến đổi về hình dạng của tế
bào sợi nuôi cấy khi phân bào vô nhiễm.
- Quan sát, nhận diện sự biến đổi về hình dạng của tế
bào, bào tương tế bào, nhân tế bào và nhiễm sắc thể ở
các thời kỳ của phân bào nguyên nhiễm đối với tế bào sợi
nuôi cấy, tế bào rễ củ hành,

SỰ PHÂN BÀO CỦA TẾ BÀO PROKARYOTE

(binary fission- trực phân)
1. Phân tử DNA gắn với màng trước khi
nhân đôi và phân bào ở vị trí khởi đầu
nhân đôi.
2. DNA thực hiện nhân đôi, tế bào kéo dài
nhờ tổng hợp màng, Mỗi bản sao DNA sẽ
gắn vào phần khác nhau trên màng tế
bào.
3. Tế bào kéo dài ra 2 DNA cũng sẽ tách rời
4. Màng lõm phía trong và tách thành 2 tế

Thuật ngữ:

-Nhiễm sắc thể (NST)(chưa nhân đôi)
-Nhiễm sắc thể nhân đôi (1 NST) gồm 2 Nhiễm sắc tử chị em (giống
nhau hoàn toàn) dính nhau ở tâm động
-Tâm gắn thoi: gắn với vi ống của thoi vô sắc theo hướng đối diện trong
quá trình nguyên phân.
-Nhiễm sắc tử chị em tách rời - nhiễm sắc thể độc lập (NST con)

Chu kỳ tế bào
Một chu kỳ tế bào bắt đầu khi tế bào
hình thành đến khi phân chia (hoặc
chết đi)
* Pha không phân chia:
G1 (gap 1): sợi nhiễm sắc
S phase: DNA nhân đôi (khởi động
trong G1), hình thành NST nhân đôi.
G2 (gap 2) chuẩn bị phân chia, NST
bắt đầu co ngắn, tổng hợp vi ống (thoi
vô sắc), nhân đôi trung tử.
•(Một tế bào không bao giờ phân chia,
sau G1 sẽ chuyển vào G0).
* Nguyên phân: NST biểu hiện rõ

SỰ PHÂN BÀO CỦA TẾ BÀO EUKARYOTE
NGUYÊN PHÂN

1. Quá trình nguyên phân đảm bảo cho việc
phân chia nhiễm sắc thể (Mitosis) đồng đều.

2. Quá trình phân chia tế bào chất (cytokinesis)
và các bào quan tương đối đồng đều.

giảm phân:

nguyên phân

-Sự bắt cặp, tiếp hợp của cặp NST - Không có sự bắt cặp của NST đồng
dạng.
đồng dạng.
- Tâm gắn thoi của các nhiễm sắc tử -Tâm gắn thoi ở mỗi nhiễm sắc tử ở 2 phía
hoà nhập thành một.

đối diện

- Thoi vô sắc chỉ gắn một phía tâm Thoi vô sắc kéo nhiếm sắc tử chị em táh
động (nst đồng dạng tách nhau ra,
qua tâm động đi về 2 phía.
nhiễm sắc tử chị em chưa tách rời)

Phân ly độc lập: 223

tổ hợp ngẫu nhiên

Thụ tinh: 223 X 223 loại hợp tử
(trao đổi chéo xảy ra- nhiễm sắc tử chị em
không hoàn toàn giống nhau như ban đầu?)

Ý nghiã của giảm phân:
-Duy trì số lượng NST đặc trưng loài qua thế hệ
sinh sản hữu tính.
-Duy trì tính đa dạng về mặt di truyền (cá thể mới
khác biệt về mặt di truyền so với bố mẹ).

...
I. Yêu c u.
- Quan sát, nh n di n s bi nế đ i v hình d ng c a tế
bào s i nuôi c y khi phân bào nhi m .
- Quan sát, nh n di n s bi nế đ i v hình d ng c a tế
bào, bào t ngươ tế bào, nhân tế bào nhi m s c th
các th i kỳ c a phân bào nguyên nhi m đ i v i tế bào s i
nuôi c y , tế bào rchành,
Bài 5: S SINH S N C A T BÀO.
SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO. - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO. 9 10 43