Ktl-icon-tai-lieu

Sự tê cứng thịt động vật sau khi chết

Được đăng lên bởi lynakun1812
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.3.2 SỰ TÊ CỨNG SAU KHI CHẾT

1

1.3.2 Sự tê cứng sau khi chết
ü  Ngay sau khi chết, cơ thịt cá duỗi hoàn toàn và kết cấu
mềm mại, đàn hồi kéo dài trong vài giờ, sau đó cơ sẽ
co lại và toàn bộ cơ thể cá khó uốn cong thì cá đang ở
trạng thái tê cứng.
ü  HiÖn t­îng tª cøng b¾t ®Çu khi l­îng ATP ë c¬ thÞt gi¶m
xuèng ®Õn møc nhá h¬n hoÆc b»ng 1μmol/g.
ü  Khi nång ®é ion Ca++ néi bµo > 1μM th× ion Ca++ ho¹t
hãa enzym ATP-aza lµm gi¶m l­îng ATP ë c¬, dÉn ®Õn
sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c protein chÝnh g©y co rót c¬ lµ
actin vµ myosin.
Bài 1.3: Những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản

2

Những biến đổi hóa lý khi tê cứng
Những biến đổi về cấu trúc xảy ra rất mạnh ngay sau khi
cá chết

o  Trước khi tê cứng => Cơ thịt cá mềm và đàn hồi
o  Trong khi tê cứng => Bắp cơ trở nên co cứng
o  Sau khi tê cứng

=> Bắp cơ duỗi ra, trở nên
mềm và không đàn hồi như
trước

Bài 1.3: Những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản

3

Những biến đổi hóa lý khi tê cứng (tt)

Glucose
Oxygen

CO2 + H2O!

+P

ADP + Creatine phosphate

-P

ATP + Creatine

+P
Glucose

Acid Lactic!
C3H6O3!
4

Những biến đổi hóa lý khi tê cứng (tt)
pH
7,6
7,4
7,2

Thời gian

7,0
6,8
6,6
6,4

1

2

3 4

5

6

Bài 1.3: Những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản

5

Những biến đổi hóa lý khi tê cứng (tt)

Adenosin triphosphat(ATP)
Adenosin diphosphat(ADP)
Adenosin monophosphat(AMP)
Inosin monophosphat(IMP)
Inosin(Ino) Vị ngọt Sweet taste
Hypoxanthin (Hx) Vị đắng Bitter taste
Bài 1.3: Những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản

6

[
Ino] + [Hx ]
K% =
× 100
[ATP ] + [ADP] + [AMP] + [IMP] + [Ino] + [Hx]

Biến đổi chỉ số K của một số loài cá ướp đá

7

Những biến đổi hóa lý khi tê cứng (tt)

v  Sự co rút cơ do ion Canxi và enzym ATP-aza có trong mọi tế

bào cơ điều khiển

Bài 1.3: Những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản

8

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tê cứng
q  Khác nhau về giống loài và trạng thái
dinh dưỡng
q  Phương pháp đánh bắt và giết chết
q  Chế độ bảo quản

Bài 1.3: Những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản

9

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tê cứng (tt)
§  Hàm lượng Glucogen khác nhau ở các giống loài
khác nhau, thời kỳ sinh trưởng và lượng thức ăn
sử dụng
§  Cá ở tầng nổi thường hoạt động mạnh nên tê
cứng đến sớm
§  Phương pháp đánh bắt, thu hoạch ảnh hưởng
trực tiếp đến hàm lượng glucogen có trong cơ thịt
§...
1
1.3.2 S TÊ CNG SAU KHI CHT
Sự tê cứng thịt động vật sau khi chết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tê cứng thịt động vật sau khi chết - Người đăng: lynakun1812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sự tê cứng thịt động vật sau khi chết 9 10 234