Ktl-icon-tai-lieu

sữa chữa điện thoại n70

Được đăng lên bởi Anh Dũng
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐIỆN THOẠI NOKIA N70

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................................5
PHÂN I :TỔNG QUAN MẠNG DI ĐỘNG.........................................................................7
1.1 Hệ thống mạng di động GSM...................................................................................7
1.1.1 giới thiệu chung.....................................................................................................7
1.1.2 CÊu tróc cña hÖ thèng GSM..................................................................................7
1. HÖ thèng tr¹m gèc BSS.......................................................................................................8
2. HÖ thèng chuyÓn m¹ch SS..................................................................................................9
3. Tr¹m di ®éng MS................................................................................................................9
4. HÖ thèng khai th¸c vμ b¶o d−ìng m¹ng (OMC)..........................................................10
1.1.3 Giao diÖn v« tuyÕn (Um)......................................................................................10
1.1.4 DÞch vô sè liÖu trong GSM:.................................................................................11
1.1.5 B¶o mËt trong GSM............................................................................................11
1.2 Sự phát triển từ GSM lên 3G.....................................................................................12
1.2.1.C«ng nghÖ Sè liÖu chuyÓn m¹ch kªnh tèc ®é cao (HSCSD).............................12
1.2.2 DÞch vô v« tuyÕn gãi chung (GPRS)...................................................................14
1.2.3 Tèc ®é sè liÖu t¨ng c−êng ®Ó ph¸t triÓn GSM (EDGE)...................................15
1.2.4.Giao thøc øng dông v« tuyÕn (WAP).................................................................16
1.3 M¹ng th«ng tin di ®éng W-CDMA (3G)....................................................17
1.3.1 Giới thiệu chung...................................................................................................17
1.3.2 Tæng qu¸t vÒ c«ng nghÖ ATM vμ giao thøc TCP/IP ........................................19
1.4 Giới thiệu chung về nokia N70..............
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN THOẠI NOKIA N70
MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................................5
PHÂN I :TỔNG QUAN MẠNG DI ĐỘNG.........................................................................7
1.1 Hệ thống mạng di động GSM...................................................................................7
1.1.1 giới thiệu chung.....................................................................................................7
1.1.2 CÊu tróc cña hÖ thèng GSM..................................................................................7
1. HÖ thèng tr¹m gèc BSS.......................................................................................................8
2. HÖ thèng chuyÓn m¹ch SS..................................................................................................9
3. Tr¹m di ®éng MS................................................................................................................9
4. HÖ thèng khai th¸c v b¶o d ìng m¹ng (OMC)μ ..........................................................10
1.1.3 Giao diÖn v« tuyÕn (Um)......................................................................................10
1.1.4 DÞch vô sè liÖu trong GSM:.................................................................................11
1.1.5 B¶o mËt trong GSM............................................................................................11
1.2 Sự phát triển từ GSM lên 3G.....................................................................................12
1.2.1.C«ng nghÖ Sè liÖu chuyÓn m¹ch kªnh tèc ®é cao (HSCSD).............................12
1.2.2 DÞch vô v« tuyÕn gãi chung (GPRS)...................................................................14
1.2.3 Tèc ®é sè liÖu t¨ng c êng ®Ó ph¸t triÓn GSM (EDGE) ...................................15
1.2.4.Giao thøc øng dông v« tuyÕn (WAP).................................................................16
1.3 M¹ng th«ng tin di ®éng W-CDMA (3G)....................................................17
1.3.1 Giới thiệu chung...................................................................................................17
1.3.2 Tæng qu¸t vÒ c«ng nghÖ ATM v giao thøc TCP/IPμ ........................................19
1.4 Giới thiệu chung về nokia N70...................................................................................19
PHẦN II: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA NOKIA N70..................................................23
2.1 Sơ đồ tổng quát máy nokia N70.................................................................................23
2.1.1 Sơ đồ khối máy Nokia N70..................................................................................23
2.1.2 Mô tả hoạt động trên sơ đồ khối.........................................................................24
1. Hệ sóng GSM :...................................................................................................................24
2. Hệ sóng WCDMA.............................................................................................................24
2.1.3 Mô tả nhiệm vụ các IC.........................................................................................24
2.2 Khối nguồn trên máy NOKIA N70...........................................................................27
2.2.1 Nguyên lý hoạt động của khối nguồn.................................................................27
1, Máy ở trạng thái chờ........................................................................................................27
2. Hoạt động mở nguồn trên máy NOKIA N70..................................................................28
ĐH THÀNH ĐÔ - 1 - KHOA CN ĐIỆN TỬ
sữa chữa điện thoại n70 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sữa chữa điện thoại n70 - Người đăng: Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
sữa chữa điện thoại n70 9 10 227