Ktl-icon-tai-lieu

sửa chữa điện thoại trường cao dẳng nghề cần thơ

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ 
KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Giaùo thình naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm muïc ñích giaûng daïy cho caùc lôùp söûa chöõa ÑTDD
vaø ñaùp öùng nhu caàu tìm hieåu cuûa hoïc sinh - sinh vieân trong ngaønh ñieän töû cuûa nhaø tröôøng.
Giaùo trình naøy chuû yeáu phaân tích caùc khaû naêng hö hoûng khi xaûy ra hieän töôïng hö hoûng trong
ñieän thoaïi, nhö vaäy ñoøi hoûi ngöôøi ñoïc caàn coù moät kieán thöùc vöõng chaéc veà ñieän töû cô baûn
Ngöôøi bieân soaïn ñaõ choïn ra caùc maùy ñieån hình cho caùc doøng maùy DCT3, DCT4,
DCTL,WD2, BB5 cuûa NOKIA ; SAMSUNG; MOTOROLA vaø Trung Quoác töø caùc maùy naøy
ta coù theå vaän duïng vaøo söûa chöõa cho taát caû caùc maùy khaùc
Vì taøi lieäu tham khaûo vaø thôøi gian coù haïn neân khoâng theå naøo traùnh ñöôïc thieáu soùt
mong ñoïc giaû thoâng caûm, goùp yù vaø boå sung cho giaùo trình ñöôïc hoaøn thieän hôn
Ngöôøi bieân soaïn
ÑOÃ HÖÕU HAÄU

GIÁO TRÌNH ĐIỆN THOẠI

1

ĐỖ HỮU HẬU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ 
KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC

Bài 1: GIỚI THIỆU MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM
1.Định nghĩa GSM
GSM là viết tắt của từ "The Global System for Mobile Communication" - Mạng thông tin
di động toàn cầu.
- GSM là tiêu chuẩn chung cho các thuê bao di động di chuyển giữa các vị trí địa lý khác
nhau mà vẫn giữ được liên lạc .

2.Các mạng điện thoại GSM ở việt nam
Ở Việt Nam và các nước trên Thế giới, mạng điện thoại GSM vẫn chiếm đa số, Việt Nam
có 3 mạng điện thoại GSM đó là :
- Mạng Vinaphone : 091 => 094...
- Mạng Mobiphone : 090 => 093...
- Mạng Vietel 098...
- Mạng HTL 092... ( Trước đây là công nghệ CDMA)

3.Công nghệ của mạng GSM
Các mạng điện thoại GSM sử dụng công nghệ TDMA. TDMA là viết tắt của từ " Time
Division Multiple Access " Phân chia các truy cập theo thời gian. Đây là công nghệ cho phép 8
máy di động có thể sử dụng chung 1 kênh để đàm thoại, mỗi máy sẽ sử dụng 1/8 khe thời gian
để truyền và nhận thông tin.

4.Công nghệ CDMA .
Khác với công nghệ TDMA của các mạng GSM là công nghệ CDMA của các mạng như
- Mạng Sphone 095...
- Mạng EVN.Telecom 096...
- CDMA là viết tắt của"Code Division Multiple Access" Phân chia các truy cập theo mã .
Công nghệ CDMA sử dụng mã số cho mỗi cuộc gọi, và nó không sử dụng một kênh để đàm
thoại như công nghệ TDMA mà sử dụng cả một phổ tần (nhiều kênh một lúc) vì vậy công nghệ
này có tốc độ truyền dẫn tín hiệu cao hơn công nghệ TDMA

5.Cấu trúc cơ bản của mạng di động
Mỗi mạng điện thoại di động có nhiều Tổng đài chu...
http://www.ebook.edu.vn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH CN THƠ KHOA ĐIN T TIN HC
GIÁO TRÌNH ĐIN THOI ĐỖ HU HU
1
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Giaùo thình naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm muïc ñích giaûng daïy cho caùc lôùp söûa chöõa ÑTDD
vaø ñaùp öùng nhu caàu tìm hieåu cuûa hoïc sinh - sinh vieân trong ngaønh ñieän töû cuûa nhaø tröôøng.
Giaùo trình naøy chuû yeáu phaân tích caùc khaû naêng hö hoûng khi xaûy ra hieän töôïng hö hoûng trong
ñieän thoaïi, nhö vaäy ñoøi hoûi ngöôøi ñoïc caàn coù moät kieán thöùc vöõng chaéc veà ñieän töû cô baûn
Ngöôøi bieân soaïn ñaõ choïn ra caùc maùy ñieån hình cho caùc doøng maùy DCT3, DCT4,
DCTL,WD2, BB5 cuûa NOKIA ; SAMSUNG; MOTOROLA vaø Trung Quoác töø caùc maùy naøy
ta coù theå vaän duïng vaøo söûa chöõa cho taát caû caùc maùy khaùc
Vì taøi lieäu tham khaûo vaø thôøi gian coù haïn neân khoâng theå naøo traùnh ñöôïc thieáu soùt
mong ñoïc giaû thoâng caûm, goùp yù vaø boå sung cho giaùo trình ñöôïc hoaøn thieän hôn
Ngöôøi bieân soaïn
ÑOÃ HÖÕU HAÄU
sửa chữa điện thoại trường cao dẳng nghề cần thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sửa chữa điện thoại trường cao dẳng nghề cần thơ - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
sửa chữa điện thoại trường cao dẳng nghề cần thơ 9 10 326