Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ

Được đăng lên bởi saothaiduong
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
BӜ LAO
NÔNGNGHIӊP
NGHIӊPVÀ
VÀPHÁT
PHÁTTRIӆN
TRIӆNNÔNG
NÔNGTHÔN
THÔN
BӜ NÔNG

GIÁO TRÌNH MÔ ĈUN

TÊN MÔ ĈUN: SӰA CHӲA
ĈӜNG CѪ ĈIӊN KHÔNG ĈӖNG
BӜMÔ ĈUN
GIÁO TRÌNH
MÃ SӔ: MĈ02

THӴC HÀNH ĈIӊN CѪ BҦN
NGHӄ: SӰA CHӲA BѪM ĈIӊN

MÃ Trình
SӔ MÔ
ÿӝ: SѫĈUN:
cҩp nghӅ01
NGHӄ: SӰA CHӲA BѪM ĈIӊN
Stato

Trình ÿӝ: Sѫ cҩp nghӅ

Rô to

2
TUYÊN BӔ BҦN QUYӄN
-Tài liӋu này thuӝc loҥi sách giáo trình nӝi bӝ, cho nên các nguӗn thông
tin có thӇ ÿѭӧc phép dùng nguyên bҧn hoһc trích dùng cho các mөc ÿích vӅ ÿào
tҥo và tham khҧo.
- Mӑi mөc ÿích khác có ý ÿӗ lӋch lҥc hoһc sӱ dөng vӟi mөc ÿích kinh
doanh thiӃu lành mҥnh sӁ bӏ nghiêm cҩm.
MÃ TÀI LIӊU: MĈ 01

3
LӠI GIӞI THIӊU
NghӅ: ”Sӱa chӳa bѫm ÿiӋn” nhҵm trang bӏ cho ngѭӡi hӑc nghӅ tҥi các
trѭӡng dҥy nghӅ và các trung tâm dҥy nghӅ nhӳng kiӃn thӭc vӅ an toàn ÿiӋn, sӱa
chӳa dây quҩn ÿӝng cѫ ÿiӋn, sӱa chӳa các mҥch ÿiӋn ÿiӅu khiӇn bѫm, sӱa chӳa
và bҧo dѭӥng bѫm ÿiӋn...vӟi các kiӃn thӭc này hӑc viên có thӇ áp dөng trӵc tiӃp
sӱa chӳa các ÿӝng cѫ ÿiӋn tҥi các cѫ sӣ sӱa chӳa ÿӝng cѫ ÿiӋn, tҥi các trҥm
bѫm, các công ty khai thác công trình thӫy lӧi. Mô ÿun: Sӱa chӳa ÿӝng cѫ ÿiӋn
không ÿӗng bӝ cNJng có thӇ làm tài liӋu tham khҧo cho các cán bӝ kӻ thuұt, các
hӑc viên cӫa các ngành khác quan tâm ÿӃn lƭnh vӵc này.
ĈӇ xây dӵng giáo trình này chúng tôi ÿã ÿi tham khҧo tҥi các cѫ sӣ : Cty
TNHH nhà nѭӟc mӝt thành viên quҧn lí khai thác công trình thӫy lӧi Bҳc ÿuӕng,
Cty TNHH nhà nѭӟc mӝt thành viên ÿҫu tѭ và phát triӇn Sông Ĉáy. Công ty
nhà máy NhiӋt ÿiӋn Phҧ Lҥi. Và ÿã trao ÿәi vӟi các chuyên gia trong lƭnh vӵc
quҧn lí các trҥm bѫm, kӃt hӧp vӟi kinh nghiӋm thӵc tӃ chúng tôi xây dӵng Mô
ÿun gӗm 6 bài :
Bài 1: Ĉ͡ng c˯ không ÿ͛ng b͡.
Bài 2: Vͅ s˯ ÿ͛ dây qṷn ÿ͡ng c˯ không ÿ͛ng b͡
Bài 3: Tháo l̷p ÿ͡ng c˯ ÿi͏n
Bài 4: Ĉ̭u dây v̵n hành ÿ͡ng c˯ ÿi͏n
Bài 5: S͵a chͷa ÿ͡ng c˯ không ÿ͛ng b͡ m͡t pha
Bài 6: S͵a chͷa ÿ͡ng c˯ không ÿ͛ng b͡ ba pha.
Tuy tác giҧ ÿã có nhiӅu cӕ gҳng khi biên soҥn, nhѭng giáo trình chҳc
không tránh khӓi nhӳng khiӃm khuyӃt .Rҩt mong nhұn ÿѭӧc sӵ góp ý cӫa ngѭӡi
sӱ dөng và các ÿӗng nghiӋp.
Tham gia biên soҥn
Ban chӫ nhiӋm

4

MӨC LӨC
Ĉӄ MӨC

TRANG

TUYÊN B͘ B̪N QUY͈N ................................................................................... 2
MÃ TÀI LI͎U: MĈ 01 ......................................................................................... 2
LͤI GI͢I THI͎U ................................................................................................ 3
MͬC LͬC ...........................................................
1
BӜ LAO NÔNG NGHIӊP VÀ PHÁT TRIӆN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔ ĈUN
THӴC HÀNH ĈIӊN CѪ BҦN
MÃ SӔ MÔ ĈUN: 01
NGHӄ: SӰA CHӲA BѪM ĈIӊN
Trình ÿӝ: Sѫ cҩp nghӅ
BӜ NÔNG NGHIӊP VÀ PHÁT TRIӆN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔ ĈUN
TÊN MÔ ĈUN: SӰA CHӲA
ĈӜNG CѪ ĈIӊN KHÔNG ĈӖNG
MÃ SӔ: MĈ02
NGHӄ: SӰA CHӲA BѪM ĈIӊN
Trình ÿӝ: Sѫ cҩp nghӅ
Rô to
Stato
Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ - Người đăng: saothaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Sửa chữa động cơ điện không đồng bộ 9 10 608