Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chửa ô tô

Được đăng lên bởi bachtuan-11c4b-bkdn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11/2011

XÂY DỰNG ĐƯỜNG TÂM TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ DIESEL
THEO CO BÓP ĐỘNG
ESTABLISH ALIGNMENT OF THE DISESL ENGINE CRANKSHAFT BY USING
DYNAMIC DEFLECTION
TS. KHIẾU HỨU TRIỂN, TS. TRẦN HỒNG HÀ
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu phương pháp xây dựng đường cong trục khuỷu động cơ diesel theo độ
co bóp động. Kết quả của bài báo có thể giúp các nhà thiết kế, sửa chữa động cơ diesel
có một cách nhìn nhận mới về sự khác nhau giữa độ co bóp tĩnh và độ co bóp động trong
quá trình làm việc của động cơ . Làm cơ sở cho việc giải thích một số hư hỏng của trục
khuỷu do độ co bóp động gây nên .
Abstract
The paper introduces a method to established alignment of the diesel engine crankshaft
base on measuring dynamic deflection. The results could conduct the makers, and
repairing men having a new acknowledge about the different between static deflection
and dynamic deflection. Base on this method it can explains some damages of crankshaft
that caused from dynamic deflection.
1. Đặt vấn đề
Quá trình gia công cơ khí và lắp ráp trục cơ động cơ Diesel cần được tối ưu hóa những thao
tác cụ thể trong sản xuất. Áp dụng vào lắp ráp trục cơ với gỗi đỡ theo phương pháp xây dựng
đường cong tĩnh của trục cơ theo co bóp tĩnh, sau đó điều chỉnh việc cạo hay nâng, hạ bạc gối đỡ
theo các bề dày bạc tương ứng. Thực tế ta thấy rằng hai công đoạn trên hoàn toàn hạn chế vì lý
do co bóp tĩnh trong điều kiện động cơ không làm việc với khi động cơ khai thác các đường cong
tâm trục có sự khác nhau nhiều. Trong trường hợp chung nhất chúng ta phải sử dụng độ co bóp
má khuỷu ở chế độ động.
Tác nhân công nghệ ảnh hưởng rất lớn đến độ võng đàn hồi trục cơ khi động cơ làm vịêc.
Chính vì vậy ta cần xây dựng đường tâm thực tế trục cơ. Một điểm cần chú ý là sự khác biệt về
nguyên lý giữa các vấn đề cần giải quyết của các bài tóan xây dựng đường tâm tĩnh và động.
Theo phương pháp xây dựng đường cong tâm trục ở trạng thái tĩnh ta cố gắng đưa về co bóp
"không", còn trong phương pháp động công nghệ lắp ráp lại khác - tạo lên sự phi tuyến (cong) của
đường tâm thực tế.
Sử dụng nguyên lý không phụ thuộc giữa các yếu tố tác động (tải khai thác và dịch chuyển
gối đỡ), đối với chuyển vị tổng phía mũi ∆xm và phía lái ∆x1 của một cổ khuỷu dưới tác động tải và
độ dịch chuyển sang phải (trái) gối đỡ xuống dưới ta có :

X 1  X ip(1)  X it(1)

(1)

X m  X ipm  X itm
Ở đó:

X ip(1) ; X it(1) độ dịch chuyển về phía lái và mũi tương ứng của một cổ khuỷu đang xét
t...
Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11/2011
Tp chí Khoa hc Công ngh Hàng hi S 28 – 11/2011
23
XÂY DỰNG ĐƯỜNG TÂM TRC KHUỶU ĐỘNG CƠ DIESEL
THEO CO BÓP ĐỘNG
ESTABLISH ALIGNMENT OF THE DISESL ENGINE CRANKSHAFT BY USING
DYNAMIC DEFLECTION
TS. KHIU HU TRIN, TS. TRN HNG HÀ
Khoa Máy tàu bin, Trường ĐHHH
Tóm tt
Bài báo gii thiệu phương pháp xây dựng đường cong trc khuỷu động cơ diesel theo độ
co bóp động. Kết qu ca bài báo có th giúp các nhà thiết kế, sa chữa động cơ diesel
có mt cách nhìn nhn mi v s khác nhau giữa độ co bóp tĩnh và độ co bóp động trong
quá trình làm vic của động . Làm sở cho vic gii thích mt shư hỏng ca trc
khuu do độ co bóp động gây nên .
Abstract
The paper introduces a method to established alignment of the diesel engine crankshaft
base on measuring dynamic deflection. The results could conduct the makers, and
repairing men having a new acknowledge about the different between static deflection
and dynamic deflection. Base on this method it can explains some damages of crankshaft
that caused from dynamic deflection.
1. Đặt vấn đề
Quá trình gia công cơ khí lắp ráp trục cơ động cơ Diesel cần được tối ưu hóa những thao
tác c th trong sn xut. Áp dng vào lp ráp trục vi gỗi đtheo phương pháp xây dựng
đường cong tĩnh của trục cơ theo co bóp tĩnh, sau đó điều chnh vic co hayng, h bc gối đỡ
theo các b dày bạc tương ng. Thc tế ta thy rng hai công đon trên hoàn toàn hn chế
do co bóp tĩnh trong điều kiện động không làm việc với khi động khai thác các đường cong
tâm trc s khác nhau nhiều. Trong trưng hp chung nht cng ta phi s dụng độ co bóp
má khuu chế độ động.
Tác nhân ng ngh nh hưởng rt lớn đến độ võng đàn hồi trục khi động làm vịêc.
Chính vy ta cn xây dựng đường tâm thc tế trục cơ. Một điểm cn chú ý là s khác bit v
nguyên gia các vn đ cn gii quyết ca c bài tóan xây dựng đường m tĩnh và động.
Theo phương pháp xây dựng đường cong tâm trc trng thái tĩnh ta cố gắng đưa v co p
"không", còn trong phương pháp động công ngh lp ráp li khác - to lên s phi tuyến (cong) ca
đường tâm thc tế.
S dng nguyên lý không ph thuc gia các yếu t tác động (ti khai thác dch chuyn
gối đỡ), đối vi chuyn v tng phía mũi x
m
phía i x
1
ca mt c khuỷu dưới tác động ti
độ dch chuyn sang phi (trái) gối đỡ xung dưới ta :
m
it
m
ipm
itip
XXX
XXX
)1()1(
1
(1)
Ở đó:
)1()1(
;
itip
XX
độ dch chuyn v phía lái và mũi tương ng ca mt c khuu đang xét
theo tác động ca ti.
m
it
m
ip
XX ;
độ dch chuyn v phía lái và mũi theo tác động của độ lch gối đ.
i = 1, 2, ..........s th t ca c trc.
Do sđối xng bt k c khuu nào, tải tác động đi xng độ cng các gối đỡ như
nhau, nên
)1()(
ip
m
ip
XX
và do đối xng nên :
)1()(
it
m
it
XX
Sửa chửa ô tô - Trang 2
Sửa chửa ô tô - Người đăng: bachtuan-11c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sửa chửa ô tô 9 10 29