Ktl-icon-tai-lieu

Sữa chữa xi lanh động cơ

Được đăng lên bởi hungngothe12041991uct
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN SỐ:...................

Thời gian thực hiện:.20h(LT 5; TH 15)...................
Tên bài học trước: Sửa chữa Nắp máy và Cacte
Thực hiện từ ngày........ đến ngày .........năm2012
TÊN BÀI:
Bài 3: Sửa chữa xi lanh

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp
kiểm tra, sửa chữa xi lanh
- Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của xi lanh đúng phương pháp, đúng tiêu
chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định và đảm bảo an toàn
- Rèn luyện tinh thần làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Máy tính cá nhân, máy chiếu projecter
- Dụng cụ tháo lắp
- Động cơ ô tô
- Tài liệu phát tay
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Lý thuyết : Tập trung
- Thực hành : Theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
- Phát vấn lớp trưởng
- Kiểm tra trang phục bảo hộ
Thời gian: .........
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
GIAN
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH
1

Dẫn nhập:

2

Giới thiệu chủ đề:
Bài 3: Sửa chữa xi lanh

Trình bày, diễn giải

Lắng nghe, ghi
chép

3

Giải quyết vấn đề
1. Xi lanh
- Nhiệm vụ
- Phân loại
- Cấu tạo
2. Hiện tượng, nguyên nhân hư
hỏng, phương pháp kiểm tra,
sửa chữa xi alnh
- Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng
- Phương pháp kiểm tra, sửa
chữa
- Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp ống lót xi lanh
3. Sửa chữa xi lanh
- Tháo ống lót xi lanh
- Kiểm tra:
+ Mặt gưong xi lanh
+ Độ mòn côn, mòn
ôvan
- Sửa chữa:
+ Vết cạo xước
+ Mòn côn, mòn ô van
+ Lắp ống lót xi lanh
- Sai hỏng, biện pháp khắc phục
khi thực hiện bài tập

4

Trình bày, giảng
giải
Đưa ra hình vẽ cấu
tạo xi lanh

Lắng nghe, ghi
chép
Quan sát hình vẽ,
lắng nghe, ghi
chép

Trình bày, giảng
giải
Làm mẫu, giải
thích
Đưa ra bảng trình
tự tháo lắp nắp
máy, đáy máy
Trình bày, giảng
giải

Lắng nghe, ghi
chép
Quan sát, ghi chép

Làm mẫu kết hợp
giảng giải

Quan sát, lắng
nghe, ghi nhớ và
làm thử

Làm mẫu kết hợp
giảng giải

Quan sát, lắng
nghe, ghi nhớ và
làm thử

Quan sát, lắng
nghe, ghi chép

Lắng nghe, trả lời
các câu hỏi liên
quan.

Kết thúc vấn đề:
1. Xi lanh
Trình bày vấn đề Lắng nghe, ghi
2. Hiện tượng, nguyên nhân hư kết hợp giảng giải, nhớ, trả lời các câu
hỏng, phương pháp kiểm tra, phát tài liệu
hỏi liên quan.
sửa chữa xi alnh
3. Sửa chữa xi lanh
- Tháo ống lót xi lanh
- Kiểm tra
- Sửa chữa

5

Hướng dẫn tự học:

- Đọc tài liệu liên quan đến ...
 
 !"#$%&'()*+,-!./
0!,12!,3*
TÊN BÀI:
4!5Sửa chữa xi lanh
MỤC TIÊU CỦA BÀI
67"89 !!,$":7;3
<#= !,1$>*-?@A6B9@$>@6,C$D-!)$E)+)
7F*#@G&'8H
<+9H()@7F*#@G&'+$DI8H1J)$E)+)@1J6
6K7L6MN9!2B9O6,1P-!1;* ;99!
<QRH6,SH!*-/9:*@1;* ;99!H91T-!-GU
)
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
<V+,W+C@*+,26)#9X//#
<Y??+9H()
<ZTEUU
<!H6)+,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
<[6,2M)#6
<!/9:*
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
<\+-AH%)#$]
<^F*##)? ;9T
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
 _Y`
aZ_Yabc.
d
e
aZ_
.fegh
aZ_
.fec.
1 Dẫn nhập:
2 Giới thiệu chủ đề:
4!5Sửa chữa xi lanh #= !,@Ni; (/@
j)
Sữa chữa xi lanh động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sữa chữa xi lanh động cơ - Người đăng: hungngothe12041991uct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sữa chữa xi lanh động cơ 9 10 476