Ktl-icon-tai-lieu

sửa điện dân dụng

Được đăng lên bởi Dương Dương
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 13 lần
SUA CHUA THIET B~
DI~N - DI~N TU GIA DlJNG

LE VAN BANG

NGUYEN TAN PHUOC
KS

Di~n

-

Di~n

[it

KS Di¢n

CH Di~u khi€n tl;l' dQng

1

~

-

A

StJA CHUA THIET 81 BIt:N
BIb
Ti16lA DUNG
•
•
(TI] SACH DAY NGHE DI~N - DIEN TI'I)

,

A'?

~

NHA XUAT BAN TRE

(

ROAN NGRENR BAN DOC GOP Y PRE BINR)

NHA XUAT BAN TRE
1618 Ly Chfnh Thang· Qui[ln 3 - Thanh ph6 Ho Chf Minh
DT: 9.316289 - 9.317849 - 9.316211 - Fax: 84.8.8437450
E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn

Hien nay, thici hi llien phl,a: VI,I do sinh hoql ng;IY cang phong
pJltl. Lla t\:,lng. Cal' thie't hi I1H~i hdu hct dell ap dung ky Ihu,lt di¢n ti'({10
dat )'L-tl du gon nhe. chinh x,ic, lieh h(,lP nhieu linh mlng Ifen mt:>tloai
thiel hi. t-)i~u nilY gily nhl~u kh(i khan cho nhCi'ng ngt(ili thll 111m e(lng
vi!;c .~l\'a chCi'a thic't hi dien gla u~tng.
Giao trlnh "S{(a chua Thiet hi 8it;n - 8it;n tlr gia ul,lng" llu\jc
hien soq.n nhlim mue dieh giup eho thl,1 sua dli'a dien gia dl,lng co lai
li~u M t1nt hi6u them v6 c:it: ioqi Ihie'l hi m{ji trong linh vlfe nay, nhhm
gi;lt quyci dlf(Jc eac hl( hong th6ng thl(i'Jng m6t deh dlln gian.
Giao trlnh cfing nhil.m phue vu eho c161 It/(Jng 1;1 nhCi'ng hQc
sinh cae lrt(t':lng CClng nhun Ky Ihual, de Trung lam D;;ty nghc e6 thCtn
liii lieu nghien nYu va hqe tap.
Day [;1 giao Irlnh dau tien trang h0 Giao trlnh D'.IY nghc dl1Q'e
Nha xua't han Tre ht:lp lac v(ji tae gia Nguy~n Tan PhL1de Ihtte hien,
nhftm phuc vl,I eho gidi l1lanh nien dang tfen c1ttC1ng 11m kicm clIo mlnh
m9! nghc Ihich hQ'p M mlfll sinh eung nhtt phue vu ehn xii hC)i.
Tae gia Nguyf:n Tan Phttdc dii c6 nhi~u n3m hien soan giao
trInh, nhling day 1:'1. giao trinh dau lien dttQ'e viet dnnh eho gioi th(,1 (cae
giao Irlnh trudc vi€t cho trlnh dQ 8ai hoc, Can dang, Trung hqe ehuycn
nghi~p). Hy vl)ng rling giao trlnh nay se la m01 tai li~u ky !hu~1 hCN
ich eho cae b<;ln Irc yeu Ihieh lanh vl,fe Bi~n -Bien tu.
Ra', mong nhan dti~c sl! dong gop
dl1Q'e honn thi~n hon lrong l~n lai ban sau.

'9

ki€n eua b<;ln dqe

M

s5eh

HCM, ngay 05 thang 12 mlm 200)
Nhil xu5l ha n Trc

5

CHUONG I

~CH DItN CHIEu SANG
n.l- cAc KHAI NII);M

vE CHIEU SANG

1. Kh6i nifm v~ quang thong

Quang thong 1a so lugng anh sang dugc phat ra hoi m(lt
nguon sang rna mAt nguai cam thl,l dl1gc .
Don

v~

cua Quang thong l8. lumen (lm)

Ki hi$u ella Quang thong lil ¢I

Cae ngu6n phlit sang khac I1hau se bac X1;l dl10i cae buoe
s6ng khac nhau, do d6 se gay ra nhi1ng cam nh~n khac nhau
trong milt chung ta vi cae ngu6n ph:it sang khac nhau se co
Quan...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sửa điện dân dụng - Người đăng: Dương Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
sửa điện dân dụng 9 10 700