Ktl-icon-tai-lieu

sức bền

Được đăng lên bởi hoanglich
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CHƯƠNG 1
BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU 1

1.
2
2.
3.
4.
5.
6.

Nhiệm vụ & đối tượng của môn học SBVL
N
Ngoại
i lực.
l
Liên
Liê kết và
à phản
hả lực
l
liên
liê kết
Các dạng chịu lực & biến dạng cơ bản
Các giả thiết
Nội lực & ứng suất
Nội lực trong phần tử thanh & phương pháp
vẽ biểu đồ nội lực
7. Liên hệ vi phân giữa nội lực & tải trọng phân
bố
8. Cách vẽ biểu đồ theo nhân xét

CHƯƠNG 1

ThS. HUỲNH THẾ VĨ
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1. NHIỆM VỤ & ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN HỌC SBVL

1. NHIỆM VỤ & ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN HỌC SBVL

1.1. Nhiệm vụ:
¾ Nghiên cứu tính chất chịu lực của vật liệu để đề
ra phương pháp tính các bộ phận công trình hay
c
ết máy
áy dựa ttrên
ê 3 mặt:
ặt
chi ttiết
™ Độ bền: không bị phá hoại
™ Độ cứng: biến dạng & chuyển vị trong giới
hạn cho phép
™ Độ
ộ ổn định:
ị
bảo toàn hình thức biến dạng
ạ g
ban đầu

→ Giải quyết 2 vấn đề

1.2. Đối tượng:
¾ Về vật liệu:
™ CHLT: Vật rắn cứng tuyệt đối
™ SBVL: Vật rắn có biến dạng (VL thực)
¾ Về vật thể: dạng thanh
Th h = trục
Thanh
t
th
thanh
h + m/c
/ ┴ trục
t
th
thanh
h

Yêu cầu an toàn
Tiết kiệm vật liệu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

1

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

2

2. NGOẠI LỰC. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT

2. NGOẠI LỰC. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT

2.1. Ngoại lực:
¾ Định nghĩa: Lực tác động từ môi trường hoặc
vật thể bên ngoài lên vật thể đang xét gọi là
goạ lực.
ực
ngoại

2.2. Liên kết và phản lực liên kết:
¾ Ý nghĩa: Duy trì hình dáng & vị trí ban đầu của
thanh khi chịu tác động của ngoại lực.

¾

¾

Phân loại: theo 2 cách:
™ Theo tính chất chủ động & bị động:
Tải trọng (chủ động)
Phản lực (bị động)
™ Theo hình thức phân bố:
Lực tập trung
Lực phân bố

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

H

V

3

M
H

V
1

2

M

H

V
3

4

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

4

2. NGOẠI LỰC. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT

2. NGOẠI LỰC. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Sơ đồ liên kết:

5

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

6

3. CÁC DẠNG CHỊU LỰC VÀ BIẾN DẠNG CƠ BẢN

3. CÁC DẠNG CHỊU LỰC VÀ BIẾN DẠNG CƠ BẢN

3.1. Các dạng chịu lực của thanh:
P

P

P
1

P

3.2. Các biến dạng cơ bản của thanh:
γ

2P

P

dx

3

Δdx
(b) Biến dạng góc

(a) Biến dạng dài
T1

T1

P

T2
4

¾ Biến
ế dạng dài tương đối
ố theo phương x:

T2

εx =

5

Δdx
dx

2
Chương 1: Các khái niệm cơ bản

7

4. CÁC GIẢ THIẾT

8

4. CÁC GIẢ THIẾT

4.1. Giả thiết về sơ đồ tính:
¾ Vật thể
¾ Tiết diện thanh
¾ Liên kết
¾ Trọng lượng bản thân

4.2. Giả thiết về vật liệu:
¾ Liên tục
¾ Đồng nhất
¾ Đẳng hướng
¾ Đàn hồi tuyến tính
4.3. Giả thiết
...
BÀI GING SC BN VT LIU 1
CHƯƠNG 1
ThS. HUNH TH VĨ
KHOA K THUT XÂY DNG
NI DUNG CHƯƠNG 1
1. Nhim v & đối tượng ca môn hc SBVL
2
N il Liê kếh l liê kết
2
.
N
go
i
l
c.
Liê
n
kết
v
à
p
h
n
l
c
liê
n
kết
3. Các dng chu lc & biến dng cơ bn
4. Các gi thiết
5. Ni lc & ng sut
6. Ni lc trong phn t thanh & phương pháp
v bi
u đồ ni lc
7. Liên h vi phân gia ni lc & ti trng phân
b
8. Cách v biu đồ theo nhân xét
1. NHIM V & ĐỐI TƯỢNG CA MÔN HC SBVL
1.1. Nhim v:
¾
Nghiên cutínhchtchulccavtliu để đề
¾
Nghiên
cu
tính
cht
chu
lc
ca
vt
liu
để
đề
ra phương pháp tính các b phn công trình hay
c
hi
t
i
ết
m
áy
da
t
r
ê
n
3
m
t
:
ctếydatê
3 t
Độ bn: không b phá hoi
Độ cng
Độ
cng
hn cho phép
Độ
n đ
nh: bo toàn hình thc biến d
n
g
g
ban đầu
Gii quyết2vn đề Yêu cuantoàn
Gii
quyết
2
vn
đề
Yêu
cu
an
toàn
Tiết kim vt liu
Chương 1: Các khái nim cơ bn 1
1. NHIM V & ĐỐI TƯỢNG CA MÔN HC SBVL
1.2. Đối tượng:
¾
V vtliu:
¾
V
vt
liu:
CHLT: Vt rn cng tuyt đối
SBVL: Vtrncóbiếndng (VL thc)
SBVL:
Vt
rn
biến
dng
(VL
thc)
¾ V vt th: dng thanh
Th h t th h + /
t th h
Th
an
h
=
t
rc
th
an
h
+
m
/
c
t
rc
th
an
h
Chương 1: Các khái nim cơ bn 2
sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền - Người đăng: hoanglich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
sức bền 9 10 907