Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi nhinbaby-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 1

LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI LỰC VÀ NỘI LỰC

1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1. Nhiệm vụ - Đối tượng - Đặc điểm của môn Sức bền vật liệu.
1.1.1.1. Nhiệm vụ:
Nghiên cứu sự làm việc của vật liệu dưới tác dụng của các nguyên nhân ngoài, để đề
ra phương pháp tính toán, thiết kế chi tiết máy hay công trình thỏa mãn hai điều kiện:
* An toàn: Công trình hay chi tiết phải bảo đảm:
+ Độ bền: Không bị gãy nứt...
+ Độ cứng: Không bị biến dạng quá mức.
+ Độ ổn định: Không mất đi trạng thái ban đầu.
* Tiết kiệm vật liệu nhất.
Từ nhiệm vụ trên ta thấy trong Sức bền vật liệu có các bài toán sau:
a) Kiểm tra các điều kiện về độ bền, độ cứng, ổn định.
b) Xác định kích thước mặt cắt ngang, hình dáng hợp lý của công trình hay chi tiết
máy.
c) Xác định giá trị tải trọng cho phép tác dụng.
1.1.1.2. Đối tượng:
Môn Sức bền vật liệu là một môn học nằm trong ngành Cơ học vật rắn biến dạng.
Khác với Cơ lý thuyết khảo sát sự cân bằng và chuyển động của vật rắn tuyệt đối, môn
Sức bền vật liệu khảo sát vật thể thực tức là vật rắn biến dạng dưới tác dụng của tải trọng.
Hình dạng vật thể nghiên cứu trong Sức bền vật liệu:
Vật thể thực có kích thước theo ba phương và được phân làm ba loại:
- Khối: Kích thước theo ba phương không hơn kém nhau nhiều (H1.1)
- Tấm, vỏ: Kích thước theo hai phương lớn hơn kích thước theo phương còn lại rất
nhiều (H1.2), (H1.3).

1

- Thanh: Kích thước theo một phương lớn hơn kích thước theo hai phương kia rất
nhiều. Sức bền vật liệu chủ yếu nghiên cứu thanh và hệ thanh.
* Định nghĩa thanh: Một diện tích F hữu hạn di động sao cho trọng tâm O trượt trên
một đường (C) và F thẳng góc với (C) thì F sẽ quét trong không gian một hình khối gọi là
thanh có diện tích mặt cắt ngang không đổi, trong đó (C): trục thanh, F: diện tích mặt cắt
ngang.
* Các loại thanh: thẳng (H1.6), cong (H1.4), mặt cắt ngang thay đổi....
* Khung: hệ gồm nhiều thanh, có hai loại: khung phẳng (H1.10) hay khung không
gian (H1.11).
Trong tính toán thường biểu diễn thanh bằng trục thanh (H1.5), (H1.7).

2

1.1.1.3. Đặc điểm:
a) Môn Sức bền vật liệu khảo sát nội lực và biến dạng của vật thực, nhưng vẫn áp
dụng các kết quả của Cơ học lý thuyết (các phương trình cân bằng).
b) Môn Sức bền vật liệu là một môn khoa học thực nghiệm với phương pháp nghiên
cứu như sau:
+ Quan sát thực tế
+ Đề ra các giả thuyết và tính toán
+ Thí nghiệm kiểm tra
1.1.2. Các nguyên nhân ngoài tác dụng lên vật thể.
1.1.2.1. Ngoại lực:
Định nghĩa: ngoại lực là tác dụng của môi trường bên ngoài hay của các vật thể khác
lên vật...
1
Chương 1 LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI LỰC VÀ NỘI LỰC
1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1. Nhiệm vụ - Đối tượng - Đặc điểm của môn Sức bền vật liệu.
1.1.1.1. Nhiệm vụ:
Nghiên cứu sự làm việc của vật liệu dưới tác dụng của các nguyên nhân ngoài, để đề
ra phương pháp tính toán, thiết kế chi tiết máy hay công trình thỏa mãn hai điều kiện:
* An toàn: Công trình hay chi tiết phải bảo đảm:
+ Độ bền: Không bị gãy nứt...
+ Độ cứng: Không bị biến dạng quá mức.
+ Độ ổn định: Không mất đi trạng thái ban đầu.
* Tiết kiệm vật liệu nhất.
Từ nhiệm vụ trên ta thấy trong Sức bền vật liệu có các bài toán sau:
a) Kiểm tra các điều kiện về độ bền, độ cứng, ổn định.
b) Xác định kích thước mặt cắt ngang, hình dáng hợp của công trình hay chi tiết
máy.
c) Xác định giá trị tải trọng cho phép tác dụng.
1.1.1.2. Đối tượng:
Môn Sức bền vật liệu một môn học nằm trong ngành học vật rắn biến dạng.
Khác với thuyết khảo t sự cân bằng chuyển động của vật rắn tuyệt đối, môn
Sức bền vật liệu khảo sát vật thể thực tức là vật rắn biến dạng dưới tác dụng của tải trọng.
Hình dạng vật thể nghiên cứu trong Sức bền vật liệu:
Vật thể thực có kích thước theo ba phương và được phân làm ba loại:
- Khối: Kích thước theo ba phương không hơn kém nhau nhiều (H1.1)
- Tấm, vỏ: Kích thước theo hai phương lớn hơn kích thước theo phương còn lại rất
nhiều (H1.2), (H1.3).
Sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức bền vật liệu - Người đăng: nhinbaby-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sức bền vật liệu 9 10 557