Ktl-icon-tai-lieu

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KiÓm tra bµi cò
C©u hái : Em h·y nªu tr×nh tù c¸c bíc vÏ biÓu ®å néi lùc
theo ph¬ng ph¸p mÆt c¾t
Tr¶ lêi : Tr×nh tù c¸c bíc vÏ biÓu ®å néi lùc theo ph¬ng ph¸p
mÆt c¾t gåm bèn bíc
- Bíc1 : X¸c ®Þnh ph¶n lùc
- Bíc 2: Ph©n ®o¹n t¶i träng
- Bíc 3: Dïng ph¬ng ph¸p mÆt c¾t, c¾t qua tõng ®o¹n,
lËp biÓu thøc néi lùc cho tõng ®o¹n.
- Bíc 4: VÏ biÓu ®å néi lùc Q, M

Ch¬ng 6
dÇm chÞu uèn ngang ph¼ng
V/ vÏ biÓu ®å néi lùc theo ph¬ng
ph¸p nhËn xÐt nh÷ng
®iÓm ®Æc BiÖt

• S ¬ ®å 1
A

P =10KN
KN

q = 5 KN/ m

C

B

XA
4m

1m
yB = 22,5 KN

ya =7,5 KN
7,5
A

D

10

10
4-x =2,5m
B

x = 1,5m

C

QQ
KN

12,5
10
0
A

D
B
5, 625

C

0

MM
KN.m

• S ¬ ®å 2

P= 20KN

A
ya= 14 KN

m = 4 KN.m
D

C
2000

B
2000

2000

14

yB = 6KN

14

Q
6

6
0

0
12
28

16

KN
M
KN.m

Môc tiªu bµi häc

Trang bÞ: Kü n¨ng, tr×nh tù c¸c bíc vÏ biÓu ®å
néi lùc b»ng ph¬ng ph¸p nhËn xÐt theo nh÷ng
®iÓm ®Æc biÖt cho dÇm chÞu uèn ngang ph¼ng.

NhËn xÐt  Nguyªn t¾c
• S ¬ ®å 1
A

P =10KN
KN

q = 5 KN/ m

C

B

XA
4m

1m
yB = 22,5 KN

ya =7,5 KN
7,5
A

D

10

10
4-x =2,5m
B

x = 1,5m

C

QQ
KN

12,5
10
0
A

D
B
5, 625

C

0

MM
KN.m

NhËn xÐt  Nguyªn t¾c
P= 20KN

• S ¬ ®å 2
A
ya= 14 KN

m = 4 KN.m
D

C
2000

B
2000

2000

14

yB = 6KN

14

Q
6

6
0

0
12
28

16

KN
M
KN.m

Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ
biÓu ®å lùc c¾t q
A

NhËn xÐt 1:
+ T¹i mÆt c¾t cã P
S ¬ ®å 1
NhËn xÐt 2:
+ T¹i mÆt c¾t cã m
S ¬ ®å 2

XA

4m

1m
y =22, 5 KN
B

a

12, 5

P = 20 KN

ya= 14 KN

C Q
KN

B

x = 1,5m
,5m

A

10

10
4-x = 2,5 m

D
A

C

B

y = 7,5 KN
7,5
KN

P = 10KN

q = 5 KN/m

D

C
2m

2m

14

m = 4 KN. m
B
2m

yB = 6KN

14

6

6

Q
KN

Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ
biÓu ®å lùc c¾t q
• S ¬ ®å 1

NhËn xÐt 3:
+ Trong ®o¹n dÇm cã

q z 0

A

C

B

XA
4m

1m

yB = 22,5 KN

ya =7,5 KN

NhËn xÐt 4:
7,5
+ Trong ®o¹n dÇm cã A

q z a

P =10KN
KN

q = 5 KN / m

D
x = 1,5m
,5m

10

10
4 - x = 2,5m
B
12,5

C

QQ
KN

Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ
biÓu ®å lùc c¾t q

QB QA Fq

NhËn xÐt 5:
+ Lîng biÕn ®æi Q
gi÷a hai mÆt c¾t

QP QT Fq

QC QB Fq
P =10KN
KN

q = 5 KN / m

A

C

B

XA
4m

S ¬ ®å 1

1m

yB = 22,5 KN

ya =7,5 KN
7,5
A

D
x = 1,5m
,5m

10

10
4 - x = 2,5m
B
12,5

C

QQ
KN

Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ biÓu m«men uèn m
S ¬ ®å 1
NhËn xÐt 1:
+ T¹i mÆt c¾t cã P

A

A

4m

ya= 14 KN

2m

m = 4 KN.m
D

C

C

B

XA

D

0
A

B

B
2m

2m

1m

yB =22,5KN
10

ya =7,5KN

P= 20 KN

P =10KN
KN

q = 5KN/ m

5,625

yB = 6KN

S ¬ ®å 2
0

0
12
16
28

M
KN.m

NhËn xÐt 2:
+ T¹i mÆt c¾t cã m

0
C

MM
KN.m

Nh÷ng nhËn xÐt ®Ó vÏ biÓu ®å m«men uèn M

• S ¬ ®å 1

NhËn xÐt 3:...
KiÓm tra bµi cò
C©u hái : Em h·y nªu tr×nh tù c¸c b íc vÏ biÓu ®å néi lùc
theo ph ¬ng ph¸p mÆt c¾t
Tr¶ lêi : Tr×nh tù c¸c b íc vÏ biÓu ®å néi lùc theo ph ¬ng ph¸p
mÆt c¾t gåm bèn b íc
- B íc1 : X¸c ®Þnh ph¶n lùc
- B íc 2: Ph©n ®o¹n t¶i träng
- B íc 3: Dïng ph ¬ng ph¸p mÆt c¾t, c¾t qua tõng ®o¹n,
lËp biÓu thøc néi lùc cho tõng ®o¹n.
- B íc 4: VÏ biÓu ®å néi lùc Q, M
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
SỨC BỀN VẬT LIỆU 9 10 596