Ktl-icon-tai-lieu

Sức Bền Vật Liệu

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Danh
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc ®µ n½ng
TR¦êng ®¹i häc b¸ch khoa
khoa s ph¹m kü thuËt
------- ·-------
Bµi gi¶ng
Søc bÒn vËt liÖu
PhÇn I
(L¦U HµNH NéI Bé)
Biªn so¹n :
Th¸i hoµng phong – bé m«n c¬ kü thuËt – khoa s ph¹m kü thuËt
F ®µ n½ng 2007 G
Sức Bền Vật Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức Bền Vật Liệu - Người đăng: Nguyen Huu Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Sức Bền Vật Liệu 9 10 724