Ktl-icon-tai-lieu

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi thungtranqn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ XAÂY DÖÏNG
ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.HCM
BOÄ MOÂN: CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG

\WX[

BAØI TAÄP THAM KHAÛO
SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU
PHAÀN 1 & 2

GV söu taàm & toång hôïp:
PHAN NGOÏC ANH

TP.HCM 07.2007
TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 1 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 2 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 3 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 4 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 5 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 6 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 7 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 8 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 9 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 10 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 11 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 12 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 13 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 14 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 15 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 16 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 17 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 18 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 19 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 20 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 21 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 22 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 23 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 24 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 25 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 26 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 27 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 28 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 29 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 30 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 31 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 32 of 45

Bài tập tham khảo SBVL 1

Trang 33 of 45

BAØI TAÄP CHÖÔNG UOÁN THANH THAÚNG
Baøi 1: Cho daàm coù sô ñoà chòu löïc nhö hình veõ 1. Bieát daàm coù tieát dieän chöõ T, coù kích
thöôùc nhö hình veõ laøm baèng vaät lieäu coù [T ] =16KN/cm2, [ U ]=4KN/cm2, E=2.104 KN/cm2
Yeâu caàu:
1. Veõ bieåu ñoà Mx, Qy.
2. Xaùc ñònh taûi troïng q cho pheùp taùc duïng leân daàm theo ñieàu kieän beàn cuûa öùng
suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp lôùn nhaát. Cho a=2m.
3. Tính ñoä voõng lôùn nhaát cuûa daàm vôùi taûi troïng tìm ñöôïc ôû caâu 2.
P=qa
60cm
q
10cm

A

B
2a

50cm

2a

20cm

Hình 1

Baøi 2: Moät daàm coù tieát dieän chöõ nhaät bieát(h=2b), coù lieân keát vaø sô ñoà chòu löïc nhö hình
veõ 2.Vaät lieäu daàm coù :
[T ] =1 KN/cm2, [ U ]= 0,5 KN/cm2, E=2.104 KN/cm2 ,q=20 KN/cm2 vaø a=1 m.
Yeâu caàu:
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
2. Xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän beàn cuûa öùng s...
BOÄ XAÂY DÖÏNG
ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.HCM
BOÄ MOÂN: CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG
\WX[
BAØI TAÄP THAM KHAÛO
SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU
PHAÀN 1 & 2
GV söu taàm & toång hôïp:
PHAN NGOÏC ANH
TP.HCM 07.2007
TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Người đăng: thungtranqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
SỨC BỀN VẬT LIỆU 9 10 538