Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu 1

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2238 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chuyên

1c: Bi u

Chuyên

n i l c thanh cong ph ng

BI U

1c:

M t s lưu ý khi v bi u

Chương 2

N I L C C A THANH CONG PH NG

n i l c thanh cong ph ng:

-

Dùng phương pháp m t c t, v trí c a m t c t ngang ư c xác

-

Qui ư c d u c a l c d c N và l c c t Q như i v i thanh th ng, còn thành ph n mô men
M ư c qui ư c là dương khi làm thanh cong thêm.

-

Khi v chú ý

Bài gi i m u: Sơ

t các tung

nh trong h to

c c.

theo phương vuông góc v i tr c thanh (phương bán kính)

H (BTL S c b n V t li u 1)

V bi u
n i l c cho thanh cong ch u t i tr ng như hình v
Bi t: R= 2m; M1=5 kNm; M2=10 kNm; P1=15kN.
M2
4

D
4
3

2R
3

A

P1

E

C

HA

VE

VA
2R
1
2
1

M1
2

B

Bài gi i:
1. Tính ph n l c t i các g i A và E
Ta có : ∑ X = 0 => H A = P = 15kN
1

∑M

A

= M 1 + M 2 − VE .4 R = 0 => VE =

M 1 + M 2 10 + 5
=
= 1,875 ( kN )
4R
8
HA

π

VA

2

ϕ1

a. Xét o n AB: 0 ≤ ϕ1 ≤

ϕ1

VA = VE = 1,875kN
2. Chia thanh làm 4 o n.

ϕ1

1

Ta có:
N = −VA .cosϕ1 + H A .sin ϕ1 = − 1,875cosϕ1 + 15sin ϕ1 ;
Q = −VA .sin ϕ1 − H A .cosϕ1 = −1,875sin ϕ1 − 15cosϕ1 ;

M
1

N

Q

M = −VA .R.(1 − cosϕ1 ) − R.H A .sin ϕ1 = 3, 75.cosϕ1 − 30sin ϕ1 − 3, 75
B ng bi n thiên:

ϕ1 [rad]
N [kN]
Q[kN]
M[kNm]
Tr n Minh Tú

π
-1,88
-15
0

π

π

π

6

0

4

2

5,88
-13,98
-15,50

9,28
-11,93
-22.31

3
12,05
-9,12
-27,86

B môn SBVL -

15
-1,88
-33,75

i h c Xây d ng

1

Chuyên

1c: Bi u

Chương 2

n i l c thanh cong ph ng
HA

π

ϕ2

b. Xét o n BC: 0 ≤ ϕ2 ≤

2

VA

Ta có:
N = VA .sin ϕ2 + H A .cosϕ 2 = 1,875.sin ϕ2 + 15.cosϕ2
Q = −VAcosϕ2 + H A sin ϕ2 = −1,875cosϕ2 + 15sin ϕ2 ;

ϕ2

ϕ2

M
2

N

M1
2

B

Q=0 => ϕ 2 = 7,130

Q

M = −VA R (1 + sin ϕ2 ) + M 1 − H A Rcosϕ2 = −3, 75 − 3,75sin ϕ2 − 30cosϕ 2 + 5
M max = M ϕ

(

0
2 = 7,13

= 29(kNm)

)

B ng bi n thiên:

ϕ2 [rad]

π

0

N [kN]
Q[kN]
M[kNm]

15,00
-1,88
-28,75

c. Xét o n ED: 0 ≤ ϕ3 ≤

π

π

π

6
13,93
5,88
-26,61

4
11,93
9,28
-22,61

3

2

9,12
12,05
-17,00

1,88
15
-2,5

N

π

Q

2

3

M

Ta có:
N = −VE .cosϕ3 + P .sin ϕ3 = −1,875.cosϕ3 + 15.sin ϕ3
1
Q = −VE .sin ϕ3 − P .cosϕ3 = −1,875.sin ϕ3 − 15.cosϕ3
1
M = −VE .R.(1 − cosϕ3 ) − R.P .sin ϕ3
1
= − 3, 75.cosϕ3 − 30.sin ϕ3 − 3, 75

3
ϕ3

ϕ3

E

P
1

ϕ3
VE

B ng bi n thiên:

ϕ3 [rad]

π

N [kN]
Q[kN]
M[kNm]

-1,88
15,00
0

d. Xét o n CD: 0 ≤ ϕ4 ≤

π

π

π

6

0

4

3
12,05
5,88
-27,86

2
15,00
-1,88
-33,75

5,88
12,05
-15,5

9,28
9,28
-22,31

π
M2

M 2

2

Ta có:

D
M
N = VE .sin ϕ 4 + P .cosϕ4 = 1.875.sin ϕ4 + 15.cosϕ 4
1
Q = −VE .cosϕ 4 + P .sin ϕ 4 = −1,875.cosϕ4 + 15.cosϕ4 ;
1

2
M

ϕ4

E

P1

=...
Chuyên đề 1c: Biu đồ ni lc thanh cong phng Chương 2
Trn Minh Tú B môn SBVL - Đại hc Xây dng
1
Chuyên đề 1c: BIU ĐỒ NI LC CA THANH CONG PHNG
Mt s lưu ý khi v biu đồ ni lc thanh cong phng:
- Dùng phương pháp mt ct, v trí ca mt ct ngang được xác định trong h to độ cc.
- Qui ước du ca lc dc N và lc ct Q như đối vi thanh thng, còn thành phn mô men
M được qui ước là dương khi làm thanh cong thêm.
- Khi v chú ý đặt các tung độ theo phương vuông góc vi trc thanh (phương bán kính)
Bài gii mu: Sơ đồ H (BTL Sc bn Vt liu 1)
V biu đồ ni lc cho thanh cong chu ti trng như hình v
Biết: R= 2m; M
1
=5 kNm; M
2
=10 kNm; P
1
=15kN.
A
V
H
A
E
V
1
M
M
2
1
P
C
D
B
E
A
2R
2R
1
1
2
2
4
4
3
3
Bài gii:
1. Tính phn lc ti các gi A và E
Ta có :
0
X
=
=>
1
15
A
H P kN
= =
( )
1 2
1 2
10 5
.4 0 1,875
4 8
A E E
M M
M M M V R V kN
R
+
+
= + = => = = =
A E
V V kN
= =
2. Chia thanh làm 4 đon.
a. Xét đon AB:
1
0
2
π
ϕ
Ta có:
1 1 1 1
. os .sin = 1,875 os 15sin
A A
N V c H c
ϕ ϕ ϕ ϕ
= − + + ;
1 1 1 1
.sin . os 1,875sin 15 os
A A
Q V H c c
ϕ ϕ ϕ ϕ
= − = − ;
V
A
H
A
ϕ
1
ϕ
1
ϕ
1
Q
N
M
1
1
1 1 1 1
. .(1 os ) . .sin 3, 75. os 30sin 3,75
A A
M V R c R H c
ϕ ϕ ϕ ϕ
= − =
Bng biến thiên:
1
ϕ
[rad]
0
6
π
4
π
3
π
2
π
N [kN] -1,88
5,88
9,28
12,05
15
Q[kN] -15
-13,98
-11,93
-9,12
-1,88
M[kNm] 0
-15,50
-22.31
-27,86
-33,75
Sức bền vật liệu 1 - Trang 2
Sức bền vật liệu 1 - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sức bền vật liệu 1 9 10 472