Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 1

Được đăng lên bởi Hựu Béo
Số trang: 259 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
http://www.ebook.edu.vn
GV: Leâ Ñöùc Thanh
Chöông 1: Khaùi nieäm cô baûn 1
Chöông 1
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂN HOÏC SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU ( SBVL )-
ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏï, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÂN SBVL
1.1.1 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA SBVL- HÌNH DAÏNG VAÄT THEÅ
SBVL nghieân cöùu vaät theå thöïc ( coâng trình, chi tieát maùy …)
Vaät theå thöïc coù bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa nguyeân nhaân ngoaøi
( taûi troïng, nhieät ñoä, laép raùp caùc chi tieát cheá taïo khoâng chính xaùc…)
Vaät theå thöïc söû duïng trong kyõ thuaät ñöôïc chia ra ba loaïi cô baûn:
Khoái: coù kích thöôùc theo ba phöông töông ñöông: Ñeâ ñaäp, moùng maùy...
Taám vaø voû: vaät theå moûng coù kích thöôùc theo moät phöông raát nhoû so vôùi hai
phöông coøn laïi; taám coù daïng phaúng, voû coù daïng cong: saøn nhaø, maùi v
Thanh: vaät theå daøi coù kích thöôùc theo moät phöông raát lôùn so vôùi hai
phöông coøn laïi: thanh daøn caàu, coät ñieän, truïc maùySBVL nghieân cöùu
thanh, heä thanh.
Thanh ñöôïc bieåu dieån baèng truïc thanh vaø
maët caét ngang F vuoâng goùc vôùi truïc thanh
(H.1.3).
Truïc thanh laø quyõ tích cuûa troïng taâm maët caét
ngang.
Caùc loaïi thanh (H.1.4):
+Thanh thaúng, cong: truïc thanh thaúng,
cong,
+Heä thanh : thanh gaõy khuùc
(phaúng hay khoâng gian)
H. 1.2 Vaät theå daïng taám voû
H. 1.1 Vaät theå daïïn
g
khoái
H. 1.3 Truïc thanh vaø maët
caét ngang
H. 1.4
Caùc daïng truïc thanh
a)
b)
c)
d)
sức bền vật liệu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 1 - Người đăng: Hựu Béo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
259 Vietnamese
sức bền vật liệu 1 9 10 684