Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu 1

Được đăng lên bởi congfuthieulam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 4. §Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t ngang  C¸c thuyÕt bÒn
27
Ch¬ng 4.
®Æc trng h×nh häc
cña mÆt c¾t ngang - C¸c thuyÕt bÒn
A. §Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t ngang
I. Kh¸i niÖm
ThÝ nghiÖm kÐo (nÐn): kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña thanh phô
thuéc vμo diÖn tÝch mÆt c¾t ngang
(MCN).
ThÝ nghiÖm uèn, xo¾n,...: kh¶
n¨ng chÞu lùc cña thanh kh«ng
nh÷ng phô thuéc vμo diÖn tÝch MCN,
mμ cßn h×nh d¹ng vμ sù bè trÝ MCN.
VÝ dô thanh trßn rçng (h×nh 4.1a)
chÞu ®îc M
z
gÊp 2 lÇn thanh trßn
®Æc cïng diÖn tÝch MCN. Thanh h×nh
ch÷ nhËt ®Æt ®øng (h×nh 4.1b) øng
suÊt nhá h¬n 4 lÇn khi ®Æt ngang
(h×nh 4.1c) víi cïng diÖn tÝch MCN.
Do ®ã, ngoμi diÖn tÝch MCN, ta
cÇn xÐt ®Õn nh÷ng ®¹i lîng kh¸c
®Æc trng cho h×nh d¹ng MCN vÒ
mÆt h×nh häc, ®ã lμ
m«men tÜnh vμ
m«men qu¸n tÝnh
.
II. M«men tÜnh cña mÆt c¾t ngang
H×nh ph¼ng F n»m trong mÆt
ph¼ng to¹ ®é Oxy (h×nh 4.2).
Ngêi ta gäi tÝch ph©n:
mn
F
x
y
dF
(4.1)
lμ
m«men diÖn tÝch hçn hîp cÊp (m+n)
cña h×nh ph¼ng F ®èi víi hÖ Oxy.
Khi m = 0, n = 1 tÝch ph©n (4.1)
cã d¹ng:
=
x
F
SydF
(m
3
) (4.2)
H×nh 4.
2
H×nh 4.1
a)
c)
b)
4a
4a
a
0,7D
D
d
a
P
P
Sức bền vật liệu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức bền vật liệu 1 - Người đăng: congfuthieulam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sức bền vật liệu 1 9 10 977