Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp mặt cắt

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6694 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chuyên

1a: Bi u

Chuyên

n il c

BI U

1a:

Chương 2

N I L C - Phương pháp m t c t

Các bư c th c hi n:
1.

Xác

nh các ph n l c liên k t (n u c n thi t)

2. Chia o n thanh sao cho bi u th c xác nh các thành ph n ng l c trên m i o n
là liên t c và duy nh t (ranh gi i các o n có th là: m t c t ngang có l c t p trung, mô
men t p trung, có s thay i t ng t c a cư ng
l c phân b ,…)
3. Dùng phương pháp m t c t
t ng o n.
4.

V bi u

l p bi u th c xác

nh các thành ph n ng l c trên

các thành ph n ng l c căn c vào các bi u th c thu ư c

bư c 3

•

Bi u

l c d c và l c c t mang d u c a chúng.

•

Bi u

mô men v v phía th căng (chi u dương c a mô men hư ng xu ng)

5. Ki m tra l i bi u
ư c t các ví d c th )

t các nh n xét mang tính tr c quan, tính kinh nghi m (thu

NH N XÉT:
T i m t c t có l c t p trung thì bi u
l c c t có bư c nh y,
l n bư c nh y b ng giá
tr l c t p trung. Xét t trái qua ph i chi u bư c nh y cùng chi u l c t p trung.
T i m t c t có mô men t p trung thì bi u
mô men có bư c nh y,
l n bư c nh y
b ng giá tr mô men t p trung. Xét t trái qua ph i n u mô men quay thu n chi u kim
ng h thì bư c nh y i xu ng.
T i m t c t có l c c t b ng 0 thì bi u
Bi u

mô men

t c c tr .

mô men luôn có xu hư ng “h ng” l c.

Bài m u 1: V các bi u

n i l c cho d m ch u l c như hình v 1.1

S li u: a = 1 m; F = 15 kN; M0 = 9 kNm; q = 6 kNm
F
q

Mo

2a

a

Hình 1.1
Bài gi i:
1. Xác
T

nh các ph n l c:

i u ki n cân b ng c a d m (hình 1.2) ta có:

∑M

C

Tr n Minh Tú

1
= VA .3a + M 0 − Fa − qa 2 = 0
2

B môn SBVL -

i h c Xây d ng

Chuyên

1a: Bi u

=> VA =

∑M

A

n il c

F qa M 0
+
−
= 5 + 1 − 3 = 3(kN )
3 6 3a

= VC .3a − M 0 − F .2aa − qa

=> VC =

Chương 2

5a
=0
2

2 F 5qa M 0
+
+
= 5 + 10 + 3 = 18(kN )
3
6
3a

Th l i: VA + VC = qa + F = 6 + 15 = 21(kN )
2. Thi t l p các bi u th c tính n i l c trên m i o n d m:
Trên o n AB (hình 1.2): Dùng m t c t ngang 1-1, gi l i ph n bên trái
( 0 ≤ z1 ≤ 2a )

xét cân b ng

N =0

Q = VA = 3
M = VA z1 = 3z1
Trên o n AB (hình 1.2): Dùng m t c t ngang 2-2, gi l i ph n bên ph i
( 0 ≤ z2 ≤ a )

xét cân b ng

N =0

Q = qz2 − VC = 6 z2 − 18
1 2
2
M = VC z2 − qz2 = 18 z2 − 3 z2
2

3. V bi u

:

D a vào các bi u th c Q, M thu ư c
không th hi n vì N=0 ∀ z)

trên, ti n hành v

th trên t ng o n (bi u

N

Chú ý: n u có m t c t ngang v i Q=0 thì ph i tính giá tr M c c tr t i m t c t ngang này và
th hi n trên bi u )
4. Ki m tra l i bi u

theo các nh n xét ã trình bày ph n

Chú ý: Th hi n sơ
t i tr ng, bi u
hình v 1.2 d theo dõi và ki m tra

Tr n Mi...
Chuyên đề 1a: Biu đồ ni lc Chương 2
Trn Minh Tú B môn SBVL - Đại hc Xây dng
Chuyên đề 1a: BIU ĐỒ NI LC - Phương pháp mt ct
Các bước thc hin:
1. Xác định các phn lc liên kết (nếu cn thiết)
2. Chia đon thanh sao cho biu thc xác định các thành phn ng lc trên mi đon
liên tc và duy nht (ranh gii c đon th là: mt ct ngang lc tp trung,
men tp trung, có s thay đổi đột ngt ca cường độ lc phân b,…)
3. Dùng phương pháp mt ct để lp biu thc xác định các thành phn ng lc trên
tng đon.
4. V biu đồ các thành phn ng lc căn c vào các biu thc thu được bước 3
Biu đồ lc dc và lc ct mang du ca chúng.
Biu đồ mô men v v phía th căng (chiu dương ca mô men hướng xung)
5. Kim tra li biu đồ t các nhn xét mang tính trc quan, tính kinh nghim (thu
được t các ví d c th)
NHN XÉT:
Ti mt ct lc tp trung tbiu đồ lc ct bước nhy, độ ln bước nhy bng giá
tr lc tp trung. Xét t trái qua phi chiu bước nhy cùng chiu lc tp trung.
Ti mt ct men tp trung thì biu đồ men bước nhy, độ ln bước nhy
bng giá tr men tp trung. Xét t trái qua phi nếu men quay thun chiu kim
đồng h thì bước nhy đi xung.
Ti mt ct có lc ct bng 0 thì biu đồ mô men đạt cc tr.
Biu đồ mô men luôn có xu hướng “hng” lc.
Bài mu 1: V các biu đồ ni lc cho dm chu lc như hình v 1.1
S liu: a = 1 m; F = 15 kN; M
0
= 9 kNm; q = 6 kNm
q
M
F
o
2a a
Hình 1.1
Bài gii:
1. Xác định các phn lc:
T điu kin cân bng ca dm (hình 1.2) ta có:
2
0
1
.3 0
2
C A
M V a M Fa qa
= + =
Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp mặt cắt - Trang 2
Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp mặt cắt - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sức bền vật liệu 1 - Biểu đồ nội lực phương pháp mặt cắt 9 10 974