Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 11

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
11.1. KHÁI NIỆM

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

Tải trọng tĩnh là loại tải trọng tăng từ từ, giữ nguyên không
đổi trong suốt thời gian làm việc và không làm xuất hiện lực quán
tính trên hệ
Tải trọng động là loại tải trọng gây ra lực quán tính trên hệ
đang xét. Đó là loại tải trọng tác dụng đột ngột hay biến đổi theo thời
gian nên biến dạng và chuyển vị của hệ cũng biến đổi đột ngột hay
biến đổi theo thời gian
Có 4 loại bài toán tải trọng động như sau:
a. Bài toán động với lực quán tính không đổi.
Đây là trường hợp hệ chuyển động tịnh tiến và hệ chuyển
động quay.

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
11.1. KHÁI NIỆM
T

m
Pqt = const

a
ω

P
Pqt = const

Hình 11.1

b. Bài toán dao động.
P0
α

P(t)

Hình 11.2

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
11.1. KHÁI NIỆM
c. Bài toán va chạm.

Phanh

m
Hạ vật
Đĩa TĐC
P

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
11.1. KHÁI NIỆM

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

m

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
11.1. KHÁI NIỆM

Phanh

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

Bánh đà

d. Bài toán tải trọng di động.
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

11.2. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG VỚI LỰC QUÁN TÍNH KHÔNG ĐỔI

11.2.1 Bài toán hệ chuyển động tịnh tiến.
a. Đặt bài toán: Tính sức bền của
một dây cáp ở đầu treo vật nặng P
chuyển động với gia tốc không đổi
như trên hình vẽ

a

KÐo

l

b. Phân tích bài toán

N®

x

Gọi γ là trọng lượng riêng và F là diện
tích mặt cắt ngang của dây cáp. Gia tốc
a được xem là dương khi nó có chiều
hướng lên trên và là âm khi nó có chiều
hướng xuống dưới. Xác định nội lực
trong dây cáp tại một mặt cắt cách đầu
dây một đoạn là x.

P

x

P

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

11.2. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG VỚI LỰC QUÁN TÍNH KHÔNG ĐỔI

- Trọng lượng của vật: P
- Trọng lượng của đoạn dây: γ
- Lực quán tính phát sinh trong quá
trình chuyển động:
Áp dụng nguyên lý Dalambe ta
có phương trình cân bằng...
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Third
Edition
Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
sức bền vật liệu 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 11 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
sức bền vật liệu 11 9 10 914