Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 12

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
12.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Ta định nghĩa một cách khái quát về độ ổn định: Độ ổn định
của hệ ( kết cấu) là khả năng duy trì, bảo toàn được dạng cân bằng
ban đầu trước các biến động của ngoại lực.
Ta xét sự ổn định vị trí của vật rắn qua sự cân bằng của quả
cầu những vị trí khác nhau trên một bề mặt:

Hình 12.1a Cân bằng ổn định

Hình 12.1b Cân bằng phiếm định

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
12.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Hiện tượng tương tự như trên cũng xảy ra đối với trạng thái
cân bằng biến dạng của hệ kết cấu. Để đơn giản ta xét một thanh có
chiều dài l, giả sử chiều dài l của thanh lớn hơn nhiều lần so với kích
thước mặt cắt ngang của nó. Thanh bị ngàm ở một đầu còn đầu tự do
chịu tác dụng bởi lực P dọc trục (thanh chịu nén đúng tâm).
P

P < Pth
R

P = Pth

P > Pth

R

Hình 12.2
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
12.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Ta có thể thấy rõ sự mất ổn định khác xảy ra của hệ đàn hồi
trong các trường hợp sau:
f

P > Pth

P < Pth
P

Hình 12.3

P > Pth

Hình 12.4

l

Hình 12.5

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
12.2. BÀI TOÁN ƠLE
12.2.1 Đặt bài toán
+ Ứng suất trong thanh do Pth
gây ra chưa vượt quá giới hạn
tỷ lệ
+Dưới tác dụng của Pth trục
thanh có dạng cong với những
độ võng y(z) vô cùng bé
12.2.2. Giải bài toán Ơle

l/2

B

P A

z

f
z

y(z)
l

y
Hình 12.6

Khi lực P đạt đến một giá trị tới hạn P = Pth thì thanh bị cong đi, ta
giả sử thanh có dạng cong nào đó và nó vẫn còn làm việc trong giai
đoạn đàn hồi. Ta nhận thấy rằng giả sử nếu hai đầu gối tựa là khớp
cầu thì trục thanh sẽ cong đi trong mặt phẳng có độ cứng nhỏ nhất.
Vấn đề đặt ra là ta phải xác định được lực tới hạn đó.
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
12.2. BÀI TOÁN ƠLE

12.2.2. Giải bài toán Ơle
Xét vị trí tại mặt cắt cách gối trái một đoạn z, dầm có độ võng y, bỏ
qua trọng lượng bản thân của thanh ta tính được mô men uốn tại mặt
cắt đó là:

M ( z ) = Pth . y( z )
Do hai giả thuyết nêu trên nên ta có thể sử dụng phương trình v...
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Third
Edition
Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
sức bền vật liệu 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 12 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
sức bền vật liệu 12 9 10 871