Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 5

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.1. KH¸I NIÖM CHUNG

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.1. KH¸I NIÖM CHUNG

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.1. KH¸I NIÖM c¬ b¶n

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

5.1.1. Kh¸i niÖm chung
• Trục của dầm sau khi bị uốn cong đi vẫn
nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung
tâm thì ta có uốn phẳng
• Mặt phẳng quán tính chính trung tâm là mặt
phẳng được tạo bởi trục của thanh và một
trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt
ngang.
• Mặt phẳng tải trọng là mặt phẳng chứa ngoại
lực tác dụng. Giao tuyến của mặt phẳng tải
trọng và mặt cắt ngang của thanh được gọi là
đường tải trọng.
• Uốn phẳng còn được chia làm hai loại là uốn
thuần tuý phẳng và uốn ngang phẳng.

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.1. KH¸I NIÖM CHUNG

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

5.1.2. Ph©n lo¹i dÇm
a. Theo d¹ng liªn kÕt
b. Theo tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang

-al

P

P

- b-

-c-

-e-

l

-d-

-f© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.2. uèn thuÇn tuý

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

5.2.1. §Þnh nghÜa
Mét dÇm (®o¹n dÇm) gäi lµ chÞu uèn thuÇn tuý nÕu trªn mäi
mÆt c¾t ngang cña nã tån t¹i duy nhÊt mét thµnh phÇn néi lùc Mx n»m
trong mÆt ph¼ng qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m (MÆt ph¼ng t¹o bëi 1 trôc
qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m vµ trôc cña thanh)
M

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.2. uèn thuÇn tuý

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

5.2.1. §Þnh nghÜa

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.2. uèn thuÇn tuý

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

5.2.2. øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang
a. ThÝ nghiÖm vµ gi¶ thiÕt

* ThÝ nghiÖm
* Gi¶ thuyÕt
- Gi¶ thuyÕt 1
- Gi¶ thuyÕt 2
Ngoµi ra ta cßn sö dông gi¶ thiÕt

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Søc bÒn vËt liÖu
5.2. uèn thuÇn tuý

Bé m«n c¬ häc vËt liÖu

5.2.2. øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang
b. Thµnh lËp c«ng thøc
* §­êng trung hoµ
§­êng trung hoµ

x
y
Thí trung hoµ

§­êng t¶i träng

© 2002 The McGraw-Hill Companies, I...
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Søc bÒn vËt liÖu
Third
Edition
Bé m«n c¬ häc vËt liÖu
sức bền vật liệu 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 5 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
sức bền vật liệu 5 9 10 555