Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 7

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n

6.1.1. §Þnh nghÜa.
Mét thanh chÞu xo¾n thuÇn tuý khi trªn mäi mÆt c¾t ngang cña nã chØ cã
mét thµnh phÇn néi lùc lµ m« men xo¾n Mz.
6.1.2. Ngo¹i lùc g©y xo¾n.
* M« men xo¾n ph©n bè
* M« men xo¾n tËp trung
- NgÉu lùc.
- Dêi c¸c lùc vßng ë c¸c b¸nh r¨ng,
b¸nh ®ai…
- C«ng suÊt truyÒn cña ®éng c¬
N(kw) vµ tèc ®é vßng quay cña trôc
n(vßng/phót).

M

M

Mz
M

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

6.1.2. Ngo¹i lùc g©y xo¾n.

7.1.3. Néi lùc xo¾n
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.2. Xo¾n thuÇn tuý thanh mÆt c¾t trßn
6.2.1. ThÝ nghiÖm vµ gi¶ thuyÕt.
* ThÝ nghiÖm
* Gi¶ thuyÕt
+ Gi¶ thuyÕt 1
+ Gi¶ thuyÕt 2
6.2.2. øng suÊt trªn mÆt c¾t ngang.

θ

=

Mz
GJ P

τρ

=

Mz
.ρ
JP

M

M

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.2. Xo¾n thuÇn tuý thanh mÆt c¾t trßn
6.2.3. BiÓu ®å øng suÊt tiÕp vµ mÆt c¾t hîp lý.
a. BiÓu ®å øng suÊt tiÕp.

τρ

=

Mz
.ρ
JP

Ta cã: JP = 0,1D4 => WP = 0,2D3
b. MÆt c¾t hîp lý
- H×nh vµnh kh¨n:
WP = 0,2D3 ( 1- η 4)

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.2. Xo¾n thuÇn tuý thanh mÆt c¾t trßn
6.2.4. øng suÊt trªn mÆt c¾t xiªn.
• Elements with faces parallel and
perpendicular to the shaft axis are subjected to
shear stresses only. Normal stresses, shearing
stresses or a combination of both may be
found for other orientations.
• Consider an element at 45o to the shaft axis,
F = 2( τ max A0 ) cos 45 = τ max A0 2

σ

45

o

=

F τ max A0 2
=
= τ max
A
A0 2

• Element a is in pure shear.

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
6.2. Xo¾n thuÇn tuý thanh mÆt c¾t trßn
6.2.5. BiÕn d¹ng cña thanh trßn chÞu xo¾n

dϕ M z
θ=
=
dz GJ P

Mz
dϕ =
dz
GJ P

l

Mz
ϕ =∫
dz
GJ P
0

(*)

M z .l
ϕ=
GJ P
n

M Zi l i

i =1

GJ Pi

ϕ=∑

© 2002 The Mc...
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Third
Edition
Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
sức bền vật liệu 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 7 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
sức bền vật liệu 7 9 10 456