Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 9

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
9.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
a. Khái niệm
B

C
D

A

Hình 9.1

C

D
B

A

Hình 9.2

Hệ siêu tĩnh là hệ tồn tại liên kết thừa. Bài toán này gọi là
bài toán siêu tĩnh.Bậc siêu tĩnh chính là số liên kết thừa của hệ.
b.Phân loại
- Hệ siêu tĩnh ngoại: là hệ siêu tĩnh có liên kết thừa là liên kết của hệ
với mặt đất hoặc với vật thể khác.
- Hệ siêu tĩnh nội: Là hệ siêu tĩnh có số liên kết thừa tồn tại ngay trong
bản thân hệ.
- Hệ siêu tĩnh hỗn hợp: Khi tồn tại liên kết thừa cả nội lẫn ngoại.
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
9.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

C
(B)

(A)

C
(B)

(A)

(A)

(B)
D

Hình 9.4

Hình 9.3

C

(A)

Hình 9.5

C

C

(B)

(A)

(B)
D

Hình 9.6

(B)

(A)

D

Hình 9.7

Hình 9.8

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
9.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

Nhận xét :Hình 9.9
- Một chu vi khép kín có ba bậc siêu tĩnh.
Nếu trong chu vi đặt một khớp nối đơn nối
hai thanh (H 9-8) thì bậc siêu tĩnh giảm đi
một. Nếu ta đặt 3 khớp đơn thì giảm hết bậc
siêu tĩnh (3 khớp đơn không thẳng hàng).
- Một hệ có thể vừa siêu tĩnh nội vừa siêu
tĩnh ngoại
- Bậc siêu tĩnh bằng tổng số bậc siêu tĩnh
nội và ngoại (H 9-9).

Hình 9.9

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
9.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
c. Ưu nhược điểm của hệ siêu tĩnh.
Để thấy rõ ưu nhược điểm, người ta thường hay so sánh
với hệ tĩnh định.
- Hệ siêu tĩnh thường có biểu đồ nội lực phân bố về 2 phía
và có giá trị lớn nhất nhỏ hơn so với tĩnh định. Do vậy chúng có
độ bền, độ cứng cao hơn so với tĩnh định.
- Hệ siêu tĩnh có nhược điểm là dễ gây biến dạng, ứng
suất dư khi lắp ráp và nhiệt độ thay đổi. Khi chế tạo yêu cầu độ
chính xác rất cao
- Do các ưu nhược điểm trên, cho nên hệ siêu tĩnh được
phổ biến trong ngành xây dựng. còn trong ngành cơ khí, chúng
chỉ được sử dụng đối với chi tiết yêu cầu độ bền độ cứng cao
như: trục chính…

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu

BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
9.2. PHƯƠNG PHÁP LỰC

a. Chọn hệ cơ bản
Định nghĩa: Hệ cơ bản là hệ tĩnh định có được từ hệ siêu tĩnh bằng
...
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Third
Edition
Bµi gi¶ng søc bÒn vËt liÖu
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
sức bền vật liệu 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 9 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 9 10 858