Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi senoka-moto
Số trang: 259 trang   |   Lượt xem: 4576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV: Lê Đức Thanh

Chương 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 KHÁI NIỆM VỀ MÔN HỌC SỨC BỀN VẬT LIỆU ( SBVL )ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤï, ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔN SBVL
1.1.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA SBVL- HÌNH DẠNG VẬT THỂ
SBVL nghiên cứu vật thể thực ( công trình, chi tiết máy …)
Vật thể thực có biến dạng dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài
( tải trọng, nhiệt độ, lắp ráp các chi tiết chế tạo không chính xác…)
Vật thể thực sử dụng trong kỹ thuật được chia ra ba loại cơ bản:
Khối: có kích thước theo ba phương tương đương: Đê đập, móng máy...

H. 1.1 Vật thể dạïng khối

H. 1.2 Vật thể dạng tấm vỏ

Tấm và vỏ: vật thể mỏng có kích thước theo một phương rất nhỏ so với hai
phương còn lại; tấm có dạng phẳng, vỏ có dạng cong: sàn nhà, mái vỏ
Thanh: vật thể dài có kích thước theo một phương rất lớn so với hai
phương còn lại: thanh dàn cầu, cột điện, trục máy… SBVL nghiên cứu
thanh, hệ thanh.
Thanh được biểu diển bằng trục thanh và
mặt cắt ngang F vuông góc với trục thanh
(H.1.3).
Trục thanh là quỹ tích của trọng tâm mặt cắt
ngang.
Các loại thanh (H.1.4):
+Thanh thẳng, cong: trục thanh thẳng,
a)
cong,
+Hệ thanh : thanh gãy khúc
b)
(phẳng hay không gian)
H. 1.4

Chương 1: Khái niệm cơ bản

H. 1.3 Trục thanh và mặt
cắt ngang

c)

Cá c dạng trục thanh

http://www.ebook.edu.vn
1

d)

GV: Lê Đức Thanh

1.1.2 Nhiệm vụ: SBVL là môn học kỹ thuật cơ sở, nghiên cứu tính chất
chịu lực của vật liệu để đề ra các phương pháp tính các vật thể chịu các
tác dụng của các nguyên nhân ngoài, nhằm thoả mãn yêu cầu an toàn và
tiết kiệm vật liệu.
♦ Vật thể làm việc được an toàn khi:
- Thỏa điều kiện bền : không bị phá hoại (nứt gãy, sụp đổ…).
- Thỏa điều kiện cứng: biến dạng và chuyển vị nằm trong một giới
hạn cho phép.
- Thỏa điều kiện ổn định : bảo toàn hình thức biến dạng ban đầu.
♦ Thường, kích thước của vật thể lớn thì khả năng chịu lực cũng tăng và
do đó độ an toàn cũng được nâng cao; tuy nhiên, vật liệu phải dùng nhiều
hơn nên nặng nề và tốn kém hơn. Kiến thức của SBVL giúp giải quyết hợp
lý mâu thuẫn giữa yêu cầu an toàn và tiết kiệm vật liệu.
♦ Ba bài toán cơ bảûn của SBVL:
+ Kiểm tra các điều kiện bền, cứng, ổn định.(Thẩm kế)
+ Định kích thước, hình dáng hợp lý của công trình hay ch...
http://www.ebook.edu.vn
GV: Leâ Ñöùc Thanh
Chöông 1: Khaùi nieäm cô baûn 1
Chöông 1
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂN HOÏC SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU ( SBVL )-
ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏï, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÂN SBVL
1.1.1 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA SBVL- HÌNH DAÏNG VAÄT THEÅ
SBVL nghieân cöùu vaät theå thöïc ( coâng trình, chi tieát maùy …)
Vaät theå thöïc coù bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa nguyeân nhaân ngoaøi
( taûi troïng, nhieät ñoä, laép raùp caùc chi tieát cheá taïo khoâng chính xaùc…)
Vaät theå thöïc söû duïng trong kyõ thuaät ñöôïc chia ra ba loaïi cô baûn:
Khoái: coù kích thöôùc theo ba phöông töông ñöông: Ñeâ ñaäp, moùng maùy...
Taám vaø voû: vaät theå moûng coù kích thöôùc theo moät phöông raát nhoû so vôùi hai
phöông coøn laïi; taám coù daïng phaúng, voû coù daïng cong: saøn nhaø, maùi v
Thanh: vaät theå daøi coù kích thöôùc theo moät phöông raát lôùn so vôùi hai
phöông coøn laïi: thanh daøn caàu, coät ñieän, truïc maùySBVL nghieân cöùu
thanh, heä thanh.
Thanh ñöôïc bieåu dieån baèng truïc thanh vaø
maët caét ngang F vuoâng goùc vôùi truïc thanh
(H.1.3).
Truïc thanh laø quyõ tích cuûa troïng taâm maët caét
ngang.
Caùc loaïi thanh (H.1.4):
+Thanh thaúng, cong: truïc thanh thaúng,
cong,
+Heä thanh : thanh gaõy khuùc
(phaúng hay khoâng gian)
H. 1.2 Vaät theå daïng taám voû
H. 1.1 Vaät theå daïïn
g
khoái
H. 1.3 Truïc thanh vaø maët
caét ngang
H. 1.4
Caùc daïng truïc thanh
a)
b)
c)
d)
Sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức bền vật liệu - Người đăng: senoka-moto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
259 Vietnamese
Sức bền vật liệu 9 10 82