Ktl-icon-tai-lieu

sugar acohol

Được đăng lên bởi hoathai1112
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3. ĐƯỜNG CÓ NĂNG LƯỢNG THẤP
(Sugar alcohols-Đường có gốc Rượu)
3.1. Định nghĩa
Đường có năng lượng thấp (sugar alcohols) thường được gọi là polyol, thuộc
nhóm carbohyrate. Bản chất của chúng là mono hoặc disaccharide (ví dụ như glucose,
lactose…) bị hydro hóa.
Chúng có các đặc điểm nổi bật là: độ ngọt thấp, năng lượng thấp (low calories) chỉ
bằng khoảng 50% so với saccharose và thường dùng để thay thế một phần hoặc hoàn
toàn (trong sản phẩm sugar-free) cho đường saccharose trong các loại thực phẩm ngọt
năng lượng thấp.
3.2. Các loại đường có năng lượng thấp thông dụng
• Sorbitol
• Maltitol
• Xylitol
• Lactitol
• Isomalt
• Mannitol
3.3. Tính chất vật lý & hóa sinh học
3.3.1. Tính chất
• Có vị ngọt giống như đường saccharose
• Tạo cảm giác mát lạnh trong miệng do phản ứng thu nhiệt khi hòa tan
• Không bị caramel hóa & không tham gia phản ứng Maillard
• Không bị chuyển hóa bởi VSV trong miệng
• Không bị hấp thu hoàn toàn ở ruột non của cơ thể
• Có chỉ số GI thấp
3.3.2. Chỉ số GI (Glycemic index)
Chỉ số GI là chỉ số dùng để xác định mức độ tăng đường glucose trong máu (gọi là
đường huyết- blood glucose) của các hợp chất carbohyrate sau khi ăn được xác định
tại các thời điểm nhất định. Các thực phẩm carbohydrate được chia thành 02 nhóm:
• Thực phẩm có GI cao: là thực phẩm được tiêu hóa & hấp thu nhanh chóng,
làm tăng đường huyết nhanh

• Thực phẩm có GI thấp: là thực phẩm được tiêu hóa & hấp thu chậm, làm
đường huyết tăng từ từ
Đo chỉ số GI
Chỉ số GI được xác định bằng phương pháp khái quát sau:
• Dùng lượng thực phẩm có 10-50gr carbohydrate cho 10 người khỏe mạnh (đã
nhịn đói qua 01 đêm)
• 2h sau khi ăn: lấy những mẫu máu trong khoảng 2h (15-20’ lấy mẫu 01 lần).
Đo hàm lượng glucose máu
• Biểu diễn kết quả như đồ thị bên dưới
• Lấy diện tích dưới đường cong của đồ thị chia cho diện tích của mẫu chuẩn
(là đường glucose đối chứng với các điều kiện tương tự mẫu thử)
• Các thực phẩm dùng để đo và so sánh chỉ số GI phải có số lượng bằng nhau

Hình 3.1: Đồ thị biểu diễn kết quả đo chỉ số GI

Bảng 3.2: Độ ngọt & năng lượng của các loại đường calories thấp
Tên

So sánh độ
ngọt với
saccharose

Năng
lượng
(Kcal/g)

Độ ngọt/đơn vị năng
lượng (so sánh với
saccharose)

Chỉ số
GI

Isomalt

0.5

2.0

1.0

9

Lactitol

0.4

2.0

0.8

6

Maltitol

0.9

2.1

1.7

36

Xylitol

1.0

2.4

1.6

13

Mannitol

0.5

1.6

1.5

0

Sorbitol

0.6

2.6

0.92

9

Saccharose

1.0

4.0

1.0

60

3.4. Lợi ích đối với sức khỏe của đường có calories thấp
Do tính chất không bị hấp thu ho...
CHƯƠNG 3. ĐƯỜNG CÓ NĂNG LƯỢNG THP
(Sugar alcohols-Đường có gốc Rượu)
3.1. Định nghĩa
Đường có năng ng thp (sugar alcohols) thường được gi polyol, thuc
nhóm carbohyrate. Bn cht ca chúng là mono hoc disaccharide (ví d như glucose,
lactose…) b hydro hóa.
Chúng có các đặc điểm ni bt là: độ ngt thp, năng lượng thp (low calories) ch
bng khong 50% so vi saccharose thường ng đ thay thế mt phn hoc hoàn
toàn (trong sn phm sugar-free) cho đường saccharose trong các loi thc phm ngt
năng lượng thp.
3.2. Các loi đường năng lượng thp thông dng
Sorbitol
Maltitol
Xylitol
Lactitol
Isomalt
Mannitol
3.3. Tính cht vt& hóa sinh hc
3.3.1. Tính cht
v ngt ging như đường saccharose
To cm giác mát lnh trong ming do phn ng thu nhit khi hòa tan
Không b caramel a & không tham gia phn ng Maillard
Không b chuyn hóa bi VSV trong ming
Không b hp thu hoàn toàn rut non của cơ thể
ch s GI thp
3.3.2. Ch s GI (Glycemic index)
Ch s GI là ch s dùng để xác định mức đ tăng đường glucose trong máu (gi
đưng huyết- blood glucose) ca các hp cht carbohyrate sau khi ăn được c đnh
ti các thi điểm nhất định. Các thc phẩm carbohydrate được chia thành 02 nhóm:
Thc phm GI cao: thc phm được tiêu hóa & hp thu nhanh chóng,
làm tăng đường huyết nhanh
sugar acohol - Trang 2
sugar acohol - Người đăng: hoathai1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
sugar acohol 9 10 934