Ktl-icon-tai-lieu

SX rượu vang

Được đăng lên bởi nguyen-duyhoang5
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thời điểm gặt hái nho
Khi nho chín thì độ acid sẽ giảm xuống và lượng đường sẽ tăng 
lên. Thời điểm thích hợp để gặt hái nho là vào tháng 8 đối với 
Vang nổ (Sparkling Wines) vào tháng 10 đối với rượu đỏ. Các 
nghệ nhân sẽ quyết định thời điểm gặt hái nho, nhằm đạt lượng 
acid và lượng đường như mong muốn để chế biến theo khẩu vị 
riêng của mình. Thời điểm các trang trại gặt hái nho cũng được 
thể hiện rõ trên nhãn của các loại rượu vang.
Để làm rượu vang nổ thì nho sẽ được hái khi độ acid đạt khoảng 
1% và 19o Brix (Brix là đơn vị đo lượng đường còn lại trên nho,
nhân đơn vị Brix với 0,55 thì chúng ta sẽ được nồng độ cồn). Để
làm rượu vang đỏ, nho sẽ đựơc hái khi đạt gần được khoảng 
0,8% độ acid và 22o Brix. Phần lớn các loại nho dùng để làm 
rượu vang trắng và đỏ khi được gặt hái thì sẽ đạt khoảng 0,65% 
độ acid và 23o Brix. Điều kiện trên là tiêu chuẩn cơ bản để 
quyết định thời điểm thích hợp nhất khi gặt hái nho. Phần lớn 
các nghệ nhân làm rượu vang quyết định thời điểm gặt hái nho 
bằng thông qua việc đánh giá mầu sắc nho và nếm quả nho.
Quy trình vắt nước nho
Bước đầu tiên là lấy nước từ những quả nho. Quy trình này được
thực hiện qua hệ thống Vắt và Tước cuống. Hệ thống này sẽ 

tước các cuống từ những chùm nho và vắt nước ra khỏi vỏ nho. 
Nước này được gọi là nước chất lượng 1. Để làm ra vang trắng 
thì nước chất lượng 1 này sẽ được đưa qua hệ thống ép và sau đó
được đưa vào bồn lên men. Để làm ra rượu đỏ thì nước chất 
lượng 1 sẽ được đưa trực tiếp đến bồn lên men rồi sau đó đưa 
qua hệ thống ép.
Quy trình lên men
Phần lớn hệ thống lên men rượu trên thế giới đều sử dụng 
phương pháp truyền thống. Phương pháp lên men truyền thống 
này đã chứng minh được hiệu quả cao và ổn định vì vậy rất ít 
nghệ nhân ứng dụng những phương pháp khác.
Trong quy trình lên men, có một yếu tố rất quan trọng mà các 
nghệ nhân chú tâm đạt tới đó là nhiệt độ. Khi lên men với nhiệt 
độ (7o đến 12o C) thì hương thơm của nho được bảo quản tuyệt 
đối. Với nhiệt độ (25o đến 35o C) sẽ đạt được hương vị của hoa 
nhiều hơn là hương vị của quả. Trong quá trình lên men để làm 
rượu vang trắng và vang nổ thì nhiệt độ lý tưởng nhất là 10o C 
và cho vang đỏ là 30oC.
Quy trình ép
Hơn một nửa lượng nước ép ra từ quả nho một cách dễ dàng 

không cần đến áp lực cao. Phần còn lại sẽ được ép ra từ hệ thống
ép. Để làm rượu vang trắng nho sẽ được ép trước sau đó đưa lên 
hệ thống lên men. Còn rượu đỏ thì ngược lại, được đưa lên hệ 
thống lên men trước khi đưa vào hệ thống ép.
Quy trình l...
Th i đi m g t hái nho
Khi nho chín thì đ acid s gi m xu ng và l ng đ ng s tăng ượ ườ
lên. Th i đi m thích h p đ g t hái nho là vào tháng 8 đ i v i
Vang n (Sparkling Wines) vào tháng 10 đ i v i r u đ . Các ượ
ngh nhân s quy t đ nh th i đi m g t hái nho, nh m đ t l ng ế ượ
acid và l ng đ ng nh mong mu n đ ch bi n theo kh u v ượ ườ ư ế ế
riêng c a mình. Th i đi m các trang tr i g t hái nho cũng đ c ượ
th hi n rõ trên nhãn c a các lo i r u vang. ượ
Đ làm r u vang n thì nho s đ c hái khi đ acid đ t kho ng ượ ượ
1% và 19o Brix (Brix là đ n v đo l ng đ ng còn l i trên nho,ơ ượ ườ
nhân đ n v Brix v i 0,55 thì chúng ta s đ c n ng đ c n). Đơ ượ
làm r u vang đ , nho s đ c hái khi đ t g n đ c kho ng ượ ựơ ượ
0,8% đ acid và 22o Brix. Ph n l n các lo i nho dùng đ làm
r u vang tr ng và đ khi đ c g t hái thì s đ t kho ng 0,65% ượ ượ
đ acid và 23o Brix. Đi u ki n trên là tiêu chu n c b n đ ơ
quy t đ nh th i đi m thích h p nh t khi g t hái nho. Ph n l n ế
các ngh nhân làm r u vang quy t đ nh th i đi m g t hái nho ượ ế
b ng thông qua vi c đánh giá m u s c nho và n m qu nho. ế
Quy trình v t n c nho ướ
B c đ u tiên là l y n c t nh ng qu nho. Quy trình này đ cư ư ượ
th c hi n qua h th ng V t và T c cu ng. H th ng này s ướ
SX rượu vang - Trang 2
SX rượu vang - Người đăng: nguyen-duyhoang5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
SX rượu vang 9 10 655