Ktl-icon-tai-lieu

Table

Được đăng lên bởi Mai Hoang Do
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi taäp 6: Table

MỘT SỐ MÁY IN THÔNG DỤNG
SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
GIÁ
NHÀ CUNG CẤP
• Phun màu
Epson Stylus C1 sx
78 USD
Đông Nam
• 1440 x 72 dpi
• Phun màu
Epson Stylus C3 sx
119 USD
Đông Nam
• 288 x 72 dpi
• Phun màu- in ảnh
Epson Stylus C4 sx
315 USD
Đông Nam
• 288 x 72 dpi: 6 màu
Giá bán được đề cập ở trên chưa tính VAT

Tháng 10/2002

SÁCH BÁN CHẠY NHẤT TRONG THÁNG 10/2002
Báu vật của đời tôi

Mạc Ngôn

Văn Nghệ

85.000

Bí mật tử cấm thành bắc
kinh

Ông Văn Tùng

Thanh niên

60.000

Kho tàng chuyện cổ tích
việt nam

Nguyễn Đỗng Chi

Giáo Dục

120.000

Khuyeán maõi, giaûm giaù cho tieäc sinh nhaät
SOÁ LÖÔÏNG BAØN
Töø 5 baøn trôû leân
Töø 10 baøn trôû leân
Töø 15 baøn trôû leân
Töø 20 baøn trôû leân

GIAÛM GIAÙ
Baøn 10
Baøn 12
2%
4%
5%
6%

3%
5%
6%
8%

TAËNG THEÂM
1 giôø Karaoke
2 giôø Karaoke
3 giôø Karaoke + quaø taëng
3 giôø Karaoke + ñoá uoáng + quaø

DANH SAÙCH CAÙC NHAØ PHAÂN PHOÁI CHÍNH THÖÙC
SAÛN PHAÅM DATAMINI
HAØ NOÄI .................LAM PHÖÔNG............... 19 Nguyeãn Bænh Khieâm .............. 9431717
ÑAØ NAÜNG .............PHÖÔNG TUØNG ............. 115 Hoaøng Dieäu ........................... 656666
BÌNH ÑÒNH ...........CMT ............................. 73 Nguyeãn Thaùi Hoïc .................... 823362
TP.HCM ................SHOWROOM FPT .......... 100 Nguyeãn Thò Minh Khai ........ 8232126

...
Baøi taäp 6: Table
MT S MÁY IN THÔNG DNG
SN PHM THÔNG S KĨ THUT GIÁ NHÀ CUNG CP
Epson Stylus C1 sx
Phun màu
1440 x 72 dpi
78 USD Đông Nam
Epson Stylus C3 sx
Phun màu
288 x 72 dpi
119 USD Đông Nam
Epson Stylus C4 sx
Phun màu- in nh
288 x 72 dpi: 6 màu
315 USD Đông Nam
Giá bán được đề cp trên chưa tính VAT
SÁCH BÁN CHY NHT TRONG THÁNG 10/2002
Báu vt ca đời tôi Mc Ngôn Văn Ngh 85.000
Bí mt t cm thành bc
kinh
Ông Văn Tùng Thanh niên 60.000
Tháng 10/2002
Kho tàng chuyn c tích
vit nam
Nguyn Đỗng Chi Giáo Dc 120.000
Khuyeán maõi, giaûm giaù cho tieäc sinh nhaät
GIAÛM GIAÙ
SOÁ LÖÔÏNG BAØN
Baøn 10 Baøn 12
TAËNG THEÂM
Töø 5 baøn trôû leân 2% 3% 1 giôø Karaoke
Töø 10 baøn trôû leân 4% 5% 2 giôø Karaoke
Töø 15 baøn trôû leân 5% 6% 3 giôø Karaoke + quaø taëng
Töø 20 baøn trôû leân 6% 8% 3 giôø Karaoke + ñoá uoáng + quaø
DANH SAÙCH CAÙC NHAØ PHAÂN PHOÁI CHÍNH THÖÙC
SAÛN PHAÅM DATAMINI
HAØ NOÄI .................LAM PHÖÔNG...............19 Nguyeãn Bænh Khieâm..............9431717
ÑAØ NAÜNG .............PHÖÔNG TUØNG.............115 Hoaøng Dieäu...........................656666
BÌNH ÑÒNH ...........CMT .............................73 Nguyeãn Thaùi Hoïc ....................823362
TP.HCM ................SHOWROOM FPT..........100 Nguyeãn Thò Minh Khai ........8232126
Table - Người đăng: Mai Hoang Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Table 9 10 73