Ktl-icon-tai-lieu

Tách khuôn với 3d quick mold

Được đăng lên bởi dinhthi307
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 4 lần
3D QuickTools Limited
Concept & Tutorials
3DQuickMold

Unit 1711, Grand City Plaza, No. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Tel: +852 2788 2832 | Fax: +852 2777 6676 | Web: 
All Rights Reserved © 2010 3D QuickTools Limited

Page 1 of 24 - Concept

Understand the parting workflow in 3DQuickMold

Page 2 of 24 - Concept

Contents

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Create new SolidWorks part ............................................................................................3
Insert part ................................................................................................................................3
Save part...................................................................................................................................3
Change color ...........................................................................................................................3
Add-Ins .....................................................................................................................................4
Shrinkage .................................................................................................................................4
Work piece ...............................................................................................................................4
Solid bodies patch hole ........................................................................................................5
Create parting surface. .......................................................................................................9
Set parting surface ............................................................................................................9
Split mold ...........................................................................................................................11
Solid attribute ...................................................................................................................11
Paste body ..........................................................................................................................13
Explode view .....................................................................................................................15
Design changes .................................................................................................................15

Case 1: Small changes happen on the original plastic p...
Unit 1711, Grand City Plaza, No. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Tel: +852 2788 2832 | Fax: +852 2777 6676 | Web: www.3dquicktools.com
All Rights Reserved © 2010 3D QuickTools Limited
3D QuickTools Limited
Concept & Tutorials
3DQuickMold
Tách khuôn với 3d quick mold - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tách khuôn với 3d quick mold - Người đăng: dinhthi307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Tách khuôn với 3d quick mold 9 10 105