Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu

Được đăng lên bởi cuongz
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UNG SUAT VA BIEN DANG HAN

øng suÊt vμ ®é cong vªnh khi hμn
QuyÓn s¸ch nµy nãi vÒ ®iÒu g×!
ë bÕn tµu, con tµu ®−îc cËp bÕn. Nã v−ît qua thö nghiÖm thµnh c«ng
vµ b¾t ®Çu cuéc sèng trªn biÓn. S¸ng rÊt sím, BiÓn hoµn toµn yªn tÜnh. Mét
sù im lÆng s©u l¾ng. Bçng nhiªn vang lªn mét ©m thanh lín bÊt ngê gièng
nh− mét tiÕng næ, con tÇu bÞ g·y ra lµm ®«i. C¸i ®ã x¶y ra víi con tµu cña
Mü “SKENEKTEDI” trong thÕ chiÕn thø hai. Nguyªn nh©n g©y ra tai ho¹ lµ
g×? Cã thÓ con tµu bÞ tÊn c«ng bëi thuû l«i cña tµu ngÇm ®èi ph−¬ng hoÆc bÞ
næ do bom cña kÎ thï ®−îc bÝ mËt gµi vµo hoÆc lµ cuèi cïng nã bÞ qu¸ t¶i?
Kh«ng ph¶i ®iÒu thø nhÊt, thø hai, thø ba. Sù ph¸ vì con tµu tù x¶y ra tù nã
kh«ng cã nguyªn nh©n râ rÖt nµo.
Tõ th¸ng hai 1942 ®Õn hÕt th¸ng 4 – 1946 ë Mü ®· chÕ t¹o 4694 c¸c
con tµu vËn t¶i b»ng kim lo¹i “LIBERTI”. Trong sè ®ã cã 970 con tµu cã
1442 vÕt nøt. Trong sè ®ã cã 127 con bÞ háng hoµn toµn, mét phÇn bÞ g·y
lµm ®«i, phÇn lín x¶y ra gièng víi con tµu “SKENEKTEDI”, tù nã x¶y ra chØ
nhËn thÊy râ nhÊt lµ vµo mïa ®«ng th−êng x¶y ra tõ th¸ng 11 vµ hÕt th¸ng 3.
Ngµy 19-1-1937 ë BØ gÇn thµnh phè Khaccelta x©y dùng xong mét
chiÕc cÇu cho ®−êng «t« cã kÕt cÊu hµn víi chiÒu dµi nhÞp 73,5 m qua kªnh
Albert. cÇu ®−îc thö nghiÖm thµnh c«ng vµ ®−a vµo vËn hµnh. Sau 14 th¸ng,
ngµy 14-3-1938 ®ét nhiªn nã ®æ sËp xuèng, mÆc dï trªn ®ã kh«ng hÒ cho
vËn chuyÓn g×. Tr−íc ®ã ®· nhËn thÊy trêi trë l¹nh ®ét ngét.
Râ rµng lµ tr−êng hîp thø hai tù ph¸ háng kÕt cÊu hµn. Trong qu¸ khø
nguyªn nh©n chÝnh cña sù ph¸ huû kÕt cÊu hµn lµ do øng suÊt mµ nã lu«n
xuÊt hiÖn trong c¸c kÕt cÊu sau khi hµn, vµ ®−îc gäi lµ øng suÊt hµn. Ng−êi
ta cho r»ng chóng lµm gi¶m ®é bÒn vµ dÉn ®Õn ph¸ háng. Tõ ®ã ®−a ra kÕt
luËn lµ viÖc hµn cßn ®−îc sö dông mét c¸ch thËn träng kh«ng ®−îc hµn
nh÷ng kÕt cÊu quan träng tèt h¬n lµ chÕ t¹o chóng nhê c¸ch t¸n rivª. Nh−ng
t¹i sao khi mµ hµng ngµn hµng v¹n kÕt cÊu hµn lµm viÖc trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn khã kh¨n ( nÆng nÒ ) vÉn rÊt tèt. Thêi gian lµm viÖc dµi kh«ng chª vµo
®©u ®−îc. ë chóng tÊt nhiªn còng tån t¹i øng suÊt do hµn. Chóng ta nhËn biÕt
r»ng c¸c gi¸ trÞ cña øng suÊt nµy lu«n t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ.
Trong quyÓn s¸ch nhá nµy chØ nãi vÒ øng suÊt hµn lµ g×? T¹i sao còng
nh− chóng suÊt hiÖn nh− thÕ nµo, nã lµm gi¶m ®é bÒn kÕt cÊu ®i bao nhiªu,
cã thÓ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ cña chóng nh− thÕ nµo, trong tr−êng hîp nµo cÇn
gi¶i phãng chóng khái kÕt cÊu vµ lµm viÖc ®ã nh− thÕ nµo.

Page 1 of 41

UNG SUAT VA BIEN DANG HAN

Mét thî hµn ®Òu biÕt râ r»ng kÕt cÊu ®−îc hµn ho...
øng suÊt vμ ®é cong vªnh khi hμn
QuyÓn s¸ch nµy nãi vÒ ®iÒu g×!
ë bÕn tµu, con tµu ®îc cËp bÕn. Nã vît qua thö nghiÖm thµnh c«ng
vµ b¾t ®Çu cuéc sèng trªn biÓn. S¸ng rÊt sím, BiÓn hoµn toµn yªn tÜnh. Mét
sù im lÆng s©u l¾ng. Bçng nhiªn vang lªn mét ©m thanh lín bÊt ngê gièng
nh mét tiÕng næ, con tÇu bÞ g·y ra lµm ®«i. C¸i ®ã x¶y ra víi con tµu cña
Mü “SKENEKTEDI” trong thÕ chiÕn thø hai. Nguyªn nh©n g©y ra tai ho¹ lµ
g×? Cã thÓ con tµu bÞ tÊn c«ng bëi thuû l«i cña tµu ngÇm ®èi ph¬ng hoÆc bÞ
næ do bom cña kÎ thï ®îc bÝ mËt gµi vµo hoÆc lµ cuèi cïng nã bÞ qu¸ t¶i?
Kh«ng ph¶i ®iÒu thø nhÊt, thø hai, thø ba. Sù ph¸ vì con tµu tù x¶y ra tù nã
kh«ng cã nguyªn nh©n râ rÖt nµo.
Tõ th¸ng hai 1942 ®Õn hÕt th¸ng 4 – 1946 ë Mü ®· chÕ t¹o 4694 c¸c
con tµu vËn t¶i b»ng kim lo¹i “LIBERTI”. Trong sè ®ã cã 970 con tµu cã
1442 vÕt nøt. Trong sè ®ã cã 127 con bÞ háng hoµn toµn, mét phÇn bÞ g·y
lµm ®«i, phÇn lín x¶y ra gièng víi con tµu “SKENEKTEDI”, tù nã x¶y ra chØ
nhËn thÊy râ nhÊt lµ vµo mïa ®«ng thêng x¶y ra tõ th¸ng 11 vµ hÕt th¸ng 3.
Ngµy 19-1-1937 ë BØ gÇn thµnh phè Khaccelta x©y dùng xong mét
chiÕc cÇu cho ®êng «t« cã kÕt cÊu hµn víi chiÒu dµi nhÞp 73,5 m qua kªnh
Albert. cÇu ®îc thö nghiÖm thµnh c«ng vµ ®a vµo vËn hµnh. Sau 14 th¸ng,
ngµy 14-3-1938 ®ét nhiªn nã ®æ sËp xuèng, mÆc dï trªn ®ã kh«ng hÒ cho
vËn chuyÓn g×. Tríc ®ã ®· nhËn thÊy trêi trë l¹nh ®ét ngét.
Râ rµng lµ trêng hîp thø hai tù ph¸ háng kÕt cÊu hµn. Trong qu¸ khø
nguyªn nh©n chÝnh cña sù ph¸ huû kÕt cÊu hµn lµ do øng suÊt mµ nã lu«n
xuÊt hiÖn trong c¸c kÕt cÊu sau khi hµn, vµ ®îc gäi lµ øng suÊt hµn. Ngêi
ta cho r»ng chóng lµm gi¶m ®é bÒn vµ dÉn ®Õn ph¸ háng. Tõ ®ã ®a ra kÕt
luËn lµ viÖc hµn cßn ®îc sö dông mét c¸ch thËn träng kh«ng ®îc hµn
nh÷ng kÕt cÊu quan träng tèt h¬n lµ chÕ t¹o chóng nhê c¸ch t¸n rivª. Nhng
t¹i sao khi mµ hµng ngµn hµng v¹n kÕt cÊu hµn lµm viÖc trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn khã kh¨n ( nÆng nÒ ) vÉn rÊt tèt. Thêi gian lµm viÖc dµi kh«ng chª vµo
®©u ®îc. ë chóng tÊt nhiªn còng tån t¹i øng suÊt do hµn. Chóng ta nhËn biÕt
r»ng c¸c gi¸ trÞ cña øng suÊt nµy lu«n t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ.
Trong quyÓn s¸ch nhá nµy chØ nãi vÒ øng suÊt hµn lµ g×? T¹i sao còng
nh chóng suÊt hiÖn nh thÕ nµo, nã lµm gi¶m ®é bÒn kÕt cÊu ®i bao nhiªu,
cã thÓ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ cña chóng nh thÕ nµo, trong trêng hîp nµo cÇn
gi¶i phãng chóng khái kÕt cÊu vµ lµm viÖc ®ã nh thÕ nµo.
UNG SUAT VA BIEN DANG HAN
Page 1 of 41
tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu - Người đăng: cuongz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
tài liệu 9 10 228