Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ALphaCam

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nguyên
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LICOM AlphaCAM
CAD/CAM system for Windows

SIMPLE ROUTER
TUTORIAL

Table of Contents
Conventions When Using The Tutorial ______________________________4
Introduction _____________________________________________________4
The Part Geometry _______________________________________________6
The Process Plan _________________________________________________8
Creating The Geometry ___________________________________________9
Draw the Outer Rectangle ---------------------------------------------------------------------------------9
Use APS Fast Geometry to create the raised panel profile. ---------------------------------9
Y axis Mirror ----------------------------------------------------------------------------------------------------12
X axis Mirror ----------------------------------------------------------------------------------------------------13
Offset the geometries ---------------------------------------------------------------------------------------14
Offset the rectangle .................................................................................................14
Offset the profile for the bottom of the chamfer edge. .............................................15
Offset the profile for the inner panel edge. .............................................................16

Preparing For Machining _________________________________________17
Set The Machine Type -------------------------------------------------------------------------------------17
Set The Cutting Conditions ------------------------------------------------------------------------------17

Tool Directions _________________________________________________18
Start Point ...............................................................................................................20

Tool Selection __________________________________________________21
Cutting Speed --------------------------------------------------------------------------------------------------21
Select Tool -----------------------------------------------------------------------------------------------------21Page 2

Table of Contents
The Machining Operations _______________________________________22
Operation 1 ___________________________________________________22
Profile the inner geometry. ------------------------------------------------------------------------------22
Display Options ......................................................................................................24

Tool Se...
LLIICCOOMM AAllpphhaaCCAAMM
CAD/CAM system for Windows
SIMPLE ROUTER
TUTORIAL
Tài liệu ALphaCam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ALphaCam - Người đăng: Nguyễn Văn Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tài liệu ALphaCam 9 10 75