Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu arcgis

Được đăng lên bởi tandat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2593 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Dự án thủy lợi miền Trung (CRWRP)
Khóa đào tạo ArcGIS I (30/3 – 2/4/2009)

Chương trình đào tạo kỹ năng GIS

GIS cơ sở với ArcGIS I

Công ty TNHH Tư vấn GeoViệt
Email: geoviet@gmail.com
Web: 

GIS cơ sở với ArcGIS I

Giới thiệu khóa học
• Mục tiêu khóa học
–
–
–
–
–

Làm quen với GIS và ArcGIS
Hiển thị dữ liệu không gian và biểu bảng
Truy vấn tìm kiếm dữ liệu
Biên tập dữ liệu không gian và biểu bảng
Biên tập bản đồ, biểu đồ và báo cáo

• Nội dung khóa học
• Tài liệu khóa học
– Bài giảng, bài thực hành & CD dữ liệu thực hành
2009@Tư vấn GeoViệt

Công ty Tư vấn GeoViệt ()
6/17 Ngõ 139, Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Dự án thủy lợi miền Trung (CRWRP)
Khóa đào tạo ArcGIS I (30/3 – 2/4/2009)

GIS cơ sở với ArcGIS I

Giới thiệu ArcGIS
„

ArcGIS Desktop: ArcView, ArcEditor, ArcInfo
ArcMAP
ArcCatalog
ArcToolbox

„
„
„

„

„
„
„
„
„

ArcReader – công cụ miễn
phí đọc dữ liệu bản đồ PMF
ArcGIS Engine
ArcPad
ArcGIS Server
ArcIMS
ArcSDE
2009@Tư vấn GeoViệt

GIS cơ sở với ArcGIS I

Các mô-đun mở rộng
3D Analyst

Quan sát và phân tích 3 chiều

ArcScan

Chuyển đổi dữ liệu bản đồ ảnh thành vector

Data 
Interoperability

Đọc, chuyển đổi và xuất các dạng dữ liệu trực tiếp

Geostatistical 
Analyst

Công cụ thống kê cho việc phân tích, mô hình hóa và nội suy

Maplex

Thể hiện nhãn và chú thích trên bản đồ tự động với chất luợng cao

Network Analyst Công cụ phân tích mạng lưới
Publisher

Xuất bản dữ liệu GIS và bản đồ

Schematics

Tự động tạo ra mô hình mạng nguyên lý từ các số liệu có tính mạng lưới

Spatial Analyst

Phân tích không gian nâng cao sử dụng phuơng pháp raster và vector

Survey Analyst

Quản lý và nội suy dữ liệu khảo sát thực địa bằng phương pháp GIS

Tracking Analyst Quan sát và phân tích dữ liệu thay đổi theo thời gian
2009@Tư vấn GeoViệt

Công ty Tư vấn GeoViệt ()
6/17 Ngõ 139, Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Dự án thủy lợi miền Trung (CRWRP)
Khóa đào tạo ArcGIS I (30/3 – 2/4/2009)

GIS cơ sở với ArcGIS I

Hỗ trợ phần mềm ArcGIS
„

„

„
„

Kiến thức về GIS và các nền tảng kỹ thuật trong
ArcGIS – 
Download các công cụ, tài liệu kỹ thuật, tài liệu
hướng dẫn, dữ liệu mẫu, mã chương trình
Forums và các mailing list (ArcView-L & ESRI-L)
Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo

2009@Tư vấn GeoViệt

GIS cơ sở với ArcGIS I

Giới thiệu ArcGIS Desktop
„

Bộ sản phẩm theo
mức độ chức năng
„
„
„

„

ArcView
ArcEditor
ArcInfo

+ Extensions
3 ứng dụng
„
„
„

ArcMAP
ArcCatalog
ArcToolbox

2009@Tư vấn GeoViệt

C...
D án thylimin Trung (CRWRP)
Khóa đào to ArcGIS I (30/3 – 2/4/2009)
Công ty Tư vn GeoVit (http://www.geoviet.vn)
6/17 Ngõ 139, NguynNgcVũ, Hà Ni
2009@Tư vn GeoVit
H tr phnmmArcGIS
Kiếnthcv GIS và các nntng k thuttrong
ArcGIS – http://www.support.esri.com
Download các công c, tài liuk thut, tài liu
hướng dn, d liumu, mã chương trình
Forums và các mailing list (ArcView-L & ESRI-L)
H tr k thutvàđào to
GIS cơ s
v
iArcGISI
2009@Tư vn GeoVit
GiithiuArcGISDesktop
B snphm theo
mc độ chcnăng
ArcView
ArcEditor
ArcInfo
+ Extensions
3 ng dng
ArcMAP
ArcCatalog
ArcToolbox
GIS cơ s
v
iArcGISI
Tài liệu arcgis - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu arcgis - Người đăng: tandat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài liệu arcgis 9 10 601