Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bê tông cốt thép ứng lực trước

Được đăng lên bởi ducvu2020
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÊ TÔ G CỐT THÉP
Ứ G LỰC TRƯỚC

BOÄ
BOÄ MOÂN COÂNG TRÌNH
KHOA KYÕ THUAÄ
THUAÄT XAÂY DÖÏ
DÖÏNG
NG

GV: Hoà Höõu Chænh
Email: hohuuchinh@hcmut.edu.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ACI 318M-08 Building Code Requirements for
Structural Concrete and Commentary, American
Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2008.

BOÄ
BOÄ MOÂN COÂNG TRÌNH
KHOA KYÕ THUAÄ
THUAÄT XAÂY DÖÏ
DÖÏNG
NG

GV: Hoà Höõu Chænh
Email: hohuuchinh@hcmut.edu.vn

1

Chương 7
Kết cấu ứng lực trước chịu uốn có tiết diện liên hợp
7.1

Khái niệm về tiết diện liên hợp

7.2

Phân tích ứng suất tiết diện liên hợp kiểu dầm-sàn

7.3

Kiểm tra tiết diện liên hợp ở giai đoạn ULS

7.4

Ví dụ áp dụng

Chương
ết cấ
ấu ULT
ó tiế
ết diệ
ện liên
ợp
ccấu
ccó
titiết
di
hhợp
Chương 77:: K
Kết
ULT có
diện
liên hợ

trang
trang VII_1
VII_1

7.1. Khái niệm về tiết diện liên hợp
Bê tông đổ
tại chổ
Đúc sẳn ULT

a)- hình hộp

b)- dầm - sàn

c)- chữ T

- Tiết diện liên hợp = đáy bằng bê tông ULT + mặt trên bằng BTCT thường.
- Phần đáy của tiết diện liên hợp được đúc sẳn tại nhà máy (căng trước) hay đổ
tại chổ ở công trường (căng sau).
- Phần sàn mặt trên được đổ bê tông tại công trường. Thép sàn mặt trên phải
đảm bảo chịu uốn ngang sàn.
- Thép ULT của phần đáy tiết diện liên hợp phải đảm bảo chịu uốn dọc dầm.
- Thép nối phần đáy và mặt bê tông phía trên dùng để chống cắt ngang.
Chương
ết cấ
ấu ULT
ó tiế
ết diệ
ện liên
ợp
ccấu
ccó
titiết
di
hhợp
Chương 77:: K
Kết
ULT có
diện
liên hợ

trang
trang VII_2
VII_2

2

7.1. Khái niệm về tiết diện liên hợp (tt)
Ưu điểm:
1/- Giảm chi phí ván khuôn.
2/- Thi công nhanh chóng .
3/- Dể kết nối các bộ phận và
có tính toàn khối cao.
Khuyết điểm:
1/- Công nghệ chế tạo phức tạp.
2/- Thiết kế và thi công cần tính
chuyên nghiệp cao.
* Vì cường độ bê tông của phần đúc sẳn và đổ tại chổ có thể khác nhau
Tính toán tiết diện tương đương dùng trong phân tích tiết diện liên hợp.

Chương
ết cấ
ấu ULT
ó tiế
ết diệ
ện liên
ợp
ccấu
ccó
titiết
di
hhợp
Chương 77:: K
Kết
ULT có
diện
liên hợ

trang
trang VII_3
VII_3

7.2. Phân tích ứng suất tiết diện kiểu dầm-sàn
Phân tích ứng suất phụ thuộc vào kiểu tiết diện liên hợp, các giai đoạn làm
việc, biện pháp thi công và tải trọng tác dụng.
Biện pháp thi công gồm loại có chống đỡ và loại không chống đỡ dọc theo
chiều dài của phần dầm đúc sẳn trong khi đổ bê tông phần sàn phía trên.
Các giai đoạn làm việc của tiết diện liên hợp kiểu dầm-sàn gồm:
1. Giai đoạn nén trước phần dầm
ULT: chỉ có trọng lượng dầm
tham gia với mômen uốn MDw
2. Giai đoạn đổ bê tông phầ...
1
BOÄ MOÂN COÂNG TRÌNH
KHOA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
BO
BO
Ä
Ä
MOÂN COÂNG TRÌNH
MOÂN COÂNG TRÌNH
KHOA KYÕ THUA
KHOA KYÕ THUA
Ä
Ä
T XAÂY D
T XAÂY D
ÖÏ
ÖÏ
NG
NG
GV: Hoà Höõu Chænh
Email: hohuuchinh@hcmut.edu.vn
GV: Hoà Höõu Chænh
Email: hohuuchinh@hcmut.edu.vn
TÔG
TÔG
C
C
T TH
T TH
É
É
P
P
G L
G L
C TRƯ
C TRƯ
C
C
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ACI 318M-08 Building Code Requirements for
Structural Concrete and Commentary, American
Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2008.
BOÄ MOÂN COÂNG TRÌNH
KHOA KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG
BO
BO
Ä
Ä
MOÂN COÂNG TRÌNH
MOÂN COÂNG TRÌNH
KHOA KYÕ THUA
KHOA KYÕ THUA
Ä
Ä
T XAÂY D
T XAÂY D
ÖÏ
ÖÏ
NG
NG
GV: Hoà Höõu Chænh
Email: hohuuchinh@hcmut.edu.vn
GV: Hoà Höõu Chænh
Email: hohuuchinh@hcmut.edu.vn
Tài liệu bê tông cốt thép ứng lực trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bê tông cốt thép ứng lực trước - Người đăng: ducvu2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu bê tông cốt thép ứng lực trước 9 10 627