Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Bulong và Đai ốc

Được đăng lên bởi huanguyen1001
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bulông và Đai Ốc

Bulông và đai ốc
Bulông và đai ốc được sử dụng để bắt chặt các chi
tiết với nhau ở những khu vực khác nhau trên xe.
Có nhiều loại bulông và đai ốc tuỳ theo ứng dụng
của chúng. Điều quan trọng là phải nắm được
chủng loại để có thể tiến hành việc bảo dưỡng
được chính xác.
Đai ốc
Bulông

(1/1)

Thông Số Kỹ Thuật Của Đai Ốc Và Bulông
Tên của từng chi tiết
Bulông có nhiều tên khác nhau để xác định kích thước
và cường độ của chúng.
Bulông dùng trong ôtô được chọn tuỳ theo cường độ
và kích thước ứng với từng khu vực riêng biệt.
Do đó, hiểu được tên của bulông là một trong những
kiến thức căn bản khi tiến hành bảo dưỡng.
Tên của bulông
Ví dụ: M 8 x 1.25 - 4T
M: Loại ren
"M" viết tăt của ren hệ mét. Các loại ren khác là "S"
cho loại ren nhỏ "UNC" cho loại răng thô.
8: Đường kính ngoài của bulông,
trong hình vẽ sau, nó được biểu diễn bằng .
1.25: Bước ren (mm)
trong hình vẽ, nó được biểu diễn bằng .
4T: Cường độ
Số cho biết 1/10 của cường độ chịu kéo nhỏ nhất
theo đơn vị kgf/mm2, chữ đại diện cho "cường độ
chịu kéo". Cường độ được dập trên đầu bulông.

Chiều rộng qua các cạnh
Chiều rộng qua các đỉnh
Chiều cao đầu bulông
Chiều dài ren
Chiều dài danh nghĩa
Chiều cao của đai ốc
Đường kính chính cơ sở (đường kính danh nghĩa) của ren
Bước ren - khoảng cách giữa một điểm trên ren đến điểm
tương tự của ren tiếp theo

(1/1)

Các lưu ý về bảo dưỡng:
Cách xiết bulông

Các phương pháp xiết bulông
Các bulông được xiết bằng một cân lực đến
mômen tiêu chuẩn chỉ ra trong hướng dẫn sửa
chữa

-1-

Sự cần thiết của mômen xiết tiêu chuẩn

(1/2)

Tập "cảm giác" mômen xiết
1. Dùng một cân lực, xiết một bulông hay đai ốc
đến 150 kgf.cm.
2. Dùng một đầu khẩu (hay chòng), xiết lại nó theo
cách tương tự.
3. Lặp lại thao tác này nhiều lần cho đến khi học
được "cảm giác" xiết bằng khẩu (hay chòng) để
đạt được cùng mômen xoắn với cân lực.
LƯU Ý:

Để có kinh nghiệm về cảm giác trờn ren của
bulông, hãy xiết bulông và làm hỏng các ren của
nó bằng cách tác dụng lực lớn nhất có thể
(2/2)

Bulông đầu lục giác
Đây là loại bulông phổ biến nhất. Một số có mặt
bích hay một vòng đệm bên dưới đầu bulông.
Loại mặt bích:
Bộ phận của đầu bulông mà tiếp xúc với phần có
bề mặt rộng hơn nhằm làm giảm áp suất tiếp xúc
mà đầu bulông tác dụng lên chi tiết xiết chặt. Do đó,
nó rất hiệu quả khi giảm thiểu khả năng làm hư
hỏng các chi tiết.
Loại vòng đệm:
Tác dụng của nó giống như loại mặt bích. Nó cũng
hiệu quả khi dùng để xiết chặt chi tiết có lỗ với
đường kính lỗ rộng đầu bulông.
Loại này sử dụn...
-1-
Bulông và Đai c
Bulông và đai c
Bulông và đai c được s dng để bt cht các chi
tiết vi nhau nhng khu vc khác nhau trên xe.
Có nhiu loi bulông và đai c tu theo ng dng
ca chúng. Điu quan trng là phi nm được
chng loi để có th tiến hành vic bo dưỡng
được chính xác.
Đai c
Bulông
(1/1)
Thông S K Thut Ca Đai c Và Bulông
Chiu rng qua các cnh
Chiu rng qua các đỉnh
Chiu cao đầu bulông
Chiu dài ren
Chiu dài danh nghĩa
Chiu cao ca đai c
Đường kính chính cơ s (đường kính danh nghĩa) ca ren
Bước ren - khong cách gia mt đim trên ren đến đim
tương t ca ren tiếp theo
Tên ca tng chi tiết
Bulông có nhiu tên khác nhau để xác định kích thước
và cường độ ca chúng.
Bulông dùng trong ôtô được chn tu theo cường độ
và kích thước ng vi tng khu vc riêng bit.
Do đó, hiu được tên ca bulông là mt trong nhng
kiến thc căn bn khi tiến hành bo dưỡng.
Tên ca bulông
Ví d: M 8 x 1.25 - 4T
M: Loi ren
"M" viết tăt ca ren h mét. Các loi ren khác là "S"
cho loi ren nh "UNC" cho loi răng thô.
8: Đường kính ngoài ca bulông,
trong hình v sau, nó được biu din bng .
1.25: Bước ren (mm)
trong hình v, nó được biu din bng .
4T: Cường độ
S cho biết 1/10 ca cường độ chu kéo nh nht
theo đơn v kgf/mm
2
, ch đại din cho "cường độ
chu kéo". Cường độ được dp trên đầu bulông.
(1/1)
Các lưu ý v bo dưỡng:
Cách xiết bulông
Các phương pháp xiết bulông
Các bulông được xiết bng mt cân lc đến
mômen tiêu chun ch ra trong hướng dn sa
cha
Tài liệu Bulong và Đai ốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Bulong và Đai ốc - Người đăng: huanguyen1001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu Bulong và Đai ốc 9 10 431