Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu cà phê

Được đăng lên bởi songphat1408
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3115 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 08 giờ.
Tên bài học trước:……………………………………….
Thực hiện từ ngày …/…/2012 đến ngày …./…/2012

TÊN BÀI: XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM.
A/MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong người học có khả năng:
-Biết cách ươm giống đúng kỹ thuật.
-Xây dựng được vườn ươm cây con.
B/ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
-Máy chiếu hình ảnh về một số vườn ươm xây dựng đúng kỹ thuật.
- Máy đo PH: 2 chiếc, máy đo độ ẩm đất: 2 chiếc. Máy đo đô mặn: 1 chiếc.
- Phân chuồng, lân, vôi, bịch bóng, hạt giống cà phê.
-Vật liệu xây dựng vườn ươm: Cột trụ, giàn che, dây căng, lưới.
C/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
I/ ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
-Điểm danh:
-Kiểm tra bài cũ:
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT NỘI DUNG
1

2

3

Dẫn nhập:
Để có cây cà phê giống
tốt, ngoài hạt giống tốt
cần biết cách ươm và xây
dựng vườn ươm đúng
quy trình kỹ thuật.
Giới thiệu chủ đề:
Bài học hôm nay cung
cấp kiến thức về cách
ươm giống và xây dựng
vườn ươm cây cà phê
con, cách ghép.
Giải quyết vấn đề:
Nội dung của bài:
1. Xác định tính chất đất
vườn ươn:
-Đo độ PH bằng máy.
-Đo độ mặn, đo nhiệt độ
của đất.
-Kiểm tra keo đất.
-Xử lý đất ươm bầu bằng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC VIÊN
-Thuyết trình.

-Nghe.

-Trao đổi tình hình ươm
cây giống tại gia đình,
địa phương.

-Liên hệ thực tế.

-Chia nhóm học tập.
-Nội dung gồm có ba
phần chính:
+Uơm giống cà phê.
+Xây dựng vườn ươm.
+Ghép cà phê.

-Chia lớp làm 3 nhóm.
-Nghe, ghi chép.

-Giới thiệu các máy xác
định độ PH, độ mặn và
độ ẩm đất, cách sử dụng.
-Dẫn học viên ra vườn
xác định tính chất đất.
- Nêu ý nghĩa của việc
xác định tính chất đất,
hướng dẫn học viên cách

THỜI
GIAN

-Chú ý.

-Nghe.

-Quan sát, tìm hiểu cách
đo.
-Thực hiện đo theo
hướng dẫn của giáo viên,
ghi chép kết quả đo
1

vôi.
-Trộn phân hữu cơ, lân
vào đất đóng bầu.
-Xử lý bầu, đóng bầu.

4

5

đo và đọc kết quả từng
loại máy.
-Kết luân về cách đo và
các kết quả đo của học
viên, nhắc nhớ điểm cần
2. Xây dựng vườn ươm:
chú ý.
-Quy hoạch vườn, tính
-Hướng dẫn cách tính
toán vật tư vật liệu:
toán xây dựng vườn
+Chiều dài, chiều rộng,
ươm, xác định hướng
chiều cao của nhà, số cột, chính, mục đích của việc
và lưới.
xác định hướng chính.
-Xác định hướng chính
-Hướng dẫn học viện
của vườn ươm.
thực hiện các bước xây
-Xây dựng vườn:
dựng vườn.
+Khoảng cách giữa các
-Nêu các điểm cần chú ý
cột trụ, dùng dây kẽm
trong quá trình xây dựng
hoặc kèo làm giàn nhà
vườn ươm.
lưới.
-Hướng dẫn thường
+Căng giàn, phủ lưới,
xuyên, kịp thời điều
khâu lưới.
chỉnh sai sót trong quá
3. G...
GIÁO ÁN SỐ: 01 Thời gian thực hiện: 08 giờ.
Tên bài học trước:……………………………………….
Thực hiện từ ngày …/…/2012 đến ngày …./…/2012
TÊN BÀI: XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM.
A/MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong người học có khả năng:
-Biết cách ươm giống đúng kỹ thuật.
-Xây dựng được vườn ươm cây con.
B/ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
-Máy chiếu hình ảnh về một số vườn ươm xây dựng đúng kỹ thuật.
- Máy đo PH: 2 chiếc, máy đo độ ẩm đất: 2 chiếc. Máy đo đô mặn: 1 chiếc.
- Phân chuồng, lân, vôi, bịch bóng, hạt giống cà phê.
-Vật liệu xây dựng vườn ươm: Cột trụ, giàn che, dây căng, lưới.
C/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
I/ ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 5’
-Điểm danh:
-Kiểm tra bài cũ:
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC VIÊN
1 Dẫn nhập:
Để có cây cà phê giống
tốt, ngoài hạt giống tốt
cần biết cách ươm và xây
dựng vườn ươm đúng
quy trình kỹ thuật.
-Thuyết trình.
-Trao đổi tình hình ươm
cây giống tại gia đình,
địa phương.
-Nghe.
-Liên hệ thực tế.
-Nghe.
2 Giới thiệu chủ đề:
Bài học hôm nay cung
cấp kiến thức về cách
ươm giống và xây dựng
vườn ươm cây cà phê
con, cách ghép.
-Chia nhóm học tập.
-Nội dung gồm có ba
phần chính:
+Uơm giống cà phê.
+Xây dựng vườn ươm.
+Ghép cà phê.
-Chia lớp làm 3 nhóm.
-Nghe, ghi chép.
3 Giải quyết vấn đề:
Nội dung của bài:
1. Xác định tính chất đất
vườn ươn:
-Đo độ PH bằng máy.
-Đo độ mặn, đo nhiệt độ
của đất.
-Kiểm tra keo đất.
-Xử lý đất ươm bầu bằng
-Giới thiệu các máy xác
định độ PH, độ mặn và
độ ẩm đất, cách sử dụng.
-Dẫn học viên ra vườn
xác định tính chất đất.
- Nêu ý nghĩa của việc
xác định tính chất đất,
hướng dẫn học viên cách
-Chú ý.
-Quan sát, tìm hiểu cách
đo.
-Thực hiện đo theo
hướng dẫn của giáo viên,
ghi chép kết quả đo
1
tài liệu cà phê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu cà phê - Người đăng: songphat1408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
tài liệu cà phê 9 10 746