Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cad 3d

Được đăng lên bởi quyenba
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1702 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trung t©m LG
Bµi 1
C¬ së t¹o m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu chung:
1. Giíi thiÖu vÒ c¸c m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2d lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®êng cong (®êng trßn, cung trong,
elip...) n»m trong mÆt ph½ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo mét trôc Z.
M« h×nh 3D b¾t ®Çu tõ viÖc t¹o mÆt 2 1/2 chiÒu, d¹ng kung d©y (Wireframe), bÒ
mÆt (surfaces) vµ cuèi cïng lµ m« h×nh khèi r¾ng (sollid).
a. M« h×nh 2 1/2 chiÒu:
§îc t¹o ra theo nguyªn t¾c kÐo dµi c¸c ®èi tîng 2D theo trôc Z thµnh c¸c mÆt 2
1/2 chiÒu.
b. M« h×nh khung d©y:
§ã lµ mét d¹ng khung thÓ hiÖn h×nh d¹ng cña m« h×nh, nã kh«ng cã thÓ tÝch, khèi
lîng. Toµn bé c¸c ®èi tîng cña m« h×nh ®Òu ®îc nh×n thÊy.
c. M« h×nh mÆt:
Mçi bÒ mÆt cña ®èi tîng ®îc coi lµ mét mÆt ph¼ng do ®ã nh÷ng ®êng th¼ng
n»m khuÊt phÝa sau kh«ng nh×n thÊy. M« h×nh mÆt kh«ng cã khèi lîng nhng cã thÓ
tÝch.
d. M« h×nh khèi r¾n:
Lµ m« h×nh biÓu diÔn m« h×nh 3 chiÒu hoµn chØnh nhÊt. Dïng c¸c lÖnh c¾t b¹n cã
thÓ thÊy toµn bé bªn trong cña m« h×nh. M« h×nh d¹ng nµy cã thÓ tÝch vµ c¸c ®Æc tÝnh vÒ
khèi lîng.
2. C¸c ph¬ng ph¸p nhËp ®iÓm trong kh«ng gian 3 chiÒu:
NÕu trong b¶n vÏ 2 chiÒu ta chØ nhËp vµo to¹ ®é X,Y th× trong b¶n vÏ 3 chiÒu ta
nhËp thªm to¹ ®é theo trôc Z. Híng cña trôc Z vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng XY vµ tu©n
theo quy t¾c bµn tay ph¶i (ngãn c¸i - trôc X, cãn trá - trôc Y, ngãn gi÷a - trôc Z).
UCS vµ trôc Z quy íc
Quy íc c¸c trôc to¹ ®é
theo quy t¾c bµn tay ph¶i.
BiÓu tîng n»m ë gãc tr¸i díi mµn h×nh ®å ho¹ gäi lµ User Coordinate System Icon.
Trªn biÓu tîng nµy b¹n chØ thÊy trôc X,Y cßn trôc Z vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng X,Y t¹i
gèc to¹ ®é.
Trêng §¹i häc KÜ thuËt C«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn * * * Trang )1& ª
Tài liệu cad 3d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cad 3d - Người đăng: quyenba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Tài liệu cad 3d 9 10 780