Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu CAD_ CAM

Được đăng lên bởi Nguyễn Huy Quyền
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thực hành CAD/CAM

Phần 1: Mô phỏng gia công phay 2D

PHẦN 1:

MÔ PHỎNG GIA CÔNG PHAY 2D
Chi tiết gia công:

Quy trình công nghệ:

1.
2.
3.
4.
5.

Phay mặt phẳng trên
Phay biên dạng ngoài
Phay bậc 5mm
Phay bậc 8mm
Khoan và tarô lỗ ren M16

Bảng dụng cụ cắt:

Tool Type
Face Mill
Flat Endmill
Chamfer Mill
Spot Drill
Drill
Tape RH

Diameter
50
8, 16
10/45
5
14
M16

Trình tự chung để thực hiện lập trình gia công:
Bước 1: Chọn máy gia công
Bước 2: Khai báo phôi
Bước 3: Chọn đường chạy dao
Bước 4: Chọn biên dạng cần gia công
Bước 5: Khai báo dữ liệu chạy dao
Bước 6: Chạy mô phỏng quá trình cắt
Bước 7: Xuất chương trình NC

Bộ môn CAD/CAM/CNC

1

Thực hành CAD/CAM

Bài 1: Đường chạy dao Mill Toolpath - FACE

BÀI 1:

ĐƯỜNG CHẠY DAO
MILL TOOLPATH - FACE
1.1 Công dụng
− Nhanh chóng làm sạch bề mặt phôi.
− Phay mặt phẳng làm chuẩn cho các bước gia công tiếp theo.
1.2 Trình tự thực hiện
Để minh họa, ta sẽ dùng đường chạy dao FACE gia công phay mặt phẳng trên của chi tiết.
Bước 1: Chọn máy gia công
Trong Menu Machine Type, chọn máy phay Mill – Default.

Cửa sổ Operations Manager xuất hiện nhóm máy 1 Machine Group-1.

Bước 2: Khai báo phôi
Vẽ biên dạng của chi tiết để xác định kích thước phôi.

Bộ môn CAD/CAM/CNC

2

Thực hành CAD/CAM

Bài 1: Đường chạy dao Mill Toolpath - FACE

Trong cửa sổ Operations Manager, ta chọn Page Properties – Stock Setup.

Màn hình xuất hiện hộp thoại Machine Group Properties, ta chọn chế độ Bounding box
để khai báo phôi theo biên dạng bao ngoài lớn nhất của chi tiết.

Bộ môn CAD/CAM/CNC

3

Thực hành CAD/CAM

Bài 1: Đường chạy dao Mill Toolpath - FACE

Hộp thoại Bounding Box xuất hiện, ta nhập các giá trị Expand X, Y để chừa lượng dư gia
công các bề mặt. Nhấn
.

Trở lại hộp thoại Machine Group Properties, ta nhập tiếp giá trị chiều cao phôi Z.
Trong ô Stock Origin, ta nhập giá trị Z để thiết lập vị trí gốc tọa độ gia công.

Bộ môn CAD/CAM/CNC

4

Thực hành CAD/CAM
Nhấn

Bài 1: Đường chạy dao Mill Toolpath - FACE

để hoàn tất bước khai báo phôi.

Bước 3: Chọn đường chạy dao
Trong Menu Toolpaths, chọn đường chạy dao FACE.

Màn hình xuất hiện hộp thoại Enter new NC name, ta nhập tên chương trình. Nhấn

Bộ môn CAD/CAM/CNC

.

5

Thực hành CAD/CAM

Bài 1: Đường chạy dao Mill Toolpath - FACE

Bước 4: Chọn biên dạng cần gia công
Hộp thoại Chaining xuất hiện kèm dòng nhắc Select OK to use defined stock or select chain
1. Nhấn
để chọn phay toàn bộ bề mặt phôi.

Bộ môn CAD/CAM/CNC

6

Thực hành CAD/CAM

Bài 1: Đường chạy dao Mill Toolpath - FACE...
Thc hành CAD/CAM Phn 1: Mô phng gia công phay 2D
B môn CAD/CAM/CNC 1
PHN 1:
MÔ PHNG GIA CÔNG PHAY 2D
Chi tiết gia ng:
Quy trìnhng ngh
:
1.
Phay m
t
ph
ng trên
2. Phay biên dng ngi
3. Phay bc 5mm
4. Phay bc 8mm
5. Khoan tarô l ren M16
ng d
ng c
c
t:
Tool Type
Diameter
Face Mill 50
Flat Endmill 8, 16
Chamfer Mill 10/45
Spot Drill 5
Drill 14
Tape RH M16
Trình t chung để thc hin lp trình gia công:
Bước 1: Chny gia công
Bước 2: Khai báo phôi
Bước 3: Chn đường chy dao
Bước 4: Chn biên dng cn gia công
Bước 5: Khai báo d liu chy dao
Bước 6: Chy mô phng quá trình ct
Bước 7: Xut chương trình NC
Tài liệu CAD_ CAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu CAD_ CAM - Người đăng: Nguyễn Huy Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tài liệu CAD_ CAM 9 10 933