Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cài đặt và quản trị snort

Được đăng lên bởi nguyenhuudang01
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!"#$%&'()(*&#"&+,"%-!&.(.&/"0%1221%3#"&
1"4&+#"5367$1%3#"&8734,&
&
-9,$93,:!!
"#$%!&'!()*+%,!
()*+%-!&'!$)!*./)!'*0+1/!)/%2*+3!&)%+0'&*)!.+/4/)%&*)!$)5!5/%/1%&*)!'6'%/7!
89:(;9<(=!5/4/>*./5!?6!(*0+1/@&+/A!B*7?&)&)C!%#/!?/)/@&%'!*@!'&C)$%0+/D!.+*%*1*>!
$)5!$)*7$>6E?$'/5!&)'./1%&*)D!()*+%!&'!%#/!7*'%!2&5/>6!5/.>*6/5!9:(;9<(!
%/1#)*>*C6!2*+>52&5/A!"&%#!7&>>&*)'!*@!5*2)>*$5'!$)5!$..+*F&7$%/>6!GHHDHHH!
+/C&'%/+/5!0'/+'D!()*+%!#$'!?/1*7/!%#/!5/!@$1%*!'%$)5$+5!@*+!9<(A!
!
I0%#*+J!K/)!(1#$+!
L/+'&*)!MAHM!
Tài liệu cài đặt và quản trị snort - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cài đặt và quản trị snort - Người đăng: nguyenhuudang01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu cài đặt và quản trị snort 9 10 287