Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu CNC

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
&ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO

*ŧR VœE 2JœV VTKŇP 8KŋV¿ŭE

$œQ EœQ

/¯ ơWP  â%ġ Ơţ MŽ VJWıV %0%ã

&ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO

:WĩV DħP
*ŧR VœE 2JœV VTKŇP 8KŋV¿ŭE
&ŵ œP *ś VTŧ -Ž VJWıV &ĥ[ PIJŅ 8KŋV 0CO
6řPI EũE &ĥ[ PIJŅ 6%&0
Ƥ $ 2Jŕ 0IW[ʼnP $ōPJ -JK¥O
*› 0ŝK 8KŋV 0CO
6GN
  Ƥ  Ƥ 2J­PI 6řPI JŧR  ¿ŕK PIQĥK
(CZ
+84 4 397 40 339

Tř EhŭE Hŧp táE kŽ thuıV ¿ŭE
Tīng 2, Sŕ 1, Ngõ 17, Phŕ Tĥ Quang Bűu
Hà 0ŝi, Viŋt Nam
Tel:
  Ƥ  Ƥ
(CZ
  Ƥ  Ƥ
9GDƠKVG

YYYVXGVXKGVPCOQTI

6œE IKħ
&ŏEJ VJWıV
6JKŃV MŃ
*§PJ ħPJ

ƟKGIHTKGF 4WFQNH '$)
)KCPI *ŗPI 6TKŅW
/CTKGVVG ,WPM $GTNKP VTCPI D§C
4CNH $ƖEMGT $GTNKP VTCPI D§C

0ěO X› PġK ZWĩV DħP *› 0ŝK 

Báo cáo
Rudolph, Siegfried: Mô đun 1: “Cơ sở kỹ thuật CNC”

Công tác triển khai khoá bồi dưỡng Mô đun 1:
“Cơ sở kỹ thuật CNC” cho giáo viên dạy nghề

_________________________________________________________________
Siegfried Rudolph, EBG Magdeburg
Tháng 5/6.2008
0

Báo cáo
Rudolph, Siegfried: Mô đun 1: “Cơ sở kỹ thuật CNC”

1.

Nhận xét sơ bộ về công việc.

Đây là công việc nằm trong Dự án hợp tác (PPP) giữa Tổ chức Hợp tác kỹ thụât
Đức (GTZ ) “Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề Việt Nam” ( PN.2006.2136.7 ) và Cơ quan
Đào tạo nghề và Xã hội Châu Âu.
Mô đun 1: “Cơ sở kỹ thuật CNC” kế tiếp mô đun nhập môn đã được triển khai vào
tháng 3/4.08 nhằm xác định kỹ năng thực hành của giáo viên dạy nghề về tiện và phay
vạn năng. Đây là khoá bồi dưỡng đầu tiên được triển khai giành cho những giáo viên
dạy nghề đã được chọn lọc của các trường điểm, sau mô đun nhập môn nhằm trang bị
các kiến thức cơ bản, các kỹ năng và thói quen nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật
CNC.
Dựa trên kết quả thu được từ khoá bồi dưỡng Cơ sở kỹ thuật CNC, kết hợp với các
kiến thức, kỹ năng, thói quen nghề nghiệp đã đạt được ở mô đun nhập môn về tiện và
phay vạn năng, để xây dựng mô đun 2 “Phay CNC” và mô đun 3 “Tiện CNC” cho hai
khoá bồi dưỡng tiếp theo.
2.

Mục tiêu khoá bồi dưỡng Mô đun 1: “Cơ sở kỹ thuật CNC”.

Khác với mô đun nhập môn mang tính sát hạch kỹ năng nghề đối với các học viên
chuẩn bị học tiếp về kỹ thuật CNC, mục tiêu của môđun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC”
trước hết là bồi dưỡng các giáo viên dạy nghề đã qua chọn lọc. Nó tạo ra các tiền đề
cần thiết để triển khai có kết quả các mô đun 2 và 3. Mặc dù sẽ còn có các vấn đề khác
tiếp theo đối với các giáo viên dạy nghề, nhưng từ nay tính chất của việc sát hạch và
chọn lọc của mô đun sẽ được thay thế bằng việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ nă...




Tài liệu CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu CNC - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Tài liệu CNC 9 10 641