Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu CNC

Được đăng lên bởi nguyen-tri1
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XC

h a n g e Vi
e

w

N
y
bu
to

Môc lôc w

Môc lôc
A: M« t¶ phÝm
Bµn phÝm ®iÒu khiÓn, bµn phÝm sè .....................
C¸c chøc n¨ng cña phÝm.....................................
C¸c phÝm nhËp d÷ liÖu ……................................
C¸c phÝm chøc n¨ng ..........................................
C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y...................................
Bµn phÝm PC ……………....................................

D: LËp tr×nh
A1
A1
A2
A2
A4
A6

B: C¬ së
C¸c ®iÓm tham chiÕu cña c¸c m¸y tiÖn EMCO...
Bï ®iÓm kh«ng ……….........................................
HÖ to¹ ®é …………………...................................
HÖ to¹ ®é cho lËp tr×nh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ……..
HÖ to¹ ®é cho lËp tr×nh gi¸ trÞ t−¬ng ®èi …….
NhËp bï ®iÓm kh«ng ……………........................
§o d÷ liÖu dao ... ……………..............................
§o d÷ liÖu dao víi thiÕt bÞ ®iÒu chØnh quang häc.
§o d÷ liÖu dao b»ng ph−¬ng ph¸p rµ lªn ph«i ....

B1
B2
B2
B2
B2
B3
B4
B5
B6

C: VËn hµnh
Tæng qu¸t c¸c chÕ ®é vËn hµnh..........................
TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu ..................................
NhËp vÞ trÝ b¸nh r¨ng ……...................................
ThiÕt ®Æt ng«n ng÷ vµ th− môc ph«i ...................
NhËp ch−¬ng tr×nh …...........................................
Gäi lªn mét ch−¬ng tr×nh................................
NhËp c©u lÖnh ...............................................
T×m kiÕm mét tõ ………..................................
ChÌn mét tõ ……………................................
Söa ®æi mét tõ …...........................................
Xo¸ mét tõ ……………………………………..
ChÌn mét c©u lÖnh ……………………………
Xo¸ mét c©u lÖnh ……………………………..
Vµo – Ra d÷ liÖu ………………………….……….
Xo¸ mét ch−¬ng tr×nh ……………………………..
Xo¸ toµn bé ch−¬ng tr×nh ………………………...
§iÒu chØnh dao diÖn nèi tiÕp…………...……
XuÊt ch−¬ng tr×nh ………………………...…...
NhËp ch−¬ng tr×nh ……………………..……...
XuÊt bï dao …………………………...….……
NhËp bï dao ………………………...…….…..
In c¸c ch−¬ng tr×nh ………………...…….……
Ch¹y ch−¬ng tr×nh ..............................................
B¾t ®Çu mét ch−¬ng tr×nh chi tiÕt …………....
C¸c hiÓn thÞ trong khi ch¹y ch−¬ng tr×nh ……
T×m kiÕm c©u lÖnh …………………………….
¶nh h−ëng ch−¬ng tr×nh ………………………
Gi¸n ®o¹n ch−¬ng tr×nh …………………...….
HiÓn thÞ phiªn b¶n phÇn mÒm ……………….
§Õm chi tiÕt vµ kho¶ng thêi gian …………..…….
M« pháng ®å ho¹ ………………………………....

C1
C2
C3
C3
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C5
C6
C6
C6
C6
C6
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C8
C9

3

CÊu tróc ch−¬ng tr×nh ………………………..….. D1
C¸c ®Þa chØ sö dông …………………………..….. D1
Tæng qu¸t c¸c lÖnh G cho
®Þnh nghÜ...
EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Môc lôc
Môc lôc
A: M« t¶ phÝm
Bµn phÝm ®iÒu khiÓn, bµn phÝm sè .....................
C¸c chøc n¨ng cña phÝm.....................................
C¸c phÝm nhËp d÷ liÖu ……................................
C¸c phÝm chøc n¨ng ..........................................
C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y...................................
Bµn phÝm PC ……………....................................
B: C¬ së
C¸c ®iÓm tham chiÕu cña c¸c m¸y tiÖn EMCO...
Bï ®iÓm kh«ng ……….........................................
HÖ to¹ ®é …………………...................................
HÖ to¹ ®é cho lËp tr×nh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ……..
HÖ to¹ ®é cho lËp tr×nh gi¸ trÞ t¬ng ®èi …….
NhËp bï ®iÓm kh«ng ……………........................
§o d÷ liÖu dao ... ……………..............................
§o d÷ liÖu dao víi thiÕt bÞ ®iÒu chØnh quang häc.
§o d÷ liÖu dao b»ng ph¬ng ph¸p rµ lªn ph«i ....
C: VËn hµnh
Tæng qu¸t c¸c chÕ ®é vËn hµnh..........................
TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu ..................................
NhËp vÞ trÝ b¸nh r¨ng ……...................................
ThiÕt ®Æt ng«n ng÷ vµ th môc ph«i ...................
NhËp ch¬ng tr×nh …...........................................
Gäi lªn mét ch¬ng tr×nh................................
NhËp c©u lÖnh ...............................................
T×m kiÕm mét tõ ………..................................
ChÌn mét tõ ……………................................
Söa ®æi mét tõ …...........................................
Xo¸ mét tõ ……………………………………..
ChÌn mét c©u lÖnh ……………………………
Xo¸ mét c©u lÖnh ……………………………..
Vµo – Ra d÷ liÖu ………………………….……….
Xo¸ mét ch¬ng tr×nh ……………………………..
Xo¸ toµn bé ch¬ng tr×nh ………………………...
§iÒu chØnh dao diÖn nèi tiÕp…………...……
XuÊt ch¬ng tr×nh ………………………...…...
NhËp ch¬ng tr×nh ……………………..……...
XuÊt bï dao …………………………...….……
NhËp bï dao ………………………...…….…..
In c¸c ch¬ng tr×nh ………………...…….……
Ch¹y ch¬ng tr×nh ..............................................
B¾t ®Çu mét ch¬ng tr×nh chi tiÕt …………....
C¸c hiÓn thÞ trong khi ch¹y ch¬ng tr×nh ……
T×m kiÕm c©u lÖnh …………………………….
¶nh hëng ch¬ng tr×nh ………………………
Gi¸n ®o¹n ch¬ng tr×nh …………………...….
HiÓn thÞ phiªn b¶n phÇn mÒm ……………….
§Õm chi tiÕt vµ kho¶ng thêi gian …………..…….
M« pháng ®å ho¹ ………………………………....
A1
A1
A2
A2
A4
A6
B1
B2
B2
B2
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C3
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C5
C6
C6
C6
C6
C6
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C8
C9
D: LËp tr×nh
CÊu tróc ch¬ng tr×nh ………………………..…..
C¸c ®Þa chØ sö dông …………………………..…..
Tæng qu¸t c¸c lÖnh G cho
®Þnh nghÜa lÖnh A, B, C ………………………..…
Tæng qu¸t c¸c lÖnh G cho
®Þnh nghÜa lÖnh C ………………………………....
C¸c lÖnh – M ………………………………………
M« t¶ c¸c lÖnh G ……………………………….....
G00 vÞ trÝ (dÞch chuyÓn nhanh) …………………..
G01 néi suy ®êng th¼ng (ch¹y dao) …………..
ChÌn c¸c v¸t mÐp vµ c¸c lîn trßn ……………..
LÖnh nhËp b¶n vÏ …………………………………
G02 néi suy cung trßn cïng chiÒu kim ®ång hå..
G03 Néi suy cung trßn ngîc chiÒu kim ®ång hå..
G04 dõng cã thêi gian .................……..…………
G7.1 néi suy mÆt trô ………………………………
VÝ dô – néi suy mÆt trô ……………………….
G10 thiÕt ®Æt d÷ liÖu ……………………………….
Chó ý: …………………………………………..
G12.1/G13.1
Néi suy hÖ to¹ ®é cùc ……………………………..
C¸c m· G cã thÓ lËp tr×nh trong chÕ ®é
“néi suy hÖ to¹ ®é cù”…………………………
VÝ dô – néi suy hÖ to¹ ®é cùc ………………..
G17-G19 chän lùa mÆt ph¼ng ……………………
G20 Chu tr×nh tiÖn theo chiÒu däc trôc ……..…..
G21 Chu tr×nh c¾t ren ……...……………………...
G24 Chu tr×nh tiÖn mÆt ………………….………...
G28 quay l¹i ®iÓm tham chiÕu ……………………
G33 c¾t ren …………………………………………
Bï b¸n kÝnh c¾t …………………………………….
§êng dÉn dao víi lùa chän/ huû bá
cña bï b¸n kÝnh c¾t …………………………..
§êng dÉn dao trong ch¹y ch¬ng tr×nh
víi kÝch ho¹t bï b¸n kÝnh c¾t ……….………..
G40 Huû bï b¸n kÝnh c¾t ………………………….
G41 bï b¸n kÝnh c¾t bªn tr¸i ……………………..
G42 bï b¸n kÝnh c¾t bªn ph¶i ……………………
G70 ®o lêng trong hÖ Inches ……………………
G71 ®o lêng trong hÖ Metrical …………………..
G72 chu tr×nh gia c«ng tinh ……………………….
G73 chu tr×nh tiÖn biªn d¹ng ……………………..
G74 chu tr×nh tiÖn híng kÝnh ……………………
G75 LÆp l¹i biªn d¹ng mÉu ……………………….
G76 Chu tr×nh khoan lç s©u/ c¾t mÆt trong .…….
G77 Chu tr×nh c¾t r·nh (trôc X) ………….……….
G78 Chu tr×nh c¾t ren nhiÒu ®Çu mèi …………….
HÖ thèng G98/ G99 ………………………………...
G80 huû c¸c chu tr×nh ……………………………...
G83 Chu tr×nh khoan ……………………………….
G84 Chu tr×nh ta r« …………………………………
Khoan lç s©u, G83 vµ ta r«, G84 t¹i trôc chÝnh víi
kho dao ……….……………………………………..
G85 Chu tr×nh khoan réng lç ………………………
G90 LËp tr×nh to¹ ®é tuyÖt ®èi ………………........
G91 LËp tr×nh to¹ ®é t¬ng ®èi ……………………
G92 Giíi h¹n tèc ®é trôc chÝnh ……………….......
G92 ThiÕt ®Æt hÖ to¹ ®é ……………………………
G94 Lîng ch¹y dao trªn phót ……………….......
G95 Lîng ch¹y dao trªn vßng …………………...
G96 Tèc ®é c¾t kh«ng ®æi ………………………….
G97 Tèc ®é quay kh«ng ®æi ……………………….
D1
D1
D2
D2
D3
D4
D4
D4
D5
D6
D8
D8
D8
D9
D10
D11
D12
D12
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D17
D18
D19
D20
D20
D21
D21
D21
D22
D22
D23
D24
D26
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D33
D34
D35
D36
D37
D37
D37
D37
D38
D38
D38
D38
3
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
V
i
e
w
e
r
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
V
i
e
w
e
r
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
tài liệu CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu CNC - Người đăng: nguyen-tri1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
tài liệu CNC 9 10 553