Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điện tử

Được đăng lên bởi Yen Than
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9 : Khối xử lý tín hiệu chói
1. Nhiệm vụ của khối xử lý tín hiệu chói
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Sơ đồ tổng quát mạch xử lý tín hiệu mầu và chói
Nhiệm vụ của khối xử lý tín hiệu chói là :
z

Khuếch đại tín hiệu chói ( tín hiệu ảnh đen trắng )

z

Điều chỉnh độ sáng màn hình

z

Điều chỉnh độ tương phản

z

Xoá tia quét ngược dòng và mành

z

Tự động giới hạn độ sáng màn hình .

2. Các mạch trong khối xử lý tín hiệu chói
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Xuan Vinh : 0912.421.959



Các mạch trong khối xử lý tín hiệu chói
Khối xử lý tín hiệu chói thường tích hợp trong IC tổng cùng với
khối giải mã mầu, khối có các mạch như sau :
z

z

z

z

z

z

Mạch Clamp là mạch gim điện áp một chiều của tín hiệu chói
Mạch Contras điều chỉnh biên độ của tín hiệu chói, khi biên độ
tín hiệu chói thay đổi thì độ tương phản thay đổi .
Mạch Shapness là mạch bù tần số cao cho tín hiệu chói nhằm
làm tăng đội gai sắc của ảnh
Mạch Bright là mạch điều chỉnh điện áp một chiều của tín hiệu
chói, khi chỉnh Bright điện áp DC của tín hiệu chói thay đổi =>
điện áp DC trên 3 Katôt đèn hình thay đổi => độ sáng thay đổi .
Các lệnh Contras, Shapness, Bright được điều khiển từ IC vi xử
lý
Mạch ABL( Auto Bright Limited ) từ chân ABL của cao áp
được chỉnh lưu lấy chiều âm đưa về hai đường Bright và

Xuan Vinh : 0912.421.959



Contras có tác dụng tự động giới hạn độ sáng .
z

Xung dòng HP đưa về mạch chói để nâng điện áp thềm tín hiệu
chói nếu mất xung này tín hiệu chói sẽ bị mất .

Trễ chói DL1 có tác dụng làm chậm tín hiệu chói 0,7µ s để chờ
tín hiệu mầu có quá trình xử lý chậm hơn, trong các máy thế hệ
mới trễ chói được tích hợp trong IC .
3. Khối xử lý tín hiệu chói của Tivi National TC485XR
z

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Khối xử lý tín hiệu chói máy National TC845XR
z

z

z

z

Các mạch của khối xử lý tín hiệu chói nằm trong IC tổng, tín
hiệu Video tổng hợp ra ở chân 8 bo AV đi qua bộ lọc để lấy ra
tín hiệu chói, đi qua triết áp Sub Contras để chỉnh độ tương
phản sau đó tín hiệu đi vào chân 58 IC tổng
Lệnh Bright từ chân 41 IC vi xử lý đi tới chân 48 IC tổng để
điều chỉnh độ sáng màn hình .
Lệnh Contras đi từ chân 42 IC Vi xử lý khuếch đại đệm qua
đèn Q1122 sau đó đi vào chân 59 IC tổng để điều chỉnh độ
tương phản
Xung dòng lấy từ C sò dòng đi qua tụ C511 và R538 đi vào
chân 35 của IC tổng => đi vào mạch chói

Xuan Vinh : 0912.421.959



z

z

Nguồn cung cấp ...
Chương 9 : Khi x lý tín hiu chói
1. Nhim v ca khi x lý tín hiu chói
Bn đưa tr chut vào sơ đồ để xem chú thích
Sơ đồ tng quát mch x lý tín hiu mu và chói
Nhim v ca khi x lý tín hiu chói là :
z
Khuếch đại tín hiu chói ( tín hiu nh đen trng )
z
Điu chnh độ sáng màn hình
z
Điu chnh độ tương phn
z
Xoá tia quét ngược dòng và mành
z
T động gii hn độ sáng màn hình .
2. Các mch trong khi x lý tín hiu chói
B
n đ
ư
a tr chu
t vào sơ đồ để xem chú thích
www.hocn
g
he.com.vn
Xuan Vinh : 0912.421.959
Tài liệu điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điện tử - Người đăng: Yen Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu điện tử 9 10 54