Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)

Subroutine

Main routine

SBR0

instruction1
instruction2
instruction3

EEEF

Call SBR1
Return Main

SBR1
Instruction1
…..
Instruction_n
RET
…

Call SBR2
instruction10

Return Main
Instruction_n

SBR2
Instruction_1
…..
Instruction_n
RET
SBR3…..

47

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)

EEEF

SBR:
Thực hiện những công việc có tính chất lặp
lại.
Thực hiện một công việc cụ thể trong một
chương trình lớn
Dễ theo dõi, kiểm tra và chỉnh sửa chương
trình.

48

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)

EEEF

Đặc điểm của SBR:
SBR chỉ thực hiện chương trình viết trong nó
khi được gọi.
Có thể gọi SBR từ Main hay từ một SBR
khác.
Khi không được gọi thì các giá trị trong SBR
được giữ nguyên.

49

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)

EEEF

SBR có 2 dạng:
Chương trình con sử dụng biến toàn cục:
I,Q,V,M,SM,T,C,ACC
Chương trình con sử dụng biến cục bộ: L

50

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)

EEEF

SBR sử dụng biến toàn cục: I,Q,V,M,SM,T,C,
ACC.
Cách thực hiện:
Tạo chương trình con, đặt tên theo chức năng
Khai báo biến
Viết chương trình con theo yêu cầu
Kiểm tra điều kiện để gọi chương trình khi cần
thiết.

51

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EX1: ĐIỀU KHIỂN BỂ NƯỚC DÙNG SBR

EEEF

Tạo chương trình con và đặt tên

Đặt tên

52

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EEEF

EX: ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG SBR

Khai báo biến sử dụng

53

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EX: ĐIỀU KHIỂN BỂ NƯỚC DÙNG SBR

EEEF

Chương trình điều khiển

54

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)

EEEF

SBR sử dụng biến cục bộ: L
Cách thực hiện:
Tạo chương trình con, đặt tên theo chức năng
Khai báo biến cục bộ.
Viết chương con trình theo yêu cầu
Khai báo biến và viết chương trình trong
MAIN

55

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EX2: ĐIỀU KHIỂN BỂ NƯỚC DÙNG SBR

EEEF

Tạo chương trình con và đặt tên

Đặt tên

56

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EEEF

EX: ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG SBR

Đặt tên biến và viết chương trình sử dụng
trong SBR

57

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

EX2: ĐIỀU KHIỂN BỂ NƯỚC DÙNG SBR

EEEF

Khai báo biến và lập trình cho Main

58

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

...
EEEF
DIAE
47
BS: ThS. Tạ Văn Phương
CHƯƠNG TRÌNH CON(SUBROUTINE: SBR)
Subroutine
SBR0
SBR1
Instruction1
…..
Instruction_n
RET
SBR2
Instruction_1
…..
Instruction_n
RET
SBR3…..
Main routine
instruction1
instruction2
instruction3
instruction10
Instruction_n
Call SBR1
Return Main
Call SBR2
Return Main
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 704