Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi truongthinhdkc-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Sơ đồ khối card giao tiếp tín hiệu vào/ra analog của PLC

76

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Sơ đồ mạch kết nối ngõ vào tín hiệu analog

77

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Sơ đồ mạch giao tiếp ngõ ra tín hiệu analog

78

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Kết nối tín hiệu vào/ra analog module analog

79

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Kết nối Thermocouple và RTD với module analog

80

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Kết nối tín hiệu ngõ ra cho module analog

81

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Kết nối tín hiệu ngõ ra cho module analog

82

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Kết nối tín hiệu ngõ ra cho module analog

83

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Chọn tín hiệu vào và tầm đo cho module analog EM231

84

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Chọn tín hiệu vào và tầm đo cho module analog EM231

85

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Chọn tín hiệu vào và tầm đo cho module analog EM235

86

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Chọn tín hiệu vào và tầm đo cho module analog EM235

87

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Giá trị số chuyển đổi ngõ vào của module analog

Khi tín hiệu vào đầy thang thì giá trị số chuyển đổi có giá trị
Tín hiệu đơn cực : Giá trị số từ 0 đến +32000
Tín hiệu lưỡng cực: Giá trị số từ -32000 đến +32000

88

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Địa chỉ lưu giá trị số chuyển đổi ngõ vào của module analog

Tùy thuộc vào tín hiệu ngõ vào được nối vào kênh nào mà giá
trị chuyển đổi sẽ được lưu vào địa chỉ tương ứng
Ví dụ: Kênh A: AIW0; Kênh B: AIW2
Kênh C: AIW4; Kênh D: AIW6….
89

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

Giá trị số chuyển đổi ngõ ra của module analog

Tùy thuộc vào tín hiệu ngõ ra được nối đến kênh nào mà giá
trị chuyển số sẽ được nạp vào địa chỉ tương ứng
Ví dụ: Kênh A: AQW0; Kênh B: AQW2
Kênh C: AQW4; Kênh D: AQW6….
………………………
90

BS: ThS. Tạ Văn Phương

DIAE

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC

EEEF

EX1: Module analog làm việc với tín hiệu áp
Xác định module analog ngõ vào/ra
Xác định các đường tín hiệu vào/ra của các kênh t...
EEEF
DIAE
76
BS: ThS. Tạ Văn Phương
XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG CỦA PLC
Sơ đồ khối card giao tiếp tín hiệu vào/ra analog của PLC
Tài liệu điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển lập trình - Người đăng: truongthinhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu điều khiển lập trình 9 10 33