Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển trực tiếp momen

Được đăng lên bởi nvh2109nvh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.5.Phương pháp điều chỉnh trực tiếp mômen
2.5.1. Nguyên lý phương pháp điều chỉnh trực tiếp mômen
a) Nguyên lý chung

M

Lm
3
3
p ' s is  p '
 r  s  Km  r  s sin 
2
2 Ls Lr  L2m

(2.5.1)

 s - từ thông stator của động cơ không đồng bộ
 r - từ thông rotor của động cơ không đồng bộ


- góc giữa  s và  r , góc mômen

* Đây là biểu thức tính mômen trong hệ toạ độ tĩnh, gắn chặt với trục dây quấn
stator

 . Vector từ thông rotor  r thường biến thiên chậm hơn vector từ thông

stator  s , do đó có thể đạt được giá trị mômen yêu cầu bằng cách quay vector từ
thông stator càng nhanh càng tốt theo hướng nào đó , làm thay đổi nhanh góc  . Biến
đổi phương trình trên ta có:

M





Lm
3 p'
 s   s j r
2 2 Ls Lr  L2m

(2.5.2)

Hình2.5.1. Điều chỉnh mômen bằng cách quay từ thông stator
* Mômen động cơkhông đồng bộ Mlà đại lượng biến thiên nên cần phảiđiều
khiển bám theo mômen tải Mc yêu cầu, có ba khả năng:
+ M > Mc cần phải giảm mômen, tức làđẩy lùivector từ thông stator s
+ M < Mc cần phải tăng mômen, tức làđẩy tiếnvector từ thông stator  s
+ M = Mc giữ nguyên
* Từ phương trình điện áp stator:

1

(2.5.3)
d s
  s   us  Rs is dt
dt
ta thấy vector từ thông stator  s là thông sốđiều khiển được xácđịnh thông qua



us  Rs is 



vector điệnáp stator.
Từ phương trình (2.5.3), nếu bỏ qua sụt áp trên điện trở thuần Rs tức là Rs is  0

d s
(2.5.4)
  s  us t
dt
* Như vậyđể thay đổi vị trí vector từ thông stator  s ta tácđộng lên vector
 us 

điệnáp stator us . Vector us có thể xácđịnh về biên độ thông qua điệnáp một chiềuUd
và vị trí thông qua trạng tháiđóng cắt của các van bán dẫn trong mạch lực của biến
tần. Nếu ta ký hiệuvanđó bằng ba khoá bán dẫn Sa, Sb, Sc, ta có:

Us 

(2.5.5)

2Ud
( Sa  Sb .e j 2 / 3  Sc .e j 4 / 3 )
3

Hình 2.5.2. Mô tả hàmđóng cắt mạch lực biến tần
* Mỗi khoá Sa, Sb, Sclấy giá trị 1 khi nó nối vào Ud hoặc 0 khi nó nối vào Ud
.Để xác định vị trí vector điện áp ta chia không gian véctơ điện áp ra 6 phân vùng ký
hiệu S1, S2, S3, S4, S5, S6 . Điểm bắt đầu của phân vùng S 1 ứng với  t   / 3 với pha a.
Kết hợp trạng thái các van Sa , Sb , Scta có sáu vector điện áp nằm trong sáu phân vùng
là V1 , V2 , V3 , V4 , V5 , V6 được trình bày trên bảng:
Bảng 2.5.1. Vector điện áp ứng với trạng thái khoá Sabc
Pha
A
B
C

V0
0
0
0

V1
1
0
0

V2
1
1
0

V3
0
1
0

V4
0
1
1

V5
0
0
1

V6
1
0
1

V7
1
1
1

Hai vector còn lại gọi là vector V0 và V7
V0 = 000tương ứng với trường hợp cả ba pha a,b,c nối với ...
2.5.Phương php điu chnh trc tip mômen
2.5.1. Nguyên lý phương php điu chnh trc tip mômen
a) Nguyên lý chung
2
3 3
' ' sin
2 2
m
s s r s m r s
s r m
L
M p i p K
L L L

s

r


s

r
 !!"
#$%&'()*+!!",-./0123%&4)5


6"
r
789:;!"

s
3(-7<=>!!"&:)?)@=4)&"
A"71 '!&B
C9
BD7E:F
2
3 '
2 2
m
s s r
s r m
L
p
M j
L L L

Hình2.5.1. Điều chỉnh mômen bằng cách quay từ thông stator
#G!"G'-'7<9::?DHI)
(=!"!!"HG
&:)?) HJF
KGLG
?DHH!!!" *'M&'N"
s
KGOG
?DHJ!!" *'M&9"
s
KGPG
)&:
#QD7E,=DF
Tài liệu điều khiển trực tiếp momen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu điều khiển trực tiếp momen - Người đăng: nvh2109nvh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài liệu điều khiển trực tiếp momen 9 10 864