Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu động cơ xăng, diezel

Được đăng lên bởi luongthuc
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông 7 – Heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô Diesel

163

Chöông 7 – Heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô Diesel
Chöông 7
HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ DIESEL
I. NHIEÄM VUÏ VAØ YEÂU CAÀU CUÛA HEÄ THOÁNG
I.1. Nhieäm vuï
Heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô Diesel coù caùc nhieäm vuï sau:
I.1.1. Döï tröõ nhieân lieäu
Ñaûm baûo cho ñoäng cô coù theå laøm vieäc trong moät thôøi gian nhaát ñònh maø khoâng caàn naïp theâm
nhieân lieäu; loïc saïch taïp chaát cô hoïc, nöôùc coù laãn trong nhieân lieäu ñeå nhieân lieäu vaän chuyeån deã daøng
trong heä thoáng.
I.1.2. Cung caáp nhieân lieäu cho ñoäng cô
Khi cung caáp nhieân lieäu cho ñoäng cô hoaït ñoäng phaûi ñaûm baûo toát caùc yeâu caàu sau:
-

Löôïng nhieân lieäu cung caáp cho moãi chu trình phaûi phuø hôïp vôùi töøng cheá ñoä laøm vieäc cuûa
ñoäng cô.

-

Phun nhieân lieäu vaøo xylanh ñuùng thôøi ñieåm vaø ñuùng quy luaät.

-

Ñoái vôùi ñoäng cô nhieàu xylanh, löôïng nhieân lieäu phun vaøo caùc xylanh phaûi ñoàng ñeàu trong
moät chu trình coâng taùc.
I.1.3. Phun nhieân lieäu vaøo xylanh ñoäng cô

Phaûi ñaûm baûo tính keát hôïp toát giöõa soá löôïng, phöông höôùng, hình daïng, kích thöôùc cuûa caùc tia
phun vôùi hình daïng buoàng chaùy. Ngoaøi ra coøn phaûi keát hôïp vôùi cöôøng ñoä vaø phöông höôùng chuyeån
ñoäng cuûa moâi chaát trong buoàng chaùy ñeå hoøa khí ñöôïc hình thaønh nhanh vaø ñeàu nhaát.
I.2. Yeâu caàu
Ngoaøi caùc nhieäm vuï cô baûn nhö treân, heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô Diesel coøn phaûi thoûa maõn
caùc yeâu caàu sau:
-

Hoaït ñoäng oån ñònh, coù ñoä tin caäy vaø tuoåi thoï cao.

-

Thuaän tieän trong söû duïng, baûo döôõng vaø söõa chöõa ñoäng cô.

-

Deã cheá taïo vaø giaù thaønh hôïp lyù.

II. SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG
Ñieåm khaùc bieät lôùn nhaát cuûa ñoäng cô Diesel so vôùi ñoäng cô xaêng laø ñòa ñieåm vaø thôøi gian hình
thaønh hoøa khí. Trong ñoäng cô xaêng, hoøa khí baét ñaàu hình thaønh ngay töø khi xaêng ñöôïc huùt khoûi voøi
phun vaøo ñöôøng oáng naïp (ñoäng cô duøng boä cheá hoøa khí) hoaëc ñöôïc phun vaøo xylanh ñoäng cô (ñoäng cô
GDI – phun xaêng tröïc tieáp), quaù trình hình thaønh hoãn hôïp coøn tieáp dieãn beân trong xylanh, suoát quaù
trình naïp vaø quaù trình neùn cho ñeán khi ñöôïc ñoát chaùy cöôõng böùc baèng tia löûa ñieän.
Treân ñoäng cô Diesel, vaøo cuoái quaù trình neùn, nhieân lieäu môùi ñöôïc phun vaøo buoàng chaùy ñoäng
cô ñeå hình thaønh hoøa khí sau ñoù hoaø khí töï boác chaùy khi gaëp ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát thích hôïp.
Heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô Diesel (hìn...
Chöông 7 Heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô Diesel
163
tài liệu động cơ xăng, diezel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu động cơ xăng, diezel - Người đăng: luongthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tài liệu động cơ xăng, diezel 9 10 980