Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu động viên người lao động

Được đăng lên bởi hung_dung
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định nghĩa động viên

Là một quá trình cố gắng của cá
nhân,
hâ hướng
h ớ
đế
đến các
á mục tiê
tiêu có
ó
lợi và bền bỉ để đạt được mục tiêu

QUÁ TRÌNH ĐỘNG VIEN
o Nhu cầu không
được thỏa mãn
o Áp
p lực
ự
o Nỗ lực
o Tìm kiếm
ế hành vi
o Thỏa mãn nhu cầu
o Giảm áp lực

Có một công việc sắp đến hạn phải hoàn
tất. Bạn cần nhân viên nỗ lực hơn nữa để
đạt được mục tiêu đúng thời hạn

Hãy nêu một vài cách để
động viên họ cố gắng và
tập trung vào công việc

Tạo
ạ động
ộ g lực
ự hay
y Động
ộ g viên là làm cho
người khác muốn làm việc đó
Không phải là bắt
ắ buộc hay dụ dỗ
ỗ làm
Môi trường làm việc là yếu tố
then chốt
ố để
ể tạo động lực

Trong doanh nghiệp của anh (chị)
Hỗ trợ và hợp tác giữa các nhân viên
Môi trường làm việc vui vẻ thỏai mái
Trao đổi thông tin giữa các cấp, bộ phận
ự tin tưởng
g lẫn nhau
Sự
Các cấp quản lý biết lắng nghe
Khuyến khích phát triển năng lực nhân viên
Chia sẻ các quyết định và thông tin quản lý
Nhân viên vắng mặt và thôi việc
Tai nạn lao động
Khách hàng phàn nàn
Tổng số

Đánh giá mức độ

Lý thuyết bậc thang
nhu cầu
ầ
5 bậc
ậ thang
g nhu cầu
- sinh học
- an toàn
- xã hội
- tự
t trọng
t
- tự thể hiện mình;

khi nhu
h cầu
ầ nào
à
đó được thỏa
mãn thì con
người sẽ
hướng đến nhu
cầu cao hơn

Nh cầu
Nhu
ầ bậ
bậc cao
Các nhu cầu được
thoả mãn từ bên
trong
Nhu cầu bậc thấp
Các nhu cầu được
thoả mãn từ bên
ngoài
ài

Tháp
Maslow

Thuyết X và Thuyết Y
(D
(Douglas
l McGregor)
M G
)
Nhân viên không thích
làm việc, lười biếng, vô
trách nhiệm và phải bị
cưỡng
cưỡ
g bức để làm
à việc
ệc
Nhân viên thích làm
việc,sáng tạo, có trách
nhiệm và tự biết cách tự
làm việc

Thuyết hai yếu tố
(Frederick Herzberg)
- Nhóm yếu
ế tốố duy trì dẫn
ẫ
đến sự bất mãn hay không
của người lao động
- Nhóm yếu tố động viên ảnh
hưởng đến sự hài lòng hay
không của người lao động

Yếu tố động viên
Công việc không có thách
thức và cơ hội để thành
công và thăng tiến

Công việc có nhiều thách
thức và có cơ hội để thành
công và thăng tiến

Không hài lòng

Hài lòng

Yếu tố duy trì
Lương và phúc lợi thấp;
không an toàn, điều kiện
làm việc bất
ấ lợi

Bất mãn

Lương và phúc lợi cao;
an toàn, điều kiện làm
việc thuận lợi

Không bất mãn

Thành công
g
Được công nhận
Điều kiện làm việc
T á h nhiệm
Trách
hiệ cao
ộ p
phát triển
Có cơ hội
Chính sách và quyết
đị h quản
định
ả lý của
ủ
doanh nghiệp
Công việc hấp dẫn
Cấp trên trực tiếp

Thuộc
nhóm
nào ?

Nguyên nhân để nhân viên ……
nằm ở nội dung công việc;

Nguyên nhân để
ể nhân viên ……
nằm ở môi trường
g làm việc
ệ

Học thuyết mong ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu động viên người lao động - Người đăng: hung_dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tài liệu động viên người lao động 9 10 396