Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu gia công

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................- 1 LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................- 5 Chương I. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT............- 6 1.1. Khái niệm và đặc điểm các phương pháp gia công đặc biệt......................................- 6 1.1.1. Khái niệm.............................................................................................................- 6 1.1.2. Đặc điểm..............................................................................................................- 6 1.2. Phân loại các phương pháp gia công đặc biệt.............................................................- 7 1.2.1. Phương pháp cơ khí............................................................................................- 7 1.2.2. Phương pháp điện hóa (Electrochemical Machining – ECM)............................- 7 1.2.3. Phương pháp nhiệt điện.......................................................................................- 9 1.2.4. Phương pháp hóa..................................................................................................- 9 Chương II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ KHÍ...................................................................- 11 2.1 . Gia công bằng siêu âm.............................................................................................- 11 2.1.1. Khái niệm...........................................................................................................- 11 2.1.2. Nguyên lý gia công............................................................................................- 12 2.1.3. Phân loại.............................................................................................................- 15 2.1.4. Thiết bị và dụng cụ.............................................................................................- 16 2.1.5. Các thông số công nghệ.....................................................................................- 18 2.1.6. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.........................................................................- 21 2.1.6. Một số công nghệ gia công bằng siêu âm..........................................................- 22 2.2. Gia công bằng tia nước và gia công bằng tia nước có hạt mài..................................- 24 2.2.1. Khái niệm..............................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................- 1 -
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................- 5 -
Chương I. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT............- 6 -
1.1. Khái niệm và đặc điểm các phương pháp gia công đặc biệt......................................- 6 -
1.1.1. Khái niệm.............................................................................................................- 6 -
1.1.2. Đặc điểm..............................................................................................................- 6 -
1.2. Phân loại các phương pháp gia công đặc biệt.............................................................- 7 -
1.2.1. Phương pháp khí............................................................................................- 7 -
1.2.2. Phương pháp điện hóa (Electrochemical Machining – ECM)............................- 7 -
1.2.3. Phương pháp nhiệt điện.......................................................................................- 9 -
1.2.4. Phương pháp hóa..................................................................................................- 9 -
Chương II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ KHÍ...................................................................- 11 -
2.1 . Gia công bằng siêu âm.............................................................................................- 11 -
2.1.1. Khái niệm...........................................................................................................- 11 -
2.1.2. Nguyên lý gia công............................................................................................- 12 -
2.1.3. Phân loại.............................................................................................................- 15 -
2.1.4. Thiết bị và dụng cụ.............................................................................................- 16 -
2.1.5. Các thông số công nghệ.....................................................................................- 18 -
2.1.6. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.........................................................................- 21 -
2.1.6. Một số công nghệ gia công bằng siêu âm..........................................................- 22 -
2.2. Gia công bằng tia nước và gia công bằng tia nước có hạt mài..................................- 24 -
2.2.1. Khái niệm...........................................................................................................- 24 -
2.2.2. Nguyên lý gia công............................................................................................- 25 -
2.2.3. Thiết bị và dụng cụ.............................................................................................- 27 -
2.2.4. Các thông số công nghệ.....................................................................................- 29 -
2.2.5. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.........................................................................- 34 -
2.3. Gia công bằng dòng hạt mài......................................................................................- 35 -
2.3.1. Khái niệm...........................................................................................................- 35 -
2.3.2. Nguyên lý gia công............................................................................................- 35 -
2.3.3. Phạm vi ứng dụng..............................................................................................- 36 -
Chương III. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐIỆN HÓA......................................- 37 -
3.1. Khái niệm..................................................................................................................- 37 -
3.2. Nguyên lý gia công...................................................................................................- 38 -
3.3. Máy và dụng cụ gia công..........................................................................................- 39 -
3.3.1. Điện cực dụng cụ (catod)...................................................................................- 39 -
3.3.2. Dung dịch điện phân..........................................................................................- 39 -
3.4. Các thông số công nghệ............................................................................................- 40 -
3.4.1. Chất lượng bề mặt gia công...............................................................................- 40 -
3.4.2. Năng suất gia công.............................................................................................- 40 -
3.5. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng................................................................................- 41 -
3.5.1. Đặc điểm............................................................................................................- 41 -
3.5.2. Phạm vi ứng dụng..............................................................................................- 42 -
3.6. Các phương pháp gia công điện hóa.........................................................................- 42 -
3.6.1. Mài điện hóa.......................................................................................................- 43 -
3.6.2. Mài xung điện hóa..............................................................................................- 47 -
3.6.3. Đánh bóng điện hóa............................................................................................- 51 -
3.6.4 Gia công lỗ điện hóa............................................................................................- 58 -
3.6.5. Làm sạch bavia bằng điện hóa...........................................................................- 59 -
Chương IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG NHIỆT..............................................- 60 -
4.1. Phương pháp gia công bằng tia lửa điện...................................................................- 60 -
1
Tài liệu gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu gia công - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Tài liệu gia công 9 10 95